םיחמלפ ץוביק

הרבח תדעו תעצה - הרשעה ידומיל:םיאבה םיללכה תא לבקל הפיסאל הצילממ הרבח תדעו.(תורטיג ביצקת :רבעב) הרשעהה ידומילל תסחייתמ הזב תאבומה העצההחוכ תדעו תוירחאב היהי ךא רבחה תושרל דומעי הרשעה ידומיל ביצקת .ו
.םדא

םניאש ,םיביבחתהו דומילה ימוחת לכב הרשעה ידומילל דעוימה ביצקתה
תרגסמב הז שומישל םירבחה תושרל דומעי ,הדובע ימי ח"ע ןמז ןתמ םיבייחמ
.קשמה תינכות.תורבחל ותלבק רחאלש ,הנושארה ביצקתה תנשמ לחה רבח הז ביצקתל יאכז
ה/ותושרל דומעי הריבצה םוכס .םינש שמחל דע ביצקת רובצל לכוי ה/רבח
.םינש שמח רחאל קספית הריבצה ךא ,תע לכב םידומיל שומימל,םיכורא םידומיל דמול אוהש םינשב הרשעה ביצקת רובצל לוכי וניא רבח
םיריעצ לולסמב אצמנ וא םייעוצקמ םידומילםעטמ יארחאל עידוהל אלא ,וידומיל שומימל רושיא לבקל ךרטציי אל רבחה
.תולבק איבהלו שרדנה ביצקתה ,םידומילה אשונ לע הדעותושקב קר .תוולנ תואצוהו דומיל רכש - דומילה תואצוה לכ לולכי ביצקתה
.הדעווב ןוידל ואבוי ,יארחאה תעדל ,ןפוד תואצוי6ליג לעמ םירבחל דרפנ ביצקת שי םויכ י 60. ףרצל שי העצהה לבקתת םא

.הרשעה ידומיל ביצקתל הז ביצבתכב םריבעהל םישקבתמ תויוגייתסה וא תויודגנתה םהל שיש םירבח
.םילשורי םרמעל

1996 רבמצדב 8הרשעהו הלכשה םידומילהרבח תדעווב ןוידל אטויסםיחמלפב תונושה תורגסמב ,םידומילב בצמה תנומת לע תססבתמ העצהה

.וז הנש לש ביצקתה םיסב לע התנבנו 1996: תוחנהתחפי דומיל תונש הרשע-שמחל הלכשה תמלשה תרגסמב םידמולה רפסמ .א
םיפרטצמה םינבהו ךשמה ידומיל המייס היסולכואה בור יכ ,תובורקה םינשב
.םיריעצ לולסמ תרגסמב םידמולודמלי םכותמ קלח ךא ,לודגל יושע ישילשו ינש ראותל םיכישממה רפסמ .ב
.םויהל המוד םידמול ףקיה חינהל ןתינ ןכלו םייעוצקמ םידומיל תרגסמב.םדא חוכ תדעו תושרב ויהי הרשעהו םידומיל יביצקת .ג

:העצההתרגסמ וא ימדקא) דומיל תונש הרשע-םיתש לעמ םידומילל יאכז רבח לכ .1
.(רבחה תריחב יפל ,תרחא

וא ,הטיסרבינואל הליבקמ תולעו םינש שולש עובקל :םדא חוכ תדעווב ןוידל
וא םינש רתוי ןוינכטו האופר לשמל .לבוקמהו דמלנה םוחתה יפל סחייתהל
,םייטרפ תודסומב םידומילל םחייתהל שי ןכ .םייתנש קר בייחמש עוצקמ
.ההובג דואמ םתולעש- שדח ףנעל םידומיל .ףנעה תצלמהב וא היינפב ורשואי םייעוצקמ םידומיל .2
.קשמ זכרמ וא ריכזמ וא םדא-חוכ תצלמהבלכל םיווש ויהיו םיביבחתהו דומילה ימוחת לכב ויהי הרשעה ידומיל .3
ה/לבקתה הב הנשהמ לחה) םינש שמחל דע ביצקת רובצל לכוי רבח .םירבחה
הריבצה ךא ,תע לכב םידומיל שומימל ותושרל דומעי הריבצה םוכס .(תורבחל
.קספיתםיכורא םידומיל דמול אוהש םינשב ,הרשעה ביצקת רובצל לוכי וניא רבח .4
.םיריעצ לולסמב אצמנ וא םייעוצקמ םידומיל ואהיהיו (ישיאה ביצקתהמ קלח היהי אל ךא) רבחה תושרל דומעי ביצקתה .5
,ףסכה תאצוהל רושיא לבקל ךרטצי אל רבחה .םדא חוכ תדעו ביצקתמ קלח
איבהלו דמול אוה המ ,ביצקתה לע הדעווה םעטמ יארחאל עידוהל אלא
.הדעווב ןוידל ואבוי ,יארחאה תעדל ,ןפוד תואצוי תושקב קר .תולבקםירבחל דרפנ ביצקת שי םויכ ביצקתל ביצקתה ףרצל שי העצהה לבקתת םא
םירבחל ;ןוידל .הרשעה ידומיל /1400 אל ,שמומי אוה יאנתב 60 ליג לעמ
.הריבצי ירוצללש ביצקת ןתני ב"צחמ