קחצי רינ

ילאיצוס ןוחטיב ןונקת

ץוביקה תודוסי ןיב ,("ץוביקה" :ןלה) קחצי רינ ץוביק ןונקת יפ לעו ליאוה

"... וב םייולתה יכרצ תוברל (רבחה לש) ויכרצ לכ תא קפסמ ץוביקה":ויתורטמ ןיב ,ץוביקה ןונקת יפ לעו ליאוהו

לש םיישיאהו םייכוניחה ,םייתוברתה ,םייתרבחה ,םיילכלכה םיכרצה תא קפסל"
,םיתוריש םייקלו דסייל ןכו םתואירבל גואדל ,םהב םייולתהו ץוביקה ירבח
ירבח לש התואנ םייח תמר חיטבהל ,ךכ םשל םישורדה םילעפמו תודסומ
"...םהב םייולתהו ץוביקההלא לש תוברל) וירבח לש םדיתע תחטבהל תושעל שקבמ ץוביקהו ליאוהו
,ץוביקה ןונקת תוארוה רואל רתיה ןיב ,השירפה ליגל םעיגה רחאל (ותוא ובזעיש
,וירבח לש םייתוברתהו םייתרבחה ,םיירמוחה םיכרצה תא קפסי ץוביקה :ןהיפל
תובוח רתי םויקו וחותיפו ץוביקה קשמ יכרצב בשחתהבו ותלוכיל םאתהב
יפל דחא לכל" ללכה תמשגהל המגמב עצובי ,רומאכ םיכרצה קופיס .ץוביקה
םיאנתב תווש תויוכז לשו הכירצב ףותיש לש ןורקיעה תרימש ךות ,"ויכרצ
".םיווש- ד"נשתה ,ץוביקמ אצומ וא אצוי רבח תויוכז רבדב םיללכה יפ לעו ליאוהו
םירחא םיללכ תוברלו םירומאה םיללכל יוניש וא ןוקית לכ תוברל ,1994
,("הביזעה יללכ" :ןלהל) וירבח וא/ו ץוביקה לע ולוחי רשאו הלא םיללכ ופילחיש
לבקל ,הנש 30-ל לעמ וליגו ץוביקהמ אצומה וא אצויה ץוביקה רבח יאכז
;("הבצק" :ןלהל) הבצק ,השירפה ליגל ועיגהמ ,ץוביקהמםמויק תא וחיטביש ,םיכלהמ עצבלו םיעצמאב טוקנל שקבמ ץוביקהו ליאוהו
ץוביקה ירבח םש לע תויוכזו םיפסכ לש הריבצ ןכו םירגובמה וירבח לש דובכב
;השירפ ליגל םעיגהמ ,הבצקה םוכס תא וחיטביש ,היסנפ תונרקבלש םנוחטיב תא ריבגהל הז ןונקת תנקתהב וירבחו ץוביקה תרטמו ליאוהו
;וירחאלו השירפה ליגל םעיגה תעל ץוביקה ירבח,םיללכה תא וב עובקלו הז ןונקתב רידסהל םיניינועמ וירבחו ץוביקהו ליאוהו
ירבח לש ילאיצוסה ןוחטיבל רושקה לכב וירבחו ץוביקה לש תובוחהו תויוכזה
:ןלהל הז ןונקתב טרופמכ לכה ,ץוביקה:אובמה ןיד .1

.ונממ דרפנ יתלבו יתוהמ קלח הווהמ הז ןונקתל אובמה:תורדגה .2

ןושלב רמאנה לכו ךפיהלו הבקנל םג הנווכה רכז ןושלב הז ןונקתב רמאנה לכ
.תרחא הנווכ בותכה ןמ שרופמב הלוע םא אלא ,ךפיהלו םיברל םג הנווכה דיחי

םירדגומה םיחנומה טעמל) הביזעה יללכב םירדגומה םיחנומל היהי הז ןונקתב
ןבומה היהי ןלהל םירדגומה םיחנומלו הביזעה יללכב םהל שיש ןבומה (ןלהל
:םדיצל טרופמה

;ול הצוחמ וא ץוביקב בזוע וא רבח םע החפשמ ייח יחש ימ - "גוז ןב" 2.1

;מ"עב םילומג תונרק שידג - "שידג" 2.2

:"השירפ ליג" 2.3

;םינש 65 ליג - בזוע לש 2.3.1

תוחפ אל ךא ,הפיסאה םעפל םעפמ טילחת וילע ליג - ץוביקה רבח לש 2.3.2
;םינש 65 ליגמ

.ץוביקה ירבח לש תיללכה הפסאה - "הפיסאה" 2.4

ימ וא ץוביקהש יטפשמ ףוג וא ץוביקה רבח וניאש םדא - "רקבמה" 2.5
;ןלהלש 11 ףיעס יפ לע ונומיש וב רבח וניא וירבחמ

ןובשח וא תינכות וחתפנ םמש לע רשא ,ץוביקה ירבח לכ - "הצובקה" 2.6
;תודותע היסנפה תו/ןרקב

;השירפ ליגל לעמ וליגש ץוביקה רבח - "יאבצק רבח" 2.7

תא הניפ ,1.1.1995 רחאל ץוביקהמ אצוה וא אצי רשא רבח - "בזוע" 2.8
תא תותימצל בזעו היונפ איהשכ ץוביקל הריזחה ,ץוביקב ררוגתה הב הרידה
;ץוביקה םוחת

;םינש 65 לעמ וליגש בזוע - "יאבצק בזוע" 2.9

;מ"עב םייאמצעו םיריכשל היסנפ ןרק תודותע - "תודותע" 2.10

;מ"עב םילומגת תפוק רוא ןרק - "רוא ןרק" 2.11

תינויסנפ חוטיב תינכות וא/ו למג תפוק ,היסנפ ןרק לכ - "תרחא ןרק" 2.12
;הז ןונקת יפ לע ףרטצהל טלחוי הילא

תפוק םידבועל חוטיב ןרק וא/ו מ"עב תורישו האושת הרושת - "הרושת" 2.13
;מ"עב תימואלה םידבועה תורדתסה לש היסנפ ןרקו םילומגת:רגוב רבח תויוכז .3

.הנש 65 לעמ וליגש ץוביקה רבח - "רגוב רבח" :הז ףיעסב 3.1

.ץוביקב וייח ךלהמב ורבצנ רשא תויוכזה לכ ורמשיי רגוב רבח לכל 3.2

רגוב רבח תויוכזמ תוכזב וב םידיקפתה יאלמממ ימ וא/ו ץוביקה ועגפי אל 3.3
.ולש הדובעה רשוכ וא/ו יתואירבה ובצמ ,וליג לשבהתיהש רוידה תמרב וב םידיקפתה יאלמממ ימ וא/ו ץוביקה ועגפי אל 3.4
רוידה תמאתהל, לכויש לככ ,השעי ץוביקה .רגוב רבחל ותויה ברע רגוב רבחל
ובצמ לשב הלאכ םידחוימ םיכרצ ול ויהי םא) רגוב רבח לש םידחוימה םיכרצל
.(יתואירבה

,תוכנ וא/ו תולבגומ ,ילוח לש םיבצמב רגובה רבחה תא דעסי ץוביקה 3.5
.ץוביקב תלבוקמה המרב

.רגובה רבחל המיאתמ הדובע תחטבהל ,ותלוכי לככ ,השעי ץוביקה 3.6

םירבחל תדחוימ תיתרבחו תיתוברת תוליעפל ,ותלוכי לככ ,גאדי ץוביקה 3.7
.םירגובה:ילאיצוס ןוחטיב תווצ .4

.("תווצה" :ןלהל) ילאיצוס ןוחטיב תווצ ץוביקב לעפיו םקוי 4.1

.םירבח 5-7 לולכי תווצה 4.1.1

.םדיקפת חוכמ תווצה ירבח ויהי רבזגהו ריכזמה 4.1.2

דחא הנמתו תווצה ירבח ראש תא ץוביקה ירבח ןיבמ רחבת הפיסאה 4.1.3
.תווצה זכרמ דיקפתב שמשל (ליעל 4.1.2 ףיעסב םייונמה ןיבמ וניאש) םהמ

םניאש) תווצה ירבח תא םעפל םעפמ ףילחהל תכמסומ היהת הפיסאה 4.1.4
.תווצה זכרמ תאו (ליעל 4.1.2 ףיעסב םייונמה ןיבמ

םיפיעס יפ לע הפיסאה תוטלחה ,ןלהל 12 ףיעסב רומאה תורמל 4.1.5
.העבצהב םיפתתשמה םירבחה תולוק בורב הנלבקתת ליעל 4.1.44.1.3

הז ןונקתב םיטרופמה םיאשונל רושקה לכב הפיסאל ץילמיו ץעיי תווצה 4.2
תוטלחה יפ לע ,הז ןונקת תוארוה לש לעופל ןתאצוהל יארחא היהי אוהו
.הפיסאה תויחנהו

.תרחא ןרקל תופרטצה לע ,םעפל םעפמ ,טילחהל ךמסומ היהי תווצה 4.3

,הז ןונקת תוארוה םויקל םייטנבלרה םינותנה לכ תא ףוסאיו זכרי תווצה 4.4
לע ותמיתחב .ןלהל 8.2 ףיעסב התרדגהכ תינוציח הריבצ יבגל םינותנ תוברל
.וילא עגונה לכב ליעל רומאכ לועפל תווצה לש וחוכ תא רבח לכ הפיימ הז ןונקת

םידעיהו תורטמה עוציב תומדקתה לע הפיסאל ,םעפל םעפמ ,חוודי תווצה 4.5
,הנשל תחא ,תווצה רוסמי ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .הז ןונקת לש
ומש לע תע התואל דע ורבצנש תויוכזל סחיב םירבחהמ א"כל בתכב חוויד
.תרחא ןרקב וא/ו רוא ןרק ,הרושת ,תודותעב:שידגבו רוא ןרקב תודקפה.5

לעו רוא ןרקב וירבח םש לע םיפסכ ץוביקה דיקפה הז ןונקת רושיא ינפל 5.1
.שידגב ץוביקה םש

שידגו רוא ןרק יפסכב השעי אל וב םידיקפתה יאלמממ ימ וא/ו ץוביקה 5.2
וא/ו םיאבצק םירבחל תואבצקה םולשתל קרו ךא ושמשי םהו והשלכ שומיש
.הז ןונקת תוארוה יפ לע ,םיאבצק םיבזועל

יאשר אהי ץוביקה יכ םכסומ ,ליעל רומאה תויללכב עוגפל וא/ו עורגל ילבמ
ןונקתב רומאה ןעמלו תרגסמב ,תרחאל תונרקה ןמ וזיאמ םיפסכ תורבעה עצבל
.הז

דובעישל םיכסי אלו דבעשי אל וב םידיקפתה יאלמממ ימ וא/ו ץוביקה 5.3
.םתצקמ וא םלוכ ,תרחא ןרק לכב וא ,שידגב ,רוא ןרקב םידקפומ ויהיש םיפסכה

דעומ לכב וא רוא ןרקב ןובשחה תחיתפ םע ,ליעל רומאב עוגפל ילבמ 5.4
:וילע טילחי ץוביקהש וירחאל

.הפוקב דיחיה הנהנהו בטומה אוה ץוביקה יכ הפוקל רבח לכ עידוי 5.4.1

ץוביקה לש וחוכ תא הפיי וב ,רזוח יתלב חוכ יופיי ץוביקל רבח לכ ןתיי 5.4.2
לע וא/ו בטומה יוניש לע רבחה לש ומוקמבו ומשב הפוקל עידוהל וא/ו תורוהל
.הפוקהמ םהשלכ םיפסכ תאצוה וא תכישמ

ףיעסב רומאכ ותעדוה הנשי אלו רבח לטבי אל ,הז ףיעסב רומאל ףופכב 5.5
.ליעל 5.4.2 ףיעסב רומאכ חוכה יופיי וא/ו ליעל 5.4.1

לטוב אלש ינמז יונימב תוברל) ץוביקל קרפמ וא םיסכנ סנוכ יונימ םע 5.6
יופיי תאו ליעל 5.4.1 ףיעסב רומאכ הפוקל רבחה תעדוה תא וארי ,(םוי 60 ךותב
.םילטובמו םילטבכ ליעל 5.4.2 ףיעסב רומאכ חוכה:םיבזועל הבצק .6

.הביזעה יללכל םאתהב הבצק לבקל יאכז היהי יאבצק בזוע 6.1

וירבחמ דחא לכ םש לע ץוביקה חתפי םיבזועל הבצקה םולשת תחטבהל 6.2
שירפיו תרחא ןרקב וא/ו הרושתב וא/ו תודותעב תונובשח וא/ו היסנפ תוינכות
.ןלהל 8 יעס תוארוהל םאתהב ,הרומאה הרטמל םיפסכ תורומאה תונרקל

וא/ו תוינכות ומש לע וחתפנש ימ דוע לכ ,רחא םוקמ לכב רומאה תורמל 6.3
תוינכותב הטילש לכ ול היהת אל ,בזוע וניא ליעל 6.2 ףיעסב רומאכ תונובשח
וא הצובקה חוכ אב לש םחוכ תא תאזב הפיימ אוהו םירומאה תונובשחב וא/ו
.ומוקמבו ומשב םהב לועפל ץוביקה:םיאבצק םירבח ןיגב הבצק .7

,שדוח ידמו השירפ ליגל ועיגהמ לחה ,יאבצק רבח לכ ןיגב לבקי ץוביקה 7.1
.הבצקה הבוגב םולשת

לכ םש לע ץוביקה חתפי ליעל 7.1 ףיעסב רומאכ הבצקה םולשת תחטבהל 7.2
ןרקב וא/ו הרושתב וא/ו תודותעב תונובשח וא/ו היסנפ תוינכות וירבחמ דחא
תוארוהל םאתהב ,הרומאה הרטמל םיפסכ תורומאה תונרקל שירפיו תרחא
.ןלהל 8 ףיעס

וא תינכות ומש לע וחתפנש ימ דוע לכ ,רחא םוקמ לכב רומאה תורמל 7.3
תוינכותב הטילש לכ ול היהת אל ,בזוע ונניא ליעל 7.2 ףיעסב רומאכ ןובשח
ץוביקה וא הצובקה חוכ אב לש םחוכ תא הפיי אוהו םירומאה תונובשחב וא/ו
בשחיי אל ליעל רומאה יכ רהבומ קפס רסה ןעמל .ומוקמבו ומשב םהב לועפל
.ץוביקל רבחה תויוכזמ יהשלכ תוכז לש הרבעה וא הבסה ,האחמהכ

תוארוהל ףופכב ,ושמשי ליעל 7.1 ףיעס יפ לע ץוביקה לבקיש םיפסכה 7.4
.הז ןונקת תוארוה לש לעופל ןתאצוהל קרו ךא ,ץוביקה ןונקת:תותחפהו םיזוזיק ,םייוכינ .8

,רתיה ןיב ,בצועמ אוהו ויתודוסימ וניה ץוביקה ירבח ןיב ןויוושה ןורקע 8.1
תורטמל םישנא לש תישפוח תודגאתה וניה ץוביקה" :ונונקתל 3 ףיעסב
ללכה תולעב לש תודוסי לע תנגרואמה תיפותיש הרבח םויק ,הטילק ,תובשייתה
"...ךוניחהו הכירצה ,רוצייה יחטש לכב ףותישו ןויווש ,תימצע הדובע ,ןיינקה לע

םימולשתה לכ ךס יכ ,ךכל איבהל איה ןונקתב הז ףיעס תרטמ ,ליעל רומאה רואל
ימוכס ויהי השירפה ליגל ועיגהמ יאבצק בזועל ועיגי וא/ו ומלושיש תויוכזהו
.הבצקה

תויוכז יאבצק בזוע וא יאבצק רבח ,בזוע ,רבח םש לע ורבצנ וא רבצ םא 8.2
תונרק ,חוטיב תורבח ,תיביצקת היסנפ ,למג תופוק ,היסנפ תונרקב םיפסכ וא/ו
וא הפוקת ןיגב ,ינויסנפ יפוא תלעב תרחא תינכות לכב וא/ו ןירוטיפ ייוציפל
וא/ו תחפוי וא/ו הכוני ,("תינוציח הריבצ" :ןלהל) ץוביקה רבח היה ןהב תופוקת
.הבצקה םוכסמ תינוציחה הריבצהמ עבונה םוכסה זזוקי

הז ףיעסל םאתהב ,זוזיקה וא/ו התחפהה וא/ו יוכינה לש תופידעה רדס 8.3
:ןמקלדכ היהי ןונקתל

.הבצקהמ זוזיק וא/ו התחפה וא/ו יוכינ 8.3.1

.הביזעה ימדמ זוזיק וא/ו התחפה וא/ו יוכינ 8.3.2

.גוזה ןב תבצקמ זוזיק וא/ו התחפה וא/ו יוכינ 8.3.3

.גוזה ןב לש הביזעה ימדמ זוזיק וא/ו התחפה וא/ו יוכינ 8.3.4

תומלושמה תואלמג וא/ו תואבצק הבצקהמ וזזוקי וא/ו ותחפוי ,וכוני אל 8.4
בצמ ןיגב וא רשקב תמלושמה הלמג וא הבצק לכ ןכו ימואל חוטיבל דסומה י"ע
.הנואת וא הלחמ ,תואירב:היסנפה תונרקל תודקפה.9

היסנפ תלבקל תוכזה תשיכר תולע ןיב רעפה - "ינויסנפ ןועריג" - הז ףיעסב 9.1
דעומב ץוביקהמ אצומ וא אצוי היה םא ץוביקה רבח יאכז היה הל הבצקה הבוגב
רבח ותוא םש לע דעומ ותואל דע ורבצנש תויוכזה לכ ךס יווש ןיבל ,םיוסמ
.תינוציח הריבצבו תרחא ןרקב ,רוא ןרקב ,הרושתב ,תודותעב

,תודותעב םירבחה ש"ע תונובשחב דיקפהל אוה ץוביקה ףאשי וילא דעיה 9.2
,תינוציחה הריבצה םע דחיב ,וחיטביש םיפסכ תרחא ןרקבו רוא ןרקב ,הרושתב
.ינויסנפה ןועריגה תריגס תא

לע ,ץוביקה רבח לכ לש ונובשחב ינויסנפה ןועריגה תריגסל םורגי ץוביקה 9.3
.31.12.1999 םוימ רחואי אל דע ,תיתנש בר תינכות יפ

םורגי ,ליעל 9.3 ףיעסב רומאכ ינויסנפה ןועריגה תריגס תמלשה דעוממ 9.4
לכ לש ונובשחב רצונש ינויסנפה ןועריגה תריגסל ,הפוסל דע ,הנש ידמ ץוביקה
.הנש התוא ךלהמב ,רבח

,רוא ןרקב ,הרושתב ,תודותעב ,םעפל םעפמ ,ץוביקה דיקפיש םיפסכה 9.5
תונובשח ןיב ולצופי ,ליעל 9.3 ףיעסב רומאה םויקל דע ,תרחא ןרקבו שידגב
.רבחו רבח לכ לש ינויסנפה ןועריגה לדוגל תיסחי םירבחה

םיפסכ ץוביקה שירפי אל ,ינויסנפ ןועריג םהל ןיאש ,םירבח תונובשחל 9.6
.םהשלכ

גהני ,01.01.1995 םוי רחאל ץוביקהמ אצוה וא אציש ,רבח תונובשחב 9.7
:ןמקלדכ ץוביקה

.האצוהה וא האיציה םויל דע ינויסנפה ןועריגה תריגסל םורגי 9.7.1

םיפסכ ץוביקה דוע דיקפי אל ליעל 9.7.1 ףיעסב רומאה תמלשה רחאל 9.7.2
.רבח ותוא תונובשחל םהשלכ

,םיוסמ רבח לש ותאצוה וא ותאיצי דעומל דע ,ליעל רומאה תורמל םא 9.7.3
תוארוהל םאתהב םידדצה ולעפי ,ינויסנפה ןועריגה תריגסל ץוביקה םרג םרט
.הביזעה יללכל 12 ףיעס:תודותע םע םיסחיה .10

.הז ןונקתמ דרפנ יתלב קלח היהי תודותעל תופרטצהה בתכ 10.1

47 ףיעסב ותועמשמכ ,תודותעב הצובקה ירבח ןונקתכ םג שמשי הז ןונקת 10.2

.תודותע תונקתל:רקבמה יונימ .11

תודסומ לע הרקבו חוקיפ תוברל ,הז ןונקת תוארוה םויק תחטבה ךרוצל 11.1
הנמת ,ויפ לע ץוביקה יבויח עצבל םירומאה ,וב םידיקפתה יאלממו ץוביקה
.רקבמה תא הפיסאה

,תווצה תויוליעפ לכ לע בתכב ףטוש חוויד רקבמל רוסמי תווצה זכרמ 11.2
.תווצה תובישיל תונמזה תוברל

ועוציבל רשקב תונולתו תולאש רקבמל תונפהל םיאשר ויהי ץוביקה ירבח 11.3
ןמז ךותב םירבחה תוינפל בישיו הנולת/הלאשה תא קודבי רקבמה .הז ןונקת לש
.ריבס

,רקבמה תשקב דעוממ םימי 7 ךותב סנוכת תווצה לש תדחוימ הבישי 11.4
.תווצה זכרמ לא הנפותש

,ץוביקב םידיקפתה יאלממ וטישוי ,הז ןונקת יפ לע ,ודיקפת יולימ ךרוצל 11.5
.שקביש עדימ לכ ול ורסמיו רקבמה י"ע שרדייש עויס לכ ,תווצה ירבח תוברל

וא/ו תווצה ןיבו דחא דצמ ץוביקה רבח ןיב ועלגתיש ,תועד יקוליח לכ 11.6
רשא ,הז ןונקתל רשקב ,ינש דצמ ץוביקב םידיקפתה יאלמממ ימ וא/ו ץוביקה
ןוידה לע .רקבמה ינפב הערכהלו ןוידל ואבוי ,םהיניב תוחישב םבשיל וחילצי אל
ררובכ שמשי רקבמהו 1968 - ח"כשת ,תוררובה קוח תוארוה ולוחי רקבמה ינפב
יתבב םיגוהנה תויארה ינידו ןידה ירדסל רושק אהי אל רקבמה .םידדצה ןיב
.טפשמה:תיללכה הפיסאה תוטלחהו ןונקתה יוניש .12

ףיסוהל ןכו הז ןונקת תוארוהמ הארוה לטבל וא ןקתל ,תונשל היהי ןתינ 12.1
םישילש ינש תוחפל לש בורב הלבקתנש ,הפיסאה לש הטלחהב קרו ךא ,ןהילע
.ץוביקה ירבחמ תיצחמ תוחפל העבצהב ופתתשהש יאנתבו םיעיבצמהמהטלחהל הנווכה ,הפיסאה תטלחהב רבודמ וב ,הז ןונקתב םוקמ לכב 12.2
.ץוביקה ירבחמ תיצחמ תוחפל לש בורב הלבקתהש

,הצובקה ירבח לש וא הפיסאה לש הטלחה יכ רהבומ קפס רסה ןעמל 12.3
הפיסא רחאל םייקתתש ,יפלקב העבצהב םג לבקתתש לוכי ,הז ןונקת י"פע
.תיללכ

,תודותע תונקת וא תודותעל תופרטצהה בתכ י"פע רשא ,הטלחה לכ 12.4
.הצובקה ירבח י"ע לבקתת - הצובקה ירבח י"ע לבקתהל הרומא

:המכסהו רושיא

(יטרפ םש) __________________ (החפשמ םש) הטמ ה/םותחה ינא
(הדיל .ת) ______________ (תוהז .ת 'סמ) ________________
ןונקתה תא יתארק יכ הזב ת/רשאמ קחצי רינ ץוביק ת/רבח ____________
.וב רומאל ה/םיכסמ ינאו ליעלש

.ןיינעו רבד לכל יתוא בייחי ליעלש ןונקתב רומאה יכ ה/םיכסמ ינא

תע לכב תיאשר קחצי רינ ץוביק לש תיללכה הפיסאה יכ ה/םיכסמ ינאו יל עודי
תע לכב תיאשר איה ןכו ליעלש ןונקתה תוארוהמ הארוה לכ לטבל וא/ו תונשל
.תרחא וא השדח הארוה לכ ליעלש ןונקתל ףיסוהל

ילע םג ו/לוחי ליעלש ןונקתל הפסוה וא לוטיב ,יוניש לכ יכ ה/םיכסמ ינא
.ןיינעו רבד לכל יתוא ו/בייחיו

ןרק תודותעב הצובקה ירבח ןונקתכ םג שמשי ליעלש ןונקתה יכ םיכסמ ינא
.ןרקה תונקתל 47 ףיעסב ותועמשמכ ,מ"עב םיריכשל היסנפ

_____________________ ______________

ה/רבחה תמיתח ךיראת

:המיתחה תומיא

ה/רבחה יכ רשאמ ____________________ הטמ ה/םותחה ינא
םויב ינפב ליעלד ךמסמה לע ה/םתח ____________________
.__________

_____________________ ______________

המיתחה תמאמ תמיתח ךיראת

:הצובקל תופרטצה בתכ(מ"עב םייאמצעו םיריכשל היסנפ ןרק תודותע תונקתל 'ט קרפב התועמשמכ);ןרקה תונקתל םאתהב ןרקב תימעכ ףרטצהל ינוצרבו ליאוה

ןרקה תונקתב התרדגהכ הצובק תרגסמב ןרקל ףרטצהל שקבמ ינאו ליאוהו
;K 095 וניה (היוניכ) הרפסמש

תימעל הפיקמ היסנפ תינכותב םייראוטקאה םיבושיחה יכ ,יל עודיו ליאוהו
תורחא היסנפ תוינכותב םייראוטקאה םיבושיחהמ םינוש ,הצובקב רבח
;ןרקה י"ע תועצומה

תויולתו וזב וז תויולת הצובקה ירבח ראש תויוכזו יתויוכז יכ יל עודיו ליאוהו
תונקתל 1 'ט חפסנב עובקה חסונב יתמתח וילע חוכה יופייבו וז יתובייחתהב
;ןרקה

;ןרקה תונקתל 47 -ו (ג) 6 תונקת חוכמ םניה הז בתכ יאנת יכ יל עודיו ליאוהו:ןלהל רומאל םיכסמ ינירה

:יללכ .1

.ונממ דרפנ יתלב קלח הווהמ הז תופרטצה בתכל אובמה 1.1

.תופרטצהה תשקבמ דרפנ יתלב קלח הווהמ הז תופרטצה בתכ 1.2:תונשרפו תורדגה .2

:םדיצלש שוריפה ןלהלש םיחנומל היהי הז תופרטצה בתכב 2.1

095 הצובקבו ןרקה תונקתל 40 הנקתב ותרדגהכ - "הצובקה חוכ אב" 2.1.1
ןיינעל המיתחה ישרומ תמישר ךותמ (דחיב) םיינש הצובקה חוכ אב ויהי,K
.הצובקה ירבח תטלחהב תעל תעמ עבקתש ,"תודותע"

תיב קשמ ומע להנמו הצובקה רבח םע החפשמ ייח יחש ימ - "גוז ןב" 2.1.2
.ףתושמ

תפיסאב הצובקה ירבח י"ע הלבקתנש הטלחה - "הצובקה ירבח תטלחה" 2.1.3
בתכב שרדנה בורל םאתהב לכהו (יפלקב העבצהב תוברל) הצובקה ירבח
.הטלחה התוא יבגל הז תופרטצה

.קחצי רינ ץוביק - "ץוביקה" 2.1.4

.מ"עב םייאמצעו םיריכשל היסנפ ןרק תודותע - "ןרקה" 2.1.5

ייוציפל תונרק ואו למג תופוק וא/ו היסנפ תונרק - "תופסונה תונרקה 2.1.6"
(תיביצקת היסנפב ףסכ וא תויוכז תריבצ תוברל) חוטיבה תורבח וא/ו ןירוטיפ
ירבחמ ימ ןיגב וא םש לע תויוכז וא םיפסכ םירבצנ וא ורבצנ ןהב ,תורחא
.הצובקה

הצובקה חוכ אבל חוכ יופיי ןתנש ,ןרקב תימע - "הצובקה רבח" 2.1.7
.וחוכ אבמ ןהו ונממ ןה תופרטצה תעדוה ןרקה ידי לע ויבגל הלבקתהו

,ץוביקמ אצומ וא אצוי רבח תויוכז רבדב םיללכה - "הביזעה יללכ" 2.1.8
םויב 4217 םימוסרפה טוקליב ומסרפתה רשא , 1994 - ד"נשתה
תויוכז ןיינעל רחא ןיד לכ וא דיתעב םהב ולוחיש םייוניש תוברל,26.05.1994
.קחצי רינ ץוביק לע לוחיש ,ץוביקמ אצומ וא אצוי רבח

הרפסמ רשא ,ןרקה תונקתל 40 'סב חנומה תועמשמכ הצובקה - "הצובק" 2.1.9
.K 095 אוה ןרקב

.ךפיהלו עמשמ הבקנ ןושלב םג ,רכז ןושלב הז תופרטצה בתכב רומאה 2.2:הצובקה ירבח ראשל ןוחטיבו ףתושמ שוכר .3

םע דחיב ,תופסונה תונרקב יתויוכזו ןרקב יתויוכז ללכ יכ ילע םכסומ 3.1
הצובקה ירבח לש ףתושמ שוכרכ ובשחיי ,הצובקב םירחאה םירבחה תויוכז
םירחא םירבחל ןוחטיבכ ושמשי תופסונה תונרקבו ןרקב יתויוכז יכ םיכסמ יננהו
.הצובקב

עובקה לכ לע הז תופרטצה בתכ יאנת ולוחי ןרקב יתויוכז לע יכ םיכסמ ינא 3.2
.וב:הצובקה חוכ אבל רושיא .4

םע יסחיב ןיינעו רבד לכל יחוכ אב היהי הצובקה חוכ אב יכ םיכסמ ינא 4.1
.הז ןיינעל ןלהל רומאל ףופכב לכהו ןרקה

חוכ אב לש ויתוארוה יפ לע ןרקה לעפת ןרקה םע יסחיב יכ םיכסמ ינא 4.2
םוכסה תא ,םעפל םעפמ ,הצובקה חוכ אב ןייצי תוארוהה ראש ןיבו הצובקה
רובע ןרקל ומלושיש םימוכסה ךותמ ןרקב ינובשחב יתוכזל ףקזייש יסחיה
.הצובקה

תויוכז יניגב ורבציי וא ורבצנ םא ןכו רובצא וא יתרבצ םא יכ םיכסמ ינא 4.3
יניגב םימולשתה ותחפוי ,(תופסונה תונרקב תוברל) ןרקל ץוחמ תוינויסנפ
,רומאכ ורבטציש וא תורובצה תויוכזל סחיב (יגוז ןב ןיגב םג ךרוצה תדימבו)
םהשלכ םיפסכ ופקזיי אל יכ תורוהל יאשר הצובקה כ"ב היהי הזכ הרקמבו
.םאתהב ,םיתחפומ םימוכס ופקזייש וא יגוז ןב ןובשחל וא ינובשחל

דעוממ יכ תורוהל יאשר היהי הצובקה כ"ב יכ םיכסמ ינא ,קפס תרסהל 4.4
.ןרקב ינובשחל םיפסכ דוע ופקזיי אל ץוביקהמ יתאצוה וא יתאיצי

דעונ הז חוכ יופיי יכ יל עודיו רחאמו ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ 4.5
בתכ לע יתמיתח יכ םיכסמ ינא ,ןרקב םהיתויוכזו הצובקה ירבח ראש לע םג ןגהל
.ידי לע לוטיבל תנתינ הניא הז תופרטצה

הצובקה חוכ אבל יתתנש חוכה יופיי אהי ,ליעל 4.5 ףיעסב רומאה ףא לע 4.6
:ןלהלש םיעוריאה ןיבמ רתוי וא דחא תורקב לטובמו לטב

.קחצי רינ ץוביק קוריפ לע תבייחמ הטלחה הלבקתה וא הנתינ 4.6.1

.הצובקה הקרפתה 4.6.2:ופקיהו חוכה יופיי תלבגה .5

:הפי אהי הצובקה חוכ אב לש וחוכ

הצובקל םי/שדח םי/רבח לש ףוריצ לע ,תעל תעמ ,בתכב ןרקל עידוהל 5.1
.ןרקה תונקתל 'ט קרפב עובקכ תופרטצהה יאנתל ףופכבו

ולעי ובש הרקמ לכב ,הצובקה ירבחמ דחא לכ לש ונובשחמ םיפסכ ךושמל 5.2
ותואל ועבקנש ולא לע תופסונה תונרקבו ןרקב רבחה לש תורובצה ויתויוכז
םעפמ ,ןרקל הצובקה חוכ אב עידויש יפכ וא ןרקל ותופרטצה דעומב רבח
.םעפל

תא יתביזעו ץוביקהמ יתאצוה וא יתאיצי תדבוע תא בתכב ןרקל רשאל 5.3
הצובקה רבח תאיצי וא תאצוה לע העדוה לכ ןרקה י"ע לבקתת אל .הצובקה
.ליעל רומאל םאתהב אלש ,הצובקה תא ותביזעו ץוביקהמ

יפסכ תא ריבעהל ןרקה לע וילא קנבה ןובשח יטרפ תא בתכב ןרקל רוסמל 5.4
.ןרקהמ יל עיגיש ,רחא ףסכ לכ וא/ו הנקזה תייסנפ

,הצובקה ירבח תטלחהל ףופכב ,הצובקה קוריפ לע בתכב ןרקל עידוהל 5.5
.הצובקה ירבחמ 66% תוחפל לש בורב הלבקתהש

העציבש הלועפ תואצותל ,יפלכ תוירחא לכמ ןרקה תא ררחשמ ינא 5.6
ןרקל רשוא ויונימ רבד רשא ,הצובקה חוכ אב י"ע הנתינש הארוה לע ךמתסהב
הארוהלש יאנתב ,("חוקיפ תירב" לש יטרדנטס רושיא תוברל) ח"ור וא ד"וע י"ע
וא ןובשח האור רושיא הוולנ 7.3 5.5 םיפיעסב תולולכה תוארוהה לע היונמה
.הז תופרטצה בתכ תוארוה יפ לע ןידכ הלבקתה ,רומאכ הטלחההש ךכל ןיד ךרוע:הצובקה רבח תויוכז .6

:ןלהלש םייונישב ולוחי הצובקה רבח תויוכזל רושקה לכב ןרקה ןונקת תוארוה

םניה הצובקה ירבחש ,יל עודיו רחאמ - הריטפ רחאל תונמאנב היינקה 6.1
םויק רצוי ינא ירה ,(ןרקה תונקתל 43 הנקת) ןרקב יתויוכזב םינהנו םייולת
תא ריבעמ ינא ,ןידה תוארוה יפלו יתריטפ רחאל יכ ,םידע ינשב הווצמו תונמאנ
,תונמאנ יסכנכ תורומאה יתויוכז תא הווצמו םירבחה ראשל ןרקב יתויוכז
הנהנה ינא ויפ לעו הז תופרטצה בתכו םכסה חוכמ ידיימ ןפואב םויה לוחתש
ירבח ראש תבוטל תונמאנה יסכנ ושדקוי יתריטפ םע וליאו יתומ דע תונמאנב
םוימ ימעטמ ןמאנה וניה הצובקה חוכ אבו תונקתל 43 הנקתב רומאכ ,הצובקה
.ךליאו הז

ןוחטיבכ םישמשמ ,ןרקב יתבוטל םירבצנש םיפסכהו רחאמ - ןוחטיב 6.2
ינירה ,ןרקה תונקתל 'ט קרפב 43 הנקת יפ לע ,םירבחה ראש תויוכז תחטבהל
שומימ ךרד לע םיכסהלו ימשב לועפל הצובקה חוכ אבל חוכ יופיי ןתונו םיכסמ
הנקת יפ לעו הדימב ,הצובקב םירבחה ראשל תונוחטיב תווהמה ןרקב יתויוכז
ךרוצ לכל שרדנ רבדה יכ ,ןרקה תמכסהב הצובקה חוכ אב אצמי ןרקה תונקתל43
תונוחטב שממלו םייראוטקא תונורקע יפל ,הירבחמ ימ וא הצובקה תא תרשמה
.וירחאל וא יתומ ינפל ,ול הארתש תרחא ךרד לכב (ןרקב יתויוכז ירק) ולא:ןמקלדכ רשאמו םיכסמ ינא .7

ןרקה תונקתל 46 הנקתב רומאכ ,הצובקה תא בזועכ בשחיי הצובקה רבח 7.1
תעדוה" :ןלהל) ןרקל הצובקה חוכ אב ןתייש בתכב העדוהב ("בזועה" :ןלהל)
הב רסמיי הנממ קתעהש ,הביזעה לע (ןיינעה יפל - "הביזעה דעומ" וא "הביזעה
.בזועל תעב

,תימע לש תויטפשמה ויתובוח םויקל איהש תוירחא לכב אשית אל ןרקה 7.2
.הב םירבחה יפלכ ,הצובקה תא בזעש

לע הירבחמ %66 תוחפל לש בורב הטלחה לבקל תיאשר אהת הצובקה 7.3
רבחה ןיד אהי רומאכ הרקמב .("אצומה רבחה" :ןלהל) הצובקהמ רבח תאצוה
חוכ אב רושיאל ףופכב ,רוחבל יאשר אהי אוהו הז בתכ ןיינעל בזוע ןידכ אצומה
.ןלהל 7.4 ףיעסב תויונמה הלועפה יכרדמ תחאב ,הצובקה

וא 7.1 ףיעסבו ןרקה תונקתל (א) 46 הנקתב רומאכ העדוה תריסמ םע 7.4
הדפי ,הז בתכב תרחא הארוהל וא והשלכ קוקיחל הריתס ןיא דוע לכו ליעל7.3
יאשר היהי אוהו הביזעה תעדוה ןתמ דעומל דע ורבצנ הלאש יפכ ויתויוכז בזועה
.וז ןרקב תרחא תינכותל וא תרחא למג תפוקל ןריבעהל

הצובקה ירבחמ דחא לכ בשחיי הצובקה תוקרפתה וא קוריפ לש הרקמב 7.5
.ליעלש 7.4 יעסב תויונמה הלועפה יכרדמ תחאב רוחבל יאשר אהי אוהו בזועל

םויב תופסונה תונרקבו ןרקב יתוכזל ודמעיש םימוכסהש ,םיכסמ ינא 7.6
יללכ יפל ץוביקהמ יל םיעיגמה םימוכסה ללכמ קלח םניה ץוביקה תא יתביזע
ללכ לע ולעי תופסונה תונרקבו ןרקב יתויוכז םא .ץוביקה תוטלחה יפלו הביזעה
יאשר הצובקה חוכ אב היהי ,ץוביקה תא יתביזע ןיגב יל םיעיגמה םימוכסה
ללכ לע תופסונה תונרקבו ןרקב יתוכזל ודמעיש םימוכסה ףדוע תא תודפל
תופסונה תונרקבו ןרקב םוכסה ףדוע תא זזקל וא רומאכ יל םיעיגמה םימוכסה
אב תוארוה יפל הז אשונב לעפת ןרקה .ץוביקהמ יל םיעיגמה םיפסכה רתי לכמ
.הצובקה חוכ

:יכ רשאמו םיכסמ ינירה ןכ ומכ 7.7

ןוחטיב ןונקת אוה ,ןרקה תונקתל 47 הנקתב ותרדגהכ ,הצובקה ןונקת 7.7.1
.הז תופרטצה בתכל ףרוצמ וקתעהש ,קחצי רינ ץוביק לש ילאיצוס

אלב ןרקה םע הצובקה יסחיל עגונה לכב הצובקה ןונקתב יוניש עצובי אל 7.7.2
.שארמו בתכב ןרקה רושיא

____________ ____________ ____________
_________________

המיתח תוהז .ת רבחה םש ךיראת

:םידע ינש____________ ____________ ____________
_________________

המיתח תוהז .ת דעה םש ךיראת

____________ ____________ ____________
_________________

המיתח תוהז .ת דעה םש ךיראת

:חוכ יופיי

____________'סמ תוהז תדועת אשונ ________________הטמ םותחה ינא

ןיינעל המיתחה ישרומ תמישר ךותמ (דחיב) םיינש לש םחוכ תא תאזב הפיימ
(היוניכ) הרפסמש הצובקה ירבח תטלחהב ,תעל תעמ ,עבקתש ,"תודותע"
םייונמ רבד רשאוK095

ימוקמבו ימשב לועפל ,יחוכ יאבכ ןהכל ,ליעל 5.6 ףיעסב רומאכ ,ןרקל רשוא
םייאמצעו םיריכשל היסנפ ןרק "תודותע"ב ירובע היסנפ תשיכר ךרוצל ,יגיצנכ
"תודותע" לש תונקתב התועמשמכ הצובק תרגסמב ,("תודותע" :ןלהל) מ"עב
הנייהתש תולועפה לכ תא ימוקמבו ימשב עצבל תוברל ,("תונקתה" :ןלהל)
חוכ יופיי ונתנש ,םירחאה הצובקה ידיחי םע דחי לועפלו תונקתה יפ לע תושורד
.תונקתה יפ לע הידיחיו הצובקה תבוטל ,ל"נה יחוכ הפוימל הז ךמסמל ההז
יננה .תונקתב תוטרופמה תולבגה ןתואו תויוכז ןתוא הנייהת חוכה הפוימל
ימינפ ןונקתכ ףא שמשי תונקתה לש 'ט קרפש ילע םכסומ יכ ,וז ךרדב ףא ,רשאמ
יאמצע ימינפ ןונקת הל שי וליפאו תונקתל 40 הנקתב התרדגהכ הצובקה לש
יננה ,ליעל רומאה תויללכמ עורגל ילבמ .תונקתל 47 הנקת יפ לע ,המצע לשמ
.תונקתל 51 הנקת תארוה ילע תמכסומ יכ שרופמב רשאמ

___________ :יטרפ םש :םתוחה________________ :החפשמ םש__________________ :תוהז 'סמ____________________ :המיתח

________ :יטרפ םש :המיתחל דע_________________ :החפשמ םש___________________ :תוהז 'סמ_____________________ :המיתח


Last updated: June 18, 2000