קחצי רינ

07.10.1994

םינוזכרמב תבשב הדובע

.הלעמו 'א התיכ ידליל קר תבשב םיחותפ םינוזכרמה.םהיתבל וחלשיי הז ליגל תחתמ םידלי