רוא הונ

.9.11.1991-ב הפיסאב רשוא ,4 ,2 םיפיעס יוניש

.13.3.89-ב רשוא ןונקתה ראשץוח תדובע

(ינוציח רוקממ תורוכשמ םילבקמה םירבח ללוכ)תרגסמב הנניא רשא ,קשמ רבח לש ץוח תדובע לכל דעוימ הז ןונקת .1
םיירוזא רפס יתבל ,םיירוזאה םילעפמל ,העונתל בייח ץוביקהש ,"הסכמ"
.תרכומ תירוביצ תוחילש וא/ו,תוריכזמה תצלמהב ,םדא חוכ .ו רושיאב היהת ץוח תדובע לכ .2
.הפיסאה תעידיבו ןוגרא .ו םע םואיתבאל לש וטורב תרוכשמב אלא ,ץוחב דובעל רבחל רשאי אל ץוביקה .3
יוכינ ינפל תיסיסב תרוכשמ עמשמ "וטורב תרוכשמ" .ח"ש........מ תוחפ
םוליג ,תומלתשה ןרק ןובשחב וחקליי אל - ימואל חוטיבו הסנכה סמ
.תורחא תוילאיצוס תויוכזו בכרןיוצ ןכ םא אלא ,םינש שולש לש הפוקתל היהי ץוח תדובעל רושיאה .4
לכ .(םינש 8-5 :םיריכב םילהנמ תייצנדק) םדא-חוכ לש העצהב תרחא
ןוגרא .ו םע םואיתב ,תוריכזמ תצלמה ,םדא-חוכ .ו רושיא הנועט הכראה
.הפיסאה תעידיבו:תואבה תויובייחתהה ולוחי רבחה לע .5

.ץוביקה לש קנב ןובשחל תורישי דיבעמה י"ע םלושת תרוכשמה
.ץוביקה עבקיש חסונ יפל ,תרזוח יתלב הארוה לע םותחי רבחה

יפל ,ץוביקה לש תיב-תפוק י"ע רבחל וקלוחי הלכלכ וא/ו העיסנ ימד
תוריכזמ םעפב םעפ עבקתש יפכ היהי הלא םימולשת הבוג .ךרוצה
.ץוביקל ץוחמ םהשלכ םירוגמ רבחל ןממי אל ץוביקה .ץוביקה

,ץוביקה לש תונובשח תלהנהל ולש תרוכשמה שולת תא רוסמי רבחה
.שדוח לכ םות רחאל םימי 10 ךות

אלמ םואיתב קרו ךא השעיי הדובע יאנת יבגל דיבעמה םע םוכיס לכ
מ"ומב ליעפ ןפואב ףתתשי קשמ .מ .ורושיאבו קשמה זכרמ םע שארמו
.םייפסכה םיאנתל רשקב ,דיבעמה םע

רכשכ ותדובע תרומת אולמ רבחל םלשי דיבעמה ,רבדה ןתינ םא .ה
.ןהינימל תונרקל תושרפה ושעיי אלו ישדוח

ןכו היסנפ תויוכז ,תומלתשה ןרק :ןוגכ תוילאיצוסה תובטהה לכ
לע ,ץוביקל ,רבד לש ופוסב ,ומלושיו ץוביקל םיכייש ,ןירוטיפ ייוציפ

וליפא ףקותב דומעי הז ףיעס .רבחה ש"ע תומושר הלא תויוכזש ףא
ותדובע תפוקת יבגל ,ותורבח תא קיספי וא/ו קשמה תא רבחה בוזעי
.ןכ ינפלהרהצהו תובייחתה לע רבחה םותחי רבחה לש ותדובע תליחת ינפל .6
.חסונה הזב ףרוצמ .ליעל 5 ףיעסב רומאכ ץוביקה יפלכיבגל גוהנכ ,ןלהל תוטרופמה תויונרותב אלמ ןפואב ףתתשי רבחה .7
:וליגב םירבח

.תבש

.ברע תדובע

ןרדס תעיבק יפל .ץוביקב האלמ הדובע הנשב תועובש השולש
.ותדובע תושירד יפל .רבחה םע םאותי דעומה .הדובעה

.םעפל םעפמ .ץוביקה י"ע טלחוי הילע תפסונ תונרות לכתושרל דמעות ותדובע םוקממ רבחה (לבקי םא) לבקיש תינוכמה .8
םא אלא ,תבש יאצומל דע ישיש םוי 16.30 העשמ ץוביקה לש בכרה ןרדס
,הדובע םוקמב דובעל רבחל רשואי אל .ותדובע יכרוצל בכרל קוקז רבחה
.הז ףיעסל םיכסמ וניא רשאןרדס י"ע עבקייש םוקמב ,תיבב עובשב דחא םוי דובעי רבחה .9
ותרשמ םא :ןיפוליחל וא .עובק םוקמ הז היהיש ץמאמ השעיי .הדובעה
.ץוביקב דחא םוי רבחה דובעי ,דבלב םימי השימח תב היהת ץוחבתיעוצקמ תורפסל יאכז היהי רבחה ,תיעוצקמ הדובעב רבודמ םא .10
.םעפל םעפמ ,ץוביקב גוהנכ ,ץוביקה ח"ע תויומלתשהו.הפיסאה רושיאב קרו ךא היהת ,הז ןונקתמ הגירח לכ .11רחא אלממ וניא רשא ,רבח לש ותדובע תא קיספהל יאכז ץוביקה .12
.הז ןונקתץוביקב דבע ךא ,ינוציח רוקממ תרוכשמ לבקמ רשא רבח לכ ,ןכ ומכ .13
סחיתמה יקלח ךמסמ לע םתחוי (ךוניחה דרשמב םימושרה םירומ ןוגכ)
.הז ןונקתב (ה)-ו (א)5 םיפיעסלרומאה טעמל ,ץוביקה ריכזמ ידיב היהת ןונקתה עוציבל תוירחא .14
.(ד)5 ףיעסב


Last updated: April 8, 2000