רוא הונ

30.11.1991-ב רשואםירוענ ליג תדובע,רוא הונב א"כ זכרמ םע דחי ךוניח תדעו י"ע 30.11.1991-ב רשוא ןונקתה
.ןתיא-הונב ךוניחה-תיבל תופתושה ךוניחה תוזכר םע אשונב ןוידרחאלאובמ .א

תכרעמב םכסומ ךרע הווהמו ץוביקב םייחה תודוסימ איה הדובעה .1
המורת .םומינימה תושירדב קסוע ןונקתה .תיצוביקה היווההו ךוניחה
ןובשח לע היהת אלש ,יאנתב לבקתת ,םיפנעב ץחלו הקוצמ ןמזב ,תפסונ
.תיתרבח תוליעפו םידומיל

תותיכב םידליל .הדובע ןובשח לע הניא החוראה 'ט-'ז תותיכב םידליל .2
.הדובע ח"ע תחא החורא ב"י-'י

.ןיינע לש ופוגל ונודיי םיגירח םירקמ .3להונ .ב

.עובשב םיימעפ x םייתעש םידבוע 'ח-'ז תותיכ ידלי .1

העשב ס"היבמ הרזח .עובשב םימעפ 3 x תועש 3 םידבוע 'ט התיכ ידלי .2

.הדובע לש דחא צ"החאמ תררחשמ תינימש

.הדובע ח"ע איה 16.00-14.00 תועשב תצרמנ םיגוח תוליעפ .3

הפיאשה רשאכ ,ףנעב עובשב תחא םעפ תוחפל דובעל שי הרקמ לכב .4
לכ תיגוח תוליעפ לש םירידנ םירקמב .הלוכ הסכמה תא תתל איה
.ברע תונרותב הדובעה תועש ונתניי - עובשה

האבה הקולחה יפל ,עובשב הדובע םוי תונתונ ב"י-ו א"י ,'י תותיכ .5
:(הדובע םוי=ע"י)

.ע"י 'ש 6 - 'י התיכ

.ע"י 'ש 7 - א"י התיכ

.ע"י 'ש 8 - ב"י התיכ

.לצופמ וא ףוצר דובעל םילוכי םידליה ,ףנעה תושירד י"פע .6

דובעי אל דלי הרקמ לכב .עובק ףנע היהי דלי לכלש ,ףואשל שי .7
.דחא םויב םיפנע ינשמ רתויב

('דכו תויפצת ,םיחנמל תועיסנ) הנכה ימי לבקל םילוכי ב"י ידימלת .8

.תלפטמהו ס"היב םע םואיתב ,הדובע ח"ע רמג תדובעל

.חספ ירחא םידבוע אל ,תורגבה תוניחבל ושגיש, ב"י ידימלת .9
ודבעי ףנעהו תלפטמה םע םואיתב ,תיקלח תורגב םישועש םידימלת
.תיקלחםיגחו תושפוחב הדובע .ג

רפסמ רשאכ .השפוחה לש לוחה ימימ תיצחמ םידבוע םירוענה ינב .1
3 ודבעי השפוח ימי 7 ךותמ) הטמ יפלכ הייטנה - יגוז וניא השפוחה ימי

.(םימי

,תוכוס :םישפוחב לוחה ימי תיצחממ תוחפ דובעל םיאכז ץוח ידלי .2
.חספו הכונח

:םישפוחב הדובעה תועש .3

.םויב תועש 3 - 'ז

.םויב 'ש 4 - 'ח

.םויב 'ש 5 - 'ט

.5/ב ףיעסב ןיוצש יפכ - ב"י - 'י

.תועש תריבצ לש תורשפא ןיא

.הדובע ח"ע ןה םישפוחב תומייקתמה 'ז התיכ לש הווצמ רב תומישמ .4לודגה שפוחב הדובע .ד

:רבטצהש ןויסינה רואל .םידבוע וא םידמול םידליה לכ 30.06-ה דע .1
'י התכל ,תורגבל הניכמ א"י התיכל ,תורגבה תוניחבב הקוסע ב"י התיכ
,הקוסע 'ז התיכו רוטקרטב הגיהנ ןוישרל הירואית ירועישו ןויע ימי
םידליו 'ט-'ח ידלי ולא םימיב םידבועש אצוי .הווצמ-רבל תורזחב ,כ"דב
.רוטקרט-ןוישרל הירואיתו תורגב תוניחבל םידמול אלש

.םיסויגל ושדקוי ,30.06-ה דע ,ולא הדובע ימיש ףואשל שי .2תויונרות .ה

גח יברעו ישיש ימיב ברע תויונרות יתש ןתונ הלעמו 'י התיכמ דלי לכ .1
.הנשב

,יש תקולח - גח יברע כ"דב) םיעוריאו םיגחל תונכהב םירזוע םידליה .2
.(דועו טושיק

תיעיבש ינרות .קשמב דבוע אל (ב"י-'י תותיכ) ס"היבב יעובש ןרות .3
.קשמב עובשה לכ םידבוע אל ('ט-'ז תותיכ)


Last updated: April 8, 2000