1995

דוד תמר


הרומתו קתו יפל ביצקת
לש עטקמ קלוחמ וז תרגסמב ."'ב ביצקת" 1995 תנשב גהנוה דוד תמרב
,קתו :םרקיעש םינוירטירקל רמולכ ,תלמגתמ תנוכתמב ישיאה ביצקתה
.המורתיפ לע ,תילכלכה הדעווה לש האצקה יפל ,הנשב םיימעפ קלוחמ ביצקתה
ביצקתה ךסמ 20% לע הלעי הז קלחש רוסא .הפוקתב תויקשמה תואצותה
.הנש 20 דע הניה קתו תריבצ ,דוד תמר לש םגדב .ישיאהןיגב ןהו קתו ןיגב ןה םקלח תא םילבקמ םיקיתווה םירבחה תיברמו רחאמ
לש בצמ רצונ לעופב ירה ,(םליגל תמאתומ) תינקת הדובע תבוח יולימ
,תוכומנה תוגרדה ילבקמל תוהובגה תוגרדה ילבקמ ןיב דואמ הנטק תוישרפה
.םיילמיסקמה םימוכסל םיברקתמה הלאכ שי םיקיתווה םירבחה ןיב םגוילכלכה לטנה רקיעב םיאשונה םה לבא קתו םהל ןיאש ,םיריעצה םירבחה
.ץוביקה תוליעפל םתמורת ןיגב 'ב ביצקתב םקלחב םיכוז ,םויכ יתרבחהו

םירגובמ - םירבחה תיברמ ,'ב ביצקת קלוחש םיימעפב :השחמה םשל
.ח"ש 1400 התייה תיברמה הריבצה .ח"ש 750-כ לש םוכס ולביק - םיריעצודיקפתבו הדובעב המורת רובע למגתל איה המגמהש ,רמאנ ץוביקה תטלחהב
לע הרימש ךות ןכו ,הריבס תוישרפה תמר לע הרימש ךות ,ילוהינ-יזכרמ
קלחל תנמ לע ישיאה ביצקתהמ םיערוג אל :ליגרה ישיאה ביצקתה תנוכתמ
.'ב ביצקת


יעצבמ ןוגכ ,יאנפ תרגסמב הליהקל המורת לע לומגת ןיאש טלחוה ,ןכ ומכ
.הליהקה תסנרפו רבחה תדובע תרגסמב המורת לע קר אלא םיגחו תוברת

.ןבר הניד :הרסמ