2000 יאמב Unknown;22
השנמ תומר ץובק - םיריעצ רדסה

: םיריעצה רדסה תורטמ .1
תובלתשהל יסיסב יאנת םויכ םיווהמ םיהובג םידומיל - ריעצ לכל ההובג הלכשה ןתמ
ריעצ לכל תורשפא היהת וב בצמ תריציל הבר תובישח הנשי ,ךכיפל .תינרדומה הביבסב
.אבצהמ ורורחש רחאל ןושארה רושעב ץוביקה תרגסמב דומלל


ןיב "תברקמ הקימניד" תריצי - ץוביקב הריעצ הבכש םויקו תידדה הניחבו תובלתשה תפוקת
םהידומיל םצע .ץוביקה םע תופתושב םנוצר ךשמהל םורגל ידכב הב שי ,םיריעצל ץוביקה
:םיבושח םייבויח םיכילהת ינשל איבמ ,ץוביקה תרגסמב םיריעצה לש


םיעיגמה םיריעצל תבאוש ןבא הווהמ ,ץוביקב הבחר םיריעצ תבכש לש התואצמיה
.יאבצה םתוריש םותב ,ץוביקל
(1)

ץוביקה לא םתוא תברקמ םהידומיל ןמזב ץוביקה ייחב םיריעצה לש םתובלתשה
ץוביקה לע םגו םיריעצה לע םג ,ךכיפל .דיתעב םתיב תא וב ואריש יוכיסה תא תקזחמו
.ץוביקה לש תוברתהו הרבחה ייחל םתמורתו םתוברועמ תרבגהו קוזיחל ץמאמ תושעל
ייח ,םייתוברת םייתרבח םישגפמ ,הדובע) ץוביק ייחמ םירזגנה שגפמה ילגעמל ףסונב
(םינב.וו רדסהה תווצ תועצמאב) ץוביקה ןיב ךשמתמ גולאיד לע רומשל שי (הליהק
.ריעצו ריעצ לכ ןיבל
(2)

ןיבל ריעצה ידי לע דמלנה עוצקמה ןיב רוביח יכ עבוק ץוביקה - ידיתעה קשמל ישונא רוקמ
תובישח שי ןכ לע .תויחל ןכיה ריעצה לש ותריחבב עירכמ יאנת הווהמ דיתעב ותדובע םוקמ
דצמ) ץמאמ השעיי הב ,ךורא חווטל םייח לולסמ תיינב ןובשחב תחקולה ,תורבדיהב הבר
.םיירשפא הדובע תומוקמ רתאל (דחאכ ץוביקהו ריעצה
.ץוביקה ירבח םהירוה ןיגב וניה ץוביק ינב םניאש ימ ןיבל ץוביק ינב ןיב רדסהה יללכב רעפה

:םיאבה תונורקעה רואל לעפיו בשחתי םיטנדוטסה רדסה

.םכסהה יללכב תידדה הדימע
(1)


.ץוביקב םייחה תוחרוא לע הרימש (2)


.ץוביקל םיטנדוטסה ןיב ןגוה רדסה (3)


.ץוביקל ןהו ןבל ןה תויוכזו תובוח הקינעמה הנמא ןיעמ וניה םיריעצה רדסה
(4)


יללכ .2
:רדסהל הסינכ יאנת

.20 תוחפל לש ליגו ויתופולח וא יאבצ תוריש םויס (1)


השפוח טעמל) אבצהמ ורורחש עגרמ םיפוצר םישדוח 12 ץוביקב הדובעו תוררוגתה
.(ץוביקב םתיהש ןיגב ורבצ םתוא השפוח ימיו רורחש תשפוח ןיגב םהל העיגמה
(2)

תפסונ האלמ תורש תנש תוחפל ןהו ,ג"י תורש תנש לש תרגסמב הנש ןה ואלימש םיריעצ
רשאכ ,ןכמ רחאל לולסמל ףרטצהלו ,רורחשה רחאל דימ השפוחל תאצל ולכוי ,אבצב
.לולסמב תרדגומה השפוחה תפוקת תרגסמב היהת וז השפוח תפוקת
(3)
.םינב תדעו י"ע םידומיל רדסהל הלבק (4)


.םינש 28 :מ תוחפ רדסהה תליחתב ליגה (5)


. יפלקב רשואש יפכ םיריעצה רדסהל דומצבו םינב תדעו ידיב זכורי ץוביקב םינבה אשונב לופיטה
.ךכל םיכמסומה םייטנוולרה ץוביקה תודסומ תא ףתשל שי ,יתדוקנ אשונ לכבו הרקימ לכב
םינתינ הלא םימיש ןבומכ .ל"הצב ותובצייתהל דע השפוח ימי 21 - ל יאכז סויג םרטב ריעצ
לש ותוכזל םידמועש דבלב ולו ,ל"וחל תו/העיסנב םג ,ריעצה לש ותנבה בטימ יפ לע לוצינל
.תרשפאתמ ןכא ותדובע םוקממ תורדעההו ,הדובע ימי ריעצה


תבייחמ ,טרפב ל"וחל העיסנ לכ יבגלו ללכב תכשוממ הפוקתל ץוביקהמ תורדעה לע העדוה
. (ץוביקה ירבח ללכ יבגל גוהנש יפכ) ץוביקה יריכזמלו םינב תדעול ,א"שמל שארמ העדוה
.ומצע אבצהמ רורחש תשפוחל יאכז .ל.ה.צב רידס תורישמ ררחתשמה ןב

.ץוביקב הייהשל יסחיה ןמזה ןיגב קר םלוא ,השפוח ימי תחקלו רובצל ןתינ הנושארה הנשב
.תיטמוטואו שארמ תינקומ הניאו ,הדובעה ןיגב תרבצנ השפוח ימיל תוכזהש רוכזל שי
"תצמואמה תפוקת"

300 לש הסכמ תמלשה דעו ,ףוצר ,הנש דע ץוביקב ריעצה דובעי, "תצמואמ"ה תפוקתב
ףנעב קר תאזו ,רבח לככ דובעל וילעש תויביטמרונה הדובעה תועש תסכמל רבעמ תועש
.שונא יבאשמל הדיחיהו הדובע תדעו ידי לע שארמ רשואש
(1)
הנש ךשמב תמיוסמ הדובע רשאל ,שונא יבאשמו הדובע תדעו תוכמסב ,םידחוימ םירקמב
.תצמואמל ףילחתכ המלש תחא
(2)

דגנכ ,השפוח ימי רימהל היהי ןתינ אל, 120-ה לולסמ תרגסמבו ,"תצמואמ"ה תפוקתב
.הב ביוחמ ריעצהש תיללכה הדובעה תועש תסכמ
(3)

תצמואמה תועש ךסל ףסוותי ,ריעצה תושארל םידמועה השפוחה ימיל רבעמש בוח לכ
וילעש
.תוליגרה הדובעה תועשל רבעמ - םילשהל
(4)
,תויביטמרונה הדובעה תועש ךסל רבעמ תפסונ הדובע תעש לכ - "תצמואמ"ה תפוקתב
ךסל ףסוותת הדובעב בוח תעש לכו ,דבלב "תצמואמ"ה לולסמ יכרוצל תשדקומ היהת
.תתל ריעצה לעש תצמואמה תועש
(5)
תרמהו תונבשחתה לכ היהת אלו ,םאולמב דובעל שי תצמואמהו לולסמה תועש לכ ךס תא
.תצמואמהו לולסמה תדובע ימי דגנכ םהש לכ השפוח ימי
(6)

תרגסמב תושעל ןתינ ותוא "תצמואמ"ה לולסמ טעמל ,וידחי םילולסמ רפסמ בלשל ןתינ אל
.ץוביקב הנושארה םיריעצה לולסמ תנש
(7)

תונורתיה לש הצממ הניחב רחאל :ונצוביקב ריכשכ השנמ תומר ץוביק ןב - ח"במב
.וינבו ץוביקה ןיב קסעומ-קיסעמ לש רשק רצויה לולסמ לכ רשפאל אל טלחוה ,תונורסחהו
תצמואמה תסכמ תא ,ץוביקב הפוצרה הנשה תבוח תא ואלימ ךא ,ץוביק תא ובזעש םינב
,לולסמב ךישמהלו ףרטצהל םיאכז ויהי - םתביזעמ םינש שולש דעו ,ץוביקל ורזחיו היה ,האולמב
:םיאבה םיאנתבו


.תודמעומל ריעצה לש ותלבק רחאל קר (1)


.םינש 28 ול ואלמ אלו הדימב (2)


. לולסמה תובוח לכב דמעו הדימב (3)


יפלכ (םירחאו םייפסכ) ןהשלכ תובוח ול ןיאו הדימבו ,הביזעה ימד תא חקל אלו הדימב
.ץוביקה
(4)

ריעצ עסיי אל .א"שמ םע םאתל שי- תצמואמה תפוקת םויס רחאל - ל"וחל השפוחל העיסנ לע
.השפוח ימי ותוכזל םידמוע ןיאו הדימבו ,ישיאה וביצקתב בייח וניהו הדימב ל"וחל השפוחל
.םירוההמ םירבעומה השפוח ימיב רזעיהל ןתינ ,השפוחה ימי ךרוצל


. 2000-2001() א"סשת תנשמ לחהו ,ורושיא םע דימ ףקותל סנכי הז רדסה .אי


.עבוקה וניה הז ןונקת - םדוק ןונקתו הז ןונקת ןיב הריתס לש הרקימ לכב
.בי

ג"י לולסמ 3.
תעונת תא ףידעהל שי התרגסמב ,ץוביקה ירענל תכרובמ תוליעפ ג"י תנשב האור ץוביקה
.ריעצה רמושה
.תיצוביקה העונתה ידי לע תורכומ ךא ,תורחא תורגסמב ג"י תוליעפ םג רשפאתת

,םירוענ תדעו - םינב תדעו תועצמאב הנזכורת ג"יה תנש תרגסמב תוליעפל האיציל תוינפ
רחואי אלו ,חספמ לחה םייטנוולרה ץוביקה תודסומ רושיאל הנאבות םיסייגתמה תמישרו
.םידומילה תנש םויסמ


ץוביקב הדובעמ ימצע ןומימ לולסמ .4
שארמ ךכ לע עידויו ,לולסמל הסינכ יאנתכ תרדגומה הנשל רבעמ הנש ץוביקב ראשייש ריעצ
. $6000 לבקי ,(םינב תדעוו תוריכזמ) ץוביקה תודסומל בתכבו
:תורהבה

.הרטמ לכל דעוימ הז ףסכ (1)


.רדסהב רדגומש יפכ לויטה ןמז היהי ,לויט תרטמל לצונמ הז ףסכו הדימב (2)


28. ליג דע הנרמשת (2) -ו (1) תויורשפא (3)


.ץוביקהמ השפוח תנש ושמימ רשא םינב תושארל דומעת אל תאז היצפוא (4)


.ץוביקה תודסומ י"ע תידעלב עבקי ןבל הדובעה םוקמ (5).דבלב ץוביק ינבל דעוימ הז לולסמ
(6)


םידומיל .5
."תצמואמ הדובע" לולסמל סנכי םידומיל לולסמל ףרטצהל הצורש ריעצ

יפ לע ,ינרצי ףנע לכב וא הישעתב הדובע ימי 120 תי/טנדוטסה ןתיי/ת םידומילה תנש ךלהמב
.םיריעצה רדסה לע יארחאהו הדובע תדעו תטלחה
הנש לש היינשה תיצחמה תרגסמב ורשפאתי (םידדוב םיסרוק) ירטמוכיספל הנכה ידומיל
םיסרוקל האיצי היהת אל) .רדסה תדעוו הלכשה תדעו רושיאל דומצב םלוא ,ץוביקב הנושארה
. (תצמואמה תפוקת לש הנושארה הנשה יצחב
רשאכ םידומילל רוזחל לכוי ,"תצמואמ"ה תפוקת תא םייסו שפוח תנשל תאצל רחבש ריעצ
.םידומילה תליחת ינפל םיישדוחכ תוחפל היהת ץוביקל הרזחה
.םינש 28 ליג דע תרמשנ וז תוכז

םילהנה יפ לע ,תועובש השולש דע לש ןמז קרפל ל"וחל עוסנל לכוי רדסהב טנדוטס :ל"וח
.השפוח ימי ותוכזל םידמועו הדימבו ,א"שמו רדסהה תווצ רושיאב , ץוביקב םיגוהנה
הפוקתל םידומילה לולסמב תחא םידומיל תקספה רשפאתת םידחוימ םירקמב :םידומילה תקספה
םיגוהנה תא בייחת ,רתוי הכורא הקספה .ץוביקה תודסומ רושיאב תאזו ,תחא הנש דע לש
.השפוח ימי ותוכזל םידמועו הדימבו ,א"שמו רדסהה תווצ רושיאב ,ץוביקב


תולע לש 200% תולעל רבעמ לא גורחת אל ,טנדוטסל םידומיל תנשל ,ץוביקל תללוכה תולעה
תנש
.(ח"ש 10,500- ס"שת תנשל ןוכנ) תיאטיסרבינוא דומיל


.רחא יעוצקמ ראות לכ וא ןושאר ראות תלבק דע ויהי לולסמה תרגסמב םידומילה

ידי לע דחוימ רושיא ןתניי םהב םירקימ טעמלו ,רדסהה תרגסמב דומיל ילולסמ תפלחה היהת אל
.הלכשה תדעו גיצנו םינב תדעו גיצנ ,רדסהה תדעומ בכרומה תווצ
בוזעל טילחי םא ,דומילה תואצוה רזחהמ ררחושמ היהי ,לולסמה יאנת לכב דמעו דמלש ריעצ
.וידומיל םותב ץוביקה תא
.איוא/ו תילמרופה םידומילה תרגסמל רבעמ םידומיל) הז ףקהמ םיגרוח ןבה ידומילו הדימב
לש תפסונ הנש ידי לע וידומיל תולע שרפה תא ןממל ןבה לכוי ,(םידומילה לש הגירח תולע
.ותושארל תודמועה השפוחה תונשמ תחא ןובשח לע - היישעתב הדובע
.בי

:םיאבה םיאנתה יפ לע הדובע ימי 120 תרגסמב ץוביקל ץוחמ הדובע רשפאתת .גי

תדעוו ,לולסמה לע יארחאה ,א"שמ לש המכסהו םדקומ םואתב קר היהת ץוח תדובע
.תיבב הדובעל הרקמ לכב היהת הפדעהה רשאכ ,הדובע
(1)

תרוכשמ שולת וא תינובשח םע קר היהתו ,םידומילה תפוקתב קר היהת ץוחה תדובע
.תונובשחה תלהנה םע אלמ םואתבו
(2).הביזע ימד יללכ יפל "קתווה" בושיח ךרוצל ריעצל ובשחיי אל דומילה תונש .די

ךותמ תחא קתוו תנש לש "הרשפה" רוצית םידומילה תפוקתל רבעמ ,תורבח לש םייתנש לכ
.םידומילה ןיגב "תואפקומ"ה םינשה
.וטידכ ךות וא םידומילה םות רחאל םיבזוע רשא ץוביק ינב םניאש ,םידדוב וא/ו םיניערג ינב
דומיל תנש לש םינוירטירקה יפ לע ,םרובע םלושש דומילה רכש תא ריזחהל םהילע ,םידומיל
.(קתו תונש 2-ל ךרע הווש
.זט

וא והשלכ דסומ לש תופתתשה וא הגלמ לכ רשאכ ,תירשפא הגלמ לכ שיגהל ביוחמ טנדוטסה
רבעוי הגלמ לכמ 25%ו ,הלכשה תדעו זכרל ,ץוביקל רבעות דמולל תרחא תיפסכ הרומת
.טנדוטסל
.זי

.ילויב -31ב םייתסתו ,טסוגואל ןושארב לחת 120-ה לולסמ תרגסמב הדובע תנש .חי

,(הלכשה תדעוו לולסמה תווצ םע םוכיס פ"ע - רתוי וא) 120-ה תסכמ תא אלמי אלש טנדוטס
.השדחה םידומילה תנשב םידומילל אצי אל ,רבוטקואל ןושארה דע
.טיםאתהב וביצקתב ביוחי ,וידומיל תפוקת םותב םותב הדובע ימי בוח םע רתונש טנדוטס
תא ,הנש יצח ךותו , ריזחהל ןיפילחל וא ,הדובע תועש בוח רובעב בויח יבגל ץוביקב לבוקמל
. 120 -ה תדובע ךרוצל רשואמה ףנעב ונתניש ,תופסונ הדובע תועשכ תורסחה תועשה


םע םדקומ םואתב - רוחבל לכוי ,לולסמב תשרדנה תיתנשה הסכימל רבעמ דובעיש טנדוטס
,(הנשל םוי 40 דע לש הריבצ) השפוחכ הלא םימי רובצל ונוצר םאב - רדסהה תדעוו א"שמ
.תבקועה םידומילה תנשל םריבעהל וא ,ץוביקה תוטלחהל םאתהב הנשה ףוסב ףסכל םרימהל
.אכ

. 120-ל תועשכ ורכוי ץיקב הכירבב ץובישו (ןאצ ,תפר) םיאלקח םיפנעב םיצוביש .בכ


.ץוביקב גוהנה תרגסמב - םילכ תנוכמ ,תונטק תורימש ,תושגהכ תויונרות
.גכ

םיריעצ לולסמ תרגסמב ינש ראות .6
31 םהל ואלמ םרטו ,םיריעצה לולסמ תרגסמב ןושאר ראות ומייסש םיריעצל קר דעוימ לולסמה
.םינש
הלכשה תדעו םלוא ,ינשה ראותה ידומיל ךרוצל הדובע ח"ע םידומיל ימי הצקי אל ץוביקה ,ללככ
.הדעוה ביצקתה ךותמו התעד לוקיש פ"ע הדובע ימי ינש דע ריעצל תוצקהלו לוקשל תיאשר
.ץוביקה תא תבייחמ הניאו ,דבלב ותוירחאב הניה ריעצה לע תלטומה הדובעה תסכמ יולימ

ץוביקה י"ע שרדייש ,הסנרפ ללוכמ ,םוקמ לכב ריעצה דובעי ,םידומילה תפוקת ךשמב

םדוק הנש ,רבמצד שדוחמ רחואי אל השעי םידומילל האיציה דעומ יבגל תודסומה םע םואתה
.םידומילה בוצקת ןעמל ,ןכל
.תואטיסרבינואה לש ,ינש ראותל ,יביטמרונה דומילה רכש לע הלעי אל םידומילה רכש

.םידומיל םייתנש (ב , (ךכב ךרוצ שיו הדימב) תומלשה תנש (א :ןלהלדכ היהי ינשה ראותה ךשמ

לכ .רשפאה לככ תובר תוגלמ תגשהל ץמאמ לכ תושעל ריעצה לע ,ולולסמ יוסיכ ךרוצל
.(ןושאר ראות ןידכ) דימלתה תושארל ויהי 25% רשאכ ,ץוביקל תורישי וסנכי תוגלמה
.(ןושאר ראות ןידכ) הלכשה תדעו ןובשח לע ויהי תופטוש תואצוהו לשא ,תועיסנ

.ץוביקב תורבח תרגסמב קרו ךא ויהי ,ינש ראותל םידומילה

ימד לע ,םידומילה תפוקת ןיגב תונבשחתהה היהת ,םידומילה םויס רחאל דימ הביזע לש הרקמב
.ץוביקה לש הביזעה ןונקתל דומצב ,הביזעה
.אי
םיקנעמ .7
עייסל םתרטמש םיקוח רפסמ םימשוימ לארשי תנידמב ת/ררחושמה ת/לייחה םיררחושמ םילייח קוח
םייטנוולרה ,הלא םיקוחמ םיינשל תוסחייתהו םירבסה ןלהל .תוחרזאב םינושארה וידעצב ררחושמה לייחל
.םינב תדעו לצאו הלכשה תדעוב , תונובשח תלהנהב ,ורורחש םע לייחל קלוחמה רמוחב לבקל ןתינ ,ךל
.הלא םיקנעמ לצנלו בר ןויעב רמוחה תא אורקל רתויב ץלמומ
:םה םיקנעמה
תפדעומ הדובע.א
.םיררחושמ םילייח קוח.ב

םיריעצ תשפוח .8
ג"י ,ל"הצמ רורחשה רחאל ,תיבב הנש תוחפל ההש ריעצהש רחאל היהת השפוח תנשל האיצי
.(הז ןונקתב םירדגומש יפכ םיגירח םירקימ טעמל) עבק וא/ו
.תיתרבח הלהנהב רושיא ,םיריכזמהו םינב תדעול היינפ - השפוחל האיצי רושיא להונ

.השפוח תנש ןונקתב םירדגומש יפכ םיללכל דומצב היהת השפוח תנשל האיצי

.השפוח תונמ יתשמ רתוי אלו ,םייתנש דע היהת השפוחל האיציה תפוקת

.הנש דע היהי - ץראב ההושה השפוח תנשב ריעצ רובע ,ץוביקב הרידה תרימש ןמז

.ותאיצי םרט תוריד תדעול הרסמיו ץוביקב ותריד תא הנפי ל"וחל אצויה ריעצ

.בכרה רודיס םע םואתב םלוא ,ץוביקה יבכרב שומיש תושעל ושרוי ,השפוח תנשב םיריעצ

:םיאבה םיאנתב הנתומ השפוחה תנשב ריעצל ץוביקה יתורש ןתמ ךשמה

.ריעצה לש ישיאה ביצקתב תיבויח תיפסכ הרתי (1)


ישיאה ביצקתב תואצוה יוסיכ יאמ םיעבונה םיבויחב תאשל וירוהמ תובייחתה בתכ תרבעה
.ריעצה לש
(2)


םיסייגתמ יתלבה לולסמ .9
:יללכ

רפסמ הבש השדח תואיצמ הרצונ ,םיסייגתמה רובע אבצה לש תושירדה תמר תאלעה םע
.וסיוג אלש םיריעצ םתואל םלוה הנעמ תתל ונילע .לדג םיסיוגמ יתלבה
(1)

םינב סויג רשפאלו דדועל ידכ תויורשפאה לכ תא תוצמל ותבוחמ האור ץוביקהש ןייצל שי
החנהה .םיסייגתמ יתלבה לולסמב רחבנ ,ירשפא יתלב סויגהש ררבתמ רשאכ קרו ,אבצל
םימוחתבו אוהשלכ ימואל טקיורפב ללכל םורתל בייחו לוכי ריעצ לכש איה ונלש תיסיסבה
.ול םימיאתמה
(2):לולסמה תרטמ

.יפוליח לולסמ ,יאבצה תורשה לולסמב וסיוג אלש םינבל רשפאל

:לולסמה יטרפ

,ימואל תורש .תוחפל תחא הנש-כ ימואל תורש לש לולסמב בלתשי ,סיוג אלש ריעצ
לכ וא ,הטילק ירתאב תורש ,ריעצ ץוביקב תורש ,העונתב תוליעפ וא הכרדה :ל הנווכה
.הנידמה תונוטלש י"ע רכומה ימואל תורש
(1)
ליחתהל לכוי - ,ץוביקב דובעלו ראשיהל טילחהו ימואל תורש לולסמב רחב אל םא
.הנש 20 ול תאלמ םרט אל,רומאכ םלוא ,םיריעצה ילולסמב
(2)

יתלבל תוסחייתהה היהת ,ץוביקב תוהשה תפוקת וא ימואלה תורשה לולסמ םותב
לולסמב תובלתשהו ,הירחאל "ץוביק תנש" :רמולכ ,אבצה יררחתשמ יבגל גוהנכ םיסייגתמ
.םיריעצ
(3)
הדימב ."ץוביק תנש"ב םיריעצה ביצקתל ההז היהי םביצקת ,ימואלה תורשה יתרשמ
.םתוא בצקתי ריעצה ץוביקה - ריעצ ץוביקב ובלתשיו
(4)

.םיריעצה תא בצקתי ץוביקהו ץוביקל םיפסכה לכ וסנכי - םירחא תודסומב (5)


תפוקתל בשחת ל"הצב םיתרשמ ותתיכ ינבש ןמזב ,ץוביקב ותוהש - ל"הצל סייגתמ וניאש ריעצ
.וליג ינב ינפל תורבחל לבקתי אל ריעצה .תוריש
.אבצב םיתרשמה וליג ינב לש לולסמל םאתהב ויהי תורחא תויוכז וא/ו דומלל ותואכז

.קתווה בושיחב ל"נה הפוקתה בשוחת הביזע ירקימ ךרוצל

השפוח - עבק אבצ רדסה .01
.קוחב תרדגומ איהש יפכ רידסה תורשה תפוקת םותל רבעמ תחא עבק תנש דע

.דבלב תחא הנשל הפי הז רדסה לש וחוכ רומאכ

חוטיבה םולשת תבוח .לייחה ןיבל ץוביקה ןיב ילכלכ קותינ עצובי עבקה תורש תפוקת ךשמב
.(אבצה לע וא) לייחה לע ולוחי תואירבה חוטיבו ימואלה
.םינב לולסמ תרגסמב הנושאר השפוח תנשכ הניד - (תיקלח םא םג) עבקב תורש תנש

.םהשלכ םיביצקת קפסמ ץוביקה ןיאו ,לייחה ןובשחל תרוכשמה סנכית ,עבקה תפוקתב

ובצמש גואדל לייחה לע .ויתואצוה לע ול חוודיו לייחה רובע ביצקת/ןובשח להנל ךישמי ץוביקה
.תוכזב דימת היהי הז ןובשחב
שמתשהל לייחל רשאמ ץוביקה ,עבקה תורש לע לקהלו ךומתל המגמ ךותמ :ץוביקה יבכרב שומיש
.ותושרבש םיבכרב
.לייחה תושארב ץוביקה יבויח ךרוצל שמשמה רחא סיטרכ לכ וא ,גולומכחה ראשיי ךכ ךרוצל

.הנש ךשמל תאזו ,םיישדוח הריד רכשו הקזחא ימד רובעב םולשת יבויח ויהי אל

דומצב הרידה תקזחא םולשת תרומת תאזו ,תפסונ הנשל ץוביקב םירוגמ לש תורשפא ןתנית
.תיצוביקה העונתה תירב תוצלמהל

.ולבקתהו ומכוס םירבדה יכ רושיאל ,םיריכזמה םע ךכ לע םותחי ,הז לולסמב רחבש ןב
.אי

ץוביקה תא ובזע םהירוהש םינב .11
הדימב ,דומילה רכש תא םלשל םתוא בייחמה ספוט לע ןבהו םירוהה ומתחי םידומילה ינפל
הביזעה ימדמ םוכסה זזוקי ,ךרוצה תדימב .רדסהב ורדגוהש יפכ לולסמה תויולעמ ןבה גורחיו
.םירוהה לשןייטשדלוג ןורי :סופדל איבהו ךרע ,טקיל,םשרהלכשה תדעו ,םינב תדעו תרזעו ףותישב.השנמ תומר יריעצו


qtextf~1qtwfilesmazcirut :f -3 יפוס-םיריעצ לולסמ - (ןורי)