רוא הונ

24.12.1994 ךיראתב הפיסאה י"ע רשואםירגובמ םירוה רוקיבל תועיסנ

ל"וחבו ץראבץראב םירוה רוקיבל תועיסנ .1

בכרב תועיסנ יתש הסכמה םוכס ישיאה וביצקתל לבקמ רבח לכ
.וירוה ירוגמ םוקמל

:ץראב םירגובמ םירוה רוקיבל תועיסנ

,יתרגשה בצמב םירוה ירוקיבל הבושת ןתמ איה ןונקתה תרטמ
.םירוהב הכימת לש םיינוציק םיבצמל אלו ימוי-םויה

תועצמאב) לבקי ,70- 65 ןיבש ליגל עיגה וירוהמ דחאש ,ה/רבח .1
ימי 3-ו וירוה ירוגמ םוקמל בכרב תועיסנ 6-ל ןומימ (ישיא ביצקת
.הנשב השפוח

בכרב תועיסנ 12-ל ןומימ לבקי ,80-70 ליגב וירוהמ דחאש ,ה/רבח .2
.הנשב השפוח ימי 6-ו וירוה ירוגמ םוקמל ,הנשב

תועיסנ 12-ל הכזי (120 דע) הלעמו 80 ןב וירוהמ דחאש ,ה/רבח .3
הנשב םיפסונ השפוח ימי 6-לו (2 ףיעס פ"ע) השפוח ימי 6 ,בכרב
.(הנשב השפוח ימי 12 כ"הס)

תומייקה הנשב תועיסנה יתש תא ללוכ בכרב תועיסנה רפסמ :הרעה
.םויה

םיליגרה השפוחה ימי תרגסמל וסנכיי הז ןונקת ןיגב השפוחה ימי
.רבחה לש

רוקיבל תועיסנ רדסה לכל סנכיי אוה ,רבחה ירוה (ח"וח) ורטפנו היה

- 1994 רבמצד ,םויהל ןוכנ) הפוקת התואב גוהנ היהיש ,םיבורק/םירוה
.(הנשב תועיסנ יתש

הלעפה

.רבחה תוירחאב םניה השפוחה ימיבו בכרב שומישה ,הרגש בצמב .1

תדעוול הנפי ,םירוה תרזע ךרוצל םיפסונ השפוח ימיל רבחה קקזנ .2
.הרבח

ח"ע םירוה תרזע ךרוצל םיפסונ השפוח ימי רבחל ורשואו הדימב .3
תופתתשהכ) תיתנשה ותשפוחמ םימי 3 דע םורתל רבחה שרדיי ,הרבח.ו
.הז ןיינעל ("תימצעל"וחב םירגובמ םירוה רוקיבל םירבח תועיסנ .2

ל"וחב םירג וירוהש וא ל"וחב םירג וירוהו לארשיל ץוחמ ואצומש ,רבח

:תואבה תופסותל יאכז היהי ,עבק ךרדב

.םינש 3-ל תחא וירוה ירוגמ םוקמל הסיט סיטרכ לש ןומימ

לכ םהמ הנהנש הלא 2-ל ףסונב) הנשב השפוח ימי 4 לש הריבצ
.(ל"וחל תועיסנ ןיגב רבח

:םירגובמ םירוהל תועיסנ

םירוהה דחאו ץוביקב קתו תונש 7 ול ואלמו ל"וחמ ואצומש ,ה/רבח .1
.65 ליגל עיגה

.ל"וחב וירוה רוקיב ךרוצל הנשב השפוח ימי 12 לבקי

םינש שולש ךותב תפסונ העיסנ ה/רבח ותואל ןממי ץוביקה

.(םינש 3-ב תועיסנ 2 :רמולכ)

תא רבע וירוהמ דחאו ץוביקב קתו תונש 15 ה/רבח ותואל ואלמ .2

-ל תחאו ,וירוה ירוגמ ץראל הנש לכב העיסנ ץוביקה ול ןממי - 70 ליג
.(ל"הצמ רורחש וא 21 ליג דע :םידלי) וידלימ דחאל העיסנ םינש 3

לש םיליגרה השפוחה ימי תרגסמל וסנכיי םיעצומה השפוחה ימי .3
.רבחה

.הרבח תדעו םעטמ יארחאה םע םואית תושרוד ל"וחל תועיסנה


Last updated: April 8, 2000