רוא הונ

05.01.1993יפלק ןונקתםומיסקמ ףתשל ודעונ ,העבק הפיסאהש םיאשונב ,יפלקב תועבצה .1
,יטרקומ -ירסומה ףקותה תא ביחרהלו תופתושמה תוטלחהב תו/םירבח
.ולא תוטלחהבשףיעס לע העבצה םייקל ,הפיסאב ןוידה ידכ ךות ,ה/רבח לש השקב לכ .2
לבקתת םא .םויה רדסל העצהכ ר"ויה י"ע העבצהל הלעות ,יפלקב
.יפלקב העבצהל ףיעסה רבעוי ,העצההםא ,אלא ,היולג העבצהל (4 ףיעסב םיטרופמה) יפלק יאשונ ורבעוי אל .3
.(הפיסאב םדקומ ןויד רחאל) יפלק תעבצהב ךכ לע טלחוה ,ןכ:יפלק תעבצה תמייקתמ םהב םיאשונ .4

.תוישיא תוינפ

.(28 ליג לעמ םירגוב םירבחל) דבלב םיאלמ - םיכורא םידומיל

.הכורא השפוח

.רבח תקחרה ,תודמעומל רבח תדרוה ,תורבחל הלבק

ינרדס :טעמל ,תודעווה יזכרמו קשמב םידיקפתה ילעב לכ תריחב
היולג העבצהב הריחב םייקתת םהיבגלש) תודעווה ירבחו הדובע
.(הפיסאב

.םייח תוחרואב יתועמשמ יוניש:יפלקב העבצהה ירדס .5

ינפל ,תוחפל םימי השולש ,יפלקב העבצה לע העדומ םסרפי ריכזמה
.התחיתפ

העש יצח ,לכוא-רדחב - אשונ לכב םימעפ שולש חתפית יפלקה
:םימיב ,םעפ לכב תוחפל

.ברע תחורא תעשב - 'ג םוי

.םיירהצ תחורא תעשב - 'ו םוי

.םיירהצ תחורא תעשב - תבש םוי

.דבלב תו/םירבחל העבצה תוכז

העבצהל אבויש ,אשונ לכב דבלב דחא קתפ ליטהל ת/יאשר ה/רבח
.יפלקב

.תוריכזמ רבח וא ריכזמ : יפלקב בשוי

.תיזיפ עיבצהל שי

,ומוקמב עיבצהל ה/ריכזמה לש ה/וחוכ תופיל ת/יאשר ה/רבח
:םיאבה םירקמב

.םיאולימ תורישב העבצהה ןמזב אצמנ רבחה *

.ןוחטיבה תורישבו עבקב םיתרשמה תו/םירבח *

.הטימל ת/קתורמו הלוח ה/רבח *

.קשמה תוחילשבו דיקפתב קשמל ץוחמ ת/אצמנה ה/רבח *

,חוסינה תא ןיבמ וניאש ,רבח .רורב תויהל בייח העבצהה אשונ חוסינ .ח
.העבצהה ינפל ברע דע ה/ריכזמל תונפל שקבתמ

העבצהל דחא אשונמ רתוי איבהל אלש ,לדתשהל ה/ריכזמה לע
לש ה/ותעד לוקיש י"פע ,דואמ םיפוחד םיאשונה םא אלא ,עובש ותואב
.ה/ריכזמה

:תויורשפא שולש תומושר הנייהת יפלקל לטויש קתפה לע

.ענמנ/דגנ/דעב:תולוקה תריפס .6

דועו ה/ריכזמה תוחכונב ,תוריכזמב עצבתת העבצהה יקתפ תריפס
לש ותעד לוקיש י"פע ,םישיגר םיאשונב .תוחפל דחא תוריכזמ ת/רבח
.רוביצהמ ףסונ ה/רבח ףרצל ה/ריכזמה ת/בייח ,ה/ריכזמה

םירבחה רפסמל הווש םיקתפה רפסמ םא קודבל שי הריפסה תליחתב
- האצותה לע העיפשמ שרפההו תירפסמ המאתה ןיאו הדימב .ועיבצהש
.תרזוח העבצה םייקתת

ידכ - ףסונ תוריכזמ ה/רבחו ה/ריכזמ :ובשי יפלקב תרזוח העבצהב
.העבצהב תוגירח יא אדוול

הפיסאב רזוח ןויד םייקתי - יפלקה תעבצהב ןויווש שיו הדימב
.הערכה גשותש דע ,תרזוח העבצהו

רפסמ הדעב ולטוהש ,העצהה לבקתת - ליגר בור שרדנ ןהב תועבצהב
.הטלחהה לע םיעיפשמ םניא םיענמנה תולוק .רתוי לודגה םיקתפה

,םיעיבצמה ללכמ 50% לעמ רמולכ - יסחי בור שרדנ ןהב תועבצהב
:םיאבה םיללכה ולוחי

.רבד לכל םיעיבצמכ םיבשחנ םיענמנה תולוק *

(םיענמנה תולוק אלל - דגנו דעב לש הווש רפסמ) וקית לש הרקמב *
.תרזוח העבצה ךרעית

ףיעסה דרוי - םיעיבצמה תולוק כ"הסמ 50% רבוע אל "דעב"הש הרקמב *

.הנש רובעכ קר שדחמ וילע עיבצהלו ןודל ןתינו םויה רדסמ

ולוחי םיעיבצמה ללכמ שילש ינש לש בור שרדנ ןהב תועבצהב
:םיאבה םיללכה

.רבד לכל םיעיבצמכ םיבשחנ םיענמנה תולוק *

דרוי - םיעיבצמה זוחאמ םישילש ינש רבוע אל "דעב"ה זוחאש הרקמב *

.הנש רובעכ קר וילע עיבצהלו ןודל ןתינו םויה רדסמ ףיעסה

- רבח תקחרה ,תודמעומל רבח תדרוה ,תורבחל הלבק :םיאשונב

.(םיענמנ יקתפ אלל) דבלב דגנ וא דעב העבצה םייקתת:םוסרפ .7

רחאל היהי יבמופה םוסרפה .ריכזמה י"ע םסרופת יפלק תאצות לכ
.העבצהה אשונל םייטנוולרה םימרוגל ,םידקמ ,ינופלט עודיי

,םייפיצפס םירבחל תישיא םירושק םניאש ,םיינורקע םיאשונב
.םירפסמב תואצותה ומסרופי

,םיישיא םיאשונ וא םידיקפת ילעב תריחבל םירושקה םיאשונב
.אל וא רבע םהלש ישיאה אשונה םאב וא רחבנ אל/רחבנ ימ קר םסרפי

תא תעדל םידקמה חווידב הצרי ,העבצהה הכרענ וניגבש ,רבח םאב
םירפסמ רוסמל ןיא .ריכזמה תאז ול רוסמי - םירפסמב ויבגל האצותה
.תוריכזמ רבח וניאש ימל

תואצותה ורסמיי ,תמיוסמ הדעו י"ע הפיסאל אבומ ףיעסו הדימב
.(תעדל וצריו הדימב) תוריכזמה ירבחלו הדעווה ירבחל קר םירפסמברוערע .8

םירוערע להונ ןיבל ,הפיסא תועבצה לע םירוערע להונ ןיב לדבהה :אובמ
םיבר םירבח םיעיבצמ יפלק תעבצהבש ,ךכמ עבונ - יפלק תועבצה לע
לש בחרו יתימא דדמ איה יפלק תעבצה .הפיסאל עיגהש ימ קר אלו דואמ
לולשל ,םייצוביקה ונייחב ,תורשפא ןיא ,תאז םע דחי .רוביצה תשוחת
.קשמב דסומ וא רבחמ רוערע תוכז ןיטולחל

הלבקתהש ,הטלחה לע רוערע ןידכ וניא יפלק תעבצה לע רוערע ןויד

.הז ןונקת ןידכ אלא ,הפיסאב היולג העבצהב

,יפלק תעבצהב הלבקתהש ,הטלחה לע רערעל םיצורה הדעו וא רבח
.הטלחהה םוסרפ םוימ םימי 7 ךות ריכזמל ךכ לע עידוהל םיבייח

,הטלחה לע רערעל רבח וא קשמב הדעו/דסומ לכ לש ותוכז
:םיאבה םיאנתב ,יפלק תעבצהב הלבקתהש

תא איבהל םוקמ שיש ,בורב הטילחה ,המוחתל ךייש אשונהש ,הדעווה *
.יפלקב תרזוח העבצהלו הפיסאב רזוח ןוידל רוערעה אשונ

שיגי םא קר רוערעה םייקתי ,רוערעב הנדש ,הדעווב בור ןיא םאב *
.רוערעב םיכמותה םירבח 30 תומיתח ריכזמל רערעמה

ןויד שקבל רערעמה רבחה יאשר ,רוערעב הנדש ,הדעווב בור ןיא םאב *
םדוק רסמנ אלש ,שדח קומינ רערעמל שיש יאנתב ,תוריכזמב ורוערע לע
םאב העבצה םייקת תוריכזמה .רערע הינפב הדעווה ינפב אל םג ,ןכל
בור היהי םאב .הלבקתנש הטלחהה תא תונשל יושע ןכא שדחה קומינה
.הפיסאב שדוחמ ןוידל רוערעה הלעוי תוריכזמב וז העצהל

תונשל יושע ןכאו שדח ןכא קומינהש ,תענכתשמ הניא תוריכזמהו הדימב
שיגהל - 2 8 ףיעס י"פע לועפל רבחה לוכי - הלבקתהש העבצהה תא

.ורוערעב םיכמותה םירבח תומיתח 30 ה/ריכזמל

הפיסאה ר"וי םייקי וירחאל .הפיסאב שדחמ ןוידל הלעוי רוערעה אשונ *

תעבצה) תרזוח יפלק תעבצהל רוערעה תא ריבעהל םאב היולג העבצה

היולג העבצהב אלו דבלב יפלקב תעצבתמ יפלק תואצות לע רוערע
.(תרזוח העבצה םויק הפיסאה הרשיא םאב תאז ,הפיסאב

העבצהב םא םג ,אשונ ותוא לע דבלב דחא רוערע םייקתי ,הרקמ לכב *

.האצותה הכפהתה תרזוחה

,רוערע ללכ שגוה אל םאב וא אל וא רוערע לבקתה םא ,הרקמ לכב
אשונהש ,הדעווה ךרד - הנש רובעכ קר שדחמ אשונ לכ לע ןודל ןתינ
.המוחתב

:לש םירקמב ףקת וניא הז םירוערע להונ

םהיבגל רשא - רבח תקחרה וא תודמעומל הדרוה ,תורבחל הלבק
.תיטפשמ הניחבמ בייחמה רחא ןונקת םייקתמ


Last updated: April 8, 2000