קחצי רינונצוביקב םימס אשונב לופיטל העצההנקב םילוע םניא ,ץוביקה לש תיתריציה היווחהו תומרונה ,םיכרעה ,םייחה חרוא
.םימסב שומיש םע דחא

.ץוביקה תתשומ הילע ,תיכרע תיגולואידיאה השיגל הריתסב תדמוע םימסה תכירצ
םיבייחמ הלא .םמישגהל הסנמ ץוביקהש ,םיכרע םלוס י"ע םיחנומ ץוביקה ייח
םע הליעפ תודדומתה ךות ,הרבחהו טרפה ייח בוליש ,תיפותיש תיתרבח תכרעמ
.הנממ החירב ךות אלו תואיצמה

הניתנה ןזאמב רוערע שי .ומצעמ םדאה לש תוירחא תרסה הנשי םסב שומישב
הייטס ףאו (םסה תא קפסמה) עשפה םלועל תורדרדיה שי .ץוביקה רבח לש הלבקהו
.הנידמב קוחה לש תומרונה ןמ

.טפשמה יתב ינפב טפשנה עשפ םניה ,ןושיעל לודישו םתצפה ,םתריכמ ,םימס לודיג

תחישב הטלחהלו ןוידל הנאבות רשא תועצה םישיגמ ונא ,הז אשונב לפטל תנמ לע
.דיתעב ותוליעפ ךשמהל סיסבכ ,תווצב ושבוג ולא תועצה .ץוביק:הטלחה תועצה.דחיב םיכלוה אל ץוביקו םימסש ,תידוסיה החנהה תשמשמ אצומ תדוקנכ .1תלבק ידכ ךות ,ולש תומרונלו םיכרעל םאתהב םימסה תיעב םע דדומתמ ץוביקה .2
.תיצוביק תוירחאתיצוביקה העונתה תודסומ םע םואית ךות םימסה אשונב לפטמ ץוביקה .3
.ךכל םייארחאה:תוירקיע תוצובק יתשל דרפוי םימסב םישמתשמב לופיטה .4

ץוביקהמ האצוהל םורגי ,תינמזה הייסולכואה ברקב םימסב שומיש :םיינמז
.ל"נה הייסולכואה לע םייארחאה תעידיבו ירשפאה םדקהב

:םירבח

םע אלמ הלועפ ףותיש ךות ,לופיטב יברמ ץמאמ עקשוי :(סויגה דע) ךוניח יאליג .1
.ךכל םייארחאה ךוניחה ימרוג םעו םירוהה

,ץוחנה לופיטהו עויסה אולמ תא ןתיי ץוביקה (הלעמו סויגה ליגמ) :םירבח .2
.היעבה תא רותפל רוזעל המגמב

לש הפוקת רחאל וא לפטמה תווצה םע ןשעמה דצמ הלועפ ףותיש היהי אל םא .3
.ץוביקב ותורבח ךשמה החישה תערכהל אבות ,לופיטב תואצות רסוח:םימסה תווצ.5

.הייסולכואה תובכש לכב םימסה אשונב לפטמה דיחיה ףוגה אוה םימסה תווצ
.ה/ריכזמה םע םואית ךות ,ץוביקה תחישל ויתוצלמה ריבעמו ימונוטוא אוה
.ףטוש עדימ לבקי/ת ה/ריכזמה

.ה/ריכזמהו תווצה ילוקיש יפל ,היצמרופניא רסמית ץוביקה תודסומל

.ץוביקב תודעווה רתי םע םואית ךות ,העינמבו לופיטב קוסעי תווצה

.םיכירדמהו יכוניחה דסומה םע ףוצר רשק רומשלו רוציל תווצה לע

.וילוקיש יפל ,היעבב לופיטל םיירשפאה ץוחה ימרוג לכב רזעיי תווצה

.םהילוקישל םאתהב ה/ריכזמלו תווצל תפתושמ תוכמסב היהת - הרטשמל היינפ

.דבלב ץוביקה תחיש ידי לע ערכות - םימסב שומיש בקע ,ץוביקהמ םדא תאצוה

,ה/ריכזמהו תווצה ידיב היהת - ץוביקהמ ,ינמז ףוגל ךייתשמה ,םדא תאצוה
.לפטמה ףוגה תעידיב

.רוביצה תובכש לכב אשונב תועדומה תרבגהל גאדי תווצה:ה/רבח

.ץוביקה לכ לש תיתוגהנתה תיכרע הסיפת שבגל שי ,ונלצא םימסה עגנ עונמל תנמ לע
ןויעב ארק ,אנא .ונתלועפל סיסב ווהי רשא ,תילופיטו תיתעינמ תוינידמ עובקל שי
.ץוביקה תחישב ךרעייש ןוידל ףתוש היהתו:םימסה תווצ

.מ ןליא ,.כ קילומש ,לגימ ,ןמלמ תידוהי