קחצי רינ

םיחרוא - םידלי

2.7.60
.םימי עובשל ץוביקב םתוהש לבגות 15 ליגל תחתמ םיחרוא *


תוביסמב םיחרוא - 12.3.77
.תוביסמל וסנכיי אל רפסה תיב ליגל תחתמ םיחרוא ידלי *