קחצי רינ

17.5.86תודחוימ תועיסנ,םיביצקתב ןוכסיחו לועיי אשונב ,ץוביקה תחיש תטלחהל םאתהב *
י"ע ורשואיש ,םידחוימ םירקמ איצוהל - תודחוימה תועיסנה לכ ולטוב
.וז הרטמל רחבנש ,דחוימה תווצה

רבחל ןתניי רושיאה .םדקומ רושיא אלל תודחוימ תועיסנ עצבל ןיא *

.בכר רודיסל העדוה רסמית תינמז-ובו

.תדחוימ העיסנל תבשחנ ןונקתב העיפומ הניאש העיסנ *

הדשל) ל"וח תדעו ח"ע ,תואירב ,תויטרפ :ןה תודחוימ ןניאש תועיסנ *
יפל) םילייח תועסה ,(ןונקתה יפל) םירבח תועסה ,טרופס .ו (הפועתה
.(ןונקת

,םיחא ,םירוה) החפשמ בורק איבהל הנשב םעפ הפועתה הדשל העיסנ *
תועיסנה תא בלשל שי .(דחא ןוויכ) תודחוימ תועיסנ ח"ע (גוז ינב ,םינב
תועש רשאכ קר רשואי דחוימ בכר .ץוביקה לש תורחא תועסה םע ל"נה
.רחא רודיס לכ תומאות ןניא התיחנה וא הארמהה

.בכר רודיס לש ףדב עיפוהל תוכירצ תויטרפ ןניאש תועיסנה לכ *.תודחוימ תועיסנ רשאל תוכז ןיא םיפנעלו תודעוול *

לכשכ ,תווצה י"ע ורשואי ץוביק ירבח םניאש ,םילוח רוקיבל תועיסנ .1
.ןיינע לש ופוגלו שאר דבוכב לקשית היינפ

םינב ,םירוה רוקיבל - דבלב ץוביק ירבח לש תוישיא תועיסנ .2
שאר דבוכב לקשית היינפ לכשכ ,תווצה י"ע ורשואי תורבח/םירבחו
.ןיינע לש ופוגלו.םידחוימ םירקמב קר ורשואי ל"נה תועיסנה לכ *

.תירוביצ הרובחתב הלא תועיסנ עצבל ץלמומ .1

לש תורשפא לכ תוצמל שי ,וז הרטמל ץוביקהמ בכר רשואו הרקמב .2
.בוליש

.תועש 48-ל םומיסקמ חקליי וז הרטמל בכר .3

.תועיסנ בלשל ןויסינ השעי םירקמה לכב .4

תודחוימ תועיסנ תרגסמב םירוה תאבה - 5.89

.םמצע תוחוכב עיגהל םתלוכיב ןיאש ,םירוהל הרובחתל גאדי ץוביקה .1

.הנשב םימעפ 3 וז תוכז שממל יאשר רבח

המויק תא קידציש ,םיעסונ רפסמ היהי םא קר עצבתת וזכ העיסנ .2
.(גהנו םיעסונ 4 םומינימ :ןטק בכר)


Last updated: April 13, 2000