רוא הונ

02.04.1992 ,ב"נשת 'ב רדא ח"כרוא הונ ינב םניאש םיריעצ ןונקת

28 ליג דע

(םינימה ינשל הווש ןונקתה):ןונקתה תורטמ .1

תרצוי תפסותל הכפהלו קשמב הריעצה הבכשה תא ביחרהל
.תינגורטהו

ינבל ליבקמב ,תישיא תוחתפתהו םייוואמ שומימ םיריעצל רשפאל
.קשמה יפנעב םתדובע תוכזב ,קשמ

ץוביק .קשמב תורבחל םיבוט םיריעצ תטילקל יתימא סיסב רוציל
הרבח תריציל ,לודיגו הטילק ךשמהל תוינויח הלא תורטמ האור רוא-הונ
לש תוישיאה תויורכיהה סיסב תבחרהלו תרצויו תדבוע ,הליכשמ ,הריעצ
.הריעצה הבכשהילעב עוציבבו תוריכזמה רושיאב ,הטילק תדעו תוכמסב וניה הז ןונקת .2
.קשמב םייטנוולרה םידיקפתה

היהי - םיריעצב לפטתש תרחא הדעו היהת דיתעבו הדימב :הרעה)
.(התוכמסב הז ןונקת

תוריכזמה רושיאב ריעצ רוד .ו ,הטילק .ו תוכמסב וניה הז ןונקת .2(*)
.קשמב םייטנוולרה םידיקפתה ילעב ידיב עוציבה תוירחאוםע םיישיא םייוואמ בלשיש ,לולסמ עובקל הטילק תדעו תוכמסב .3
הדימב וא 28 ליג תא רובעי לולסמהו הדימב .תורבחל הטילקל היצפוא
וב ךישמת/ךישמי איה/אוה ,לולסמה ךלהמב תורבחל ה/לבקתה ה/ריעצהו
.ומויסל דעםיביכרמה תא לולכי לבא ,דרפנב ריעצ לכל ,ישיא וניה לולסמה .4
:(םלוכ וא םקלח) םיאבה

ןיערג ןב יבגל) "אבצ ירגוב" ןונקתל םאתהב - "אבצ רגוב" הנש
.("רשק תנש"כ וז הנש רדגות ,רוא-הונל

ןומימב ,('וכו ל"וח ,לויט) תונוש תוישיא תורטמל שפוח-תנש יצח דע
.ימצע

.(תוביסנל םאתהב ,רתוי הכורא/הרצק הפוקת וא) תודמעומ תנש

.תורבחל הלבק

4 'ו ,'ה(*)

ימיל הרומתב ,תוולנה תואצוהה לבקיו ומצעב דומיל רכש ןממי ריעצה
לכב םידמול תויונרותו ,ץוביקב תוחפל תבש תויונרותו םיאלמ הדובע
.הנש

4-מ) םיאולימ ימי .הדובעה ימי תסכמ יולימ אלל הנשל הנשמ רבעמ ןיא
םהילע םילובקתהש יאנתב ,הדובעה ימי תסכמב םיבשחנ (הלעמו םימי
.קשמל םיסנכנ

:תורעה

לוכי ריעצהו לולסמה עוציבל יאנת םניא - תורבחו תודמעומל רבעמ I

.וירחאל וא לולסמה ידכ ךות תאז תושעל

,וילא תוסחייתהה ,לולסמה ידכ ךות תורבחל לבקתמ ריעצהו הדימב II
רבח לכ לאכ הניה ,םידומילה לולסמ ךשמהב ,תורבחל ותלבק עגרמ
.קשמה ינונקת י"פעו

,םינש 4 וא) תוולנה תואצוההו ןושאר ראות וא דומיל תונש 3 ןומימ
ע"י 120-ל הרומתב ,('וכו תורגב ינויצ רופיש ,הניכמב ךרוצ שי םאב
ןיא .הנש לכב םידמול תויונרותו ץוביקב תוחפל ,תבש תויונרותו םיאלמ
םימי 4-מ) םיאולימ ימי .הדובעה ימי תסכמ יולימ אלל הנשל הנשמ רבעמ
םיסנכנ םהילע םילובקתהש יאנתב ,הדובעה ימי תסכמב םיבשחנ (הלעמו
.קשמל

תוולנ תואצוה לבקיו ומצעב דומילה רכש תא ןממל רוחבל לוכי ריעצה
.הנש לכב םידמול תויונרותו תבש תויונרות ,םיאלמ ע"י 90-ל הרומתב,"אבצ-רגוב" תנש ידכ ךות ,תורגב ינויצ תמלשהו רופיש בלשל ןתינ .5
הדובע זכרמ םע םואיתב ,קנעמה תלבקל ע"י 302 תסכמ אלומתש יאנתב
.ףנע זכרמו

םואיתב ,תודמעומה ידכ ךות ,תורגב ינויצ תמלשהו רופיש בלשל ןתינ .6
.הדובע זכרמו ףנע זכרמ םע

ת"ויחבמבה תפוקת .הז לולסמ עצבל לוכי הטילקל רבועה ח"במב .7
."אבצ רגוב"ל תפפוח

תא בייחת אל םמויסב וא םידומילה ךלהמב םיוסמ בלשב הביזע .8
ימדב ותוא הכזת אלו קשמה ןומימ תא עטקת ךא ,יפסכ רזחהב ריעצה
.הביזע

בייחיו ריעצל הטילק תדעו ןיב בתכיי ,ריעצ לכ םע עבקנה ,לולסמה .9
תויעבב הטלחה תוכמסו תושימג היהת הדעוול .םידדצה ינש תא
.לולסמה ידכ ךות ,תויעב וררועתיו הדימב ,רידגמ אל ןונקתהש ,תופטוש

,רבזג םע םואיתב ,הנש לכ ,הטילק תדעוול תיביצקת תרגסמ עבקית .10
.םידומילה אשונל הלכשה תדעו זכרמ ,קשמ זכרמ

.קשמה תינכותב הנש לכ עבקיי םיריעצ ימכסה עוציבל ביצקת .10 (*)

םידומילל האיציה תא גרדל תוכזה תא המצעל תרמוש הטילק תדעו .11
.התושרל דמעויש ,ביצקתל םאתהב ,וז תרגסמל םיסנכנה םיריעצ לש

הנקסמל העיגהו הדימב ,ריעצל לולסמה עוטקל תיאשר הטילק תדעו .12
קשמה תא בוזעל ריעצה לע הזכ הרקמב .תוביסה קומינב ךרוצ אלל ,וז
.הטלחההמ םימי 30 ךות,הטילק תדעו זכרמ ,תוריכזמ

הלכשה תדעו זכרמ ,םינב תדעו זכרמ


Last updated: April 8, 2000