קחצי רינםיבדנתמ10.11.79

.םהב םילפטמה י"ע השעית םיבדנתמ תנמזה

.םידדוב אלו םיבדנתמ תצובק היוצר

.םיישדוח לש תילמינימ תוהש

רתוי ךורא ןמז ראשיהל םיצורה .םישדוח 6 - ץוביקב תילמיסכמ תוהש
ושקבתיו הנש דע תוהשל ולכוי ,ןכמ רחאל .םיארחאה לא תונפל םיכירצ
.וז הפוקת םותב בוזעל10.12.77

תוריכזמה ןודת וז הפוקת רחאל .הנש יצח היהת ץוביקב םיבדנתמה תוהש
.חרוא דמעמל ת/בדנתמ ריבעהל םישקבמה םירבח לש תדחוימ היינפ לכב16.2.80

אלא ,יטרפ ןפואב ץוביקל םיבדנתמ איבהל ןיאש ,הטילחמ תוריכזמה
.םרושיאבו קשמה זכרמו םיכירדמה םע םואיתב14.7.81

.רבחל ןודעומל םוי לכ סנכיהל םיבדנתמל רשפאל טלחוה