קחצי רינהניגנ ילכ תדעו לש ןונקת תעצה:הניגנ-ילכ תדעו ידיקפת .1

.הניגנ ילכ תשיכר

,םילכ ןוקית :ןוגכ הניגנ ילכב תוכורכה תופטוש תואצוה עוציב
.'דכו םינוש םיקלח ,םיוות תשיכר

.(הקיסומ רדח) הניגנ ירדסהלו הניגנל םימיאתמ םיאנתל הגאד

.(ןוסחאו חוקיפ) םייקב לופיטל הגאד

הניגנ ילכ תלבקל ןגנמ לש היינפ לכ יבגל הערכהו תוסחייתה
.הניגנ תרטמל ,ותושרל:יאנתב ,ילכ אוהש הזיאב ,הניגנב תוסנתהל תונמדזהל יאכז דחא לכ .2

םיכמסומ םימרוג י"ע ירטנמלא העימש ןחבמ רבע םא - אבצה ליג דע
.הדעווה י"ע םירכומה

לאשנה שמושמ ילכב וא יונפ יוצמה ילכב קר - הלעמו אבצה ליגמ
.(תומלתשה תדעו רושיאב קר םידומילה) וז הרטמל דחוימב

לש ופוגל הנלקשית ,הניגנ ילכ לע הניגנל ,תורבחל םידמעומ תוינפ
.הטילק תדעו םע םואיתבו ןיינע.3

םיכרצה ןונכתל םאתהב ביצקת דומעי הניגנ ילכ תדעו תושרל
היהי ביצקתה .תיללכה תועקשהה תינכות תרגסמב ,ץוביקה רושיאבו
.םישדח םילכ תשיכרלו תופטוש תואצוהל דעוימ

וא תומורת יפסכמ הניגנ ילכ תשיכרל ןרק תמקהב תכמות הדעווה
.תורבזגה לש רישי חוקיפב היהת וז ןרק .תונובזיעלע ןגנמה תוכז .ץוביקה שוכר םה ץוביקה י"ע םישכרנש הניגנה ילכ .4
: םימרוג ינשב תינתומ ילכ

.ץוביקב ןגנמה לש ותורבח

רזחומ ילכה - ןגנל קיספה וא ץוביקה תא בזע ליעפ ןגנמ ותויהב
.הניגנ ילכ תדעווליפ לע ןגנמל ןתניי רתוי בר ךרע לעבו ההובג רתוי המר לע הניגנ ילכ .5
.הדעווה י"ע תרכומה תיעוצקמ תעד תווחו הניגנל הרומה תצלמהלש הביצקת לע הנקיי ,םילכ תדעו תצלמה י"פע הנקנ אלש ילכ .6
.הניגנ ילכ תדעוול ךייש היהי ךא ,הצילממה הדעווהםוחתמ אצוי ילכה רשאכ ,םילכה חוטיבל הרע היהת הניגנה ילכ תדעו .7
ילכה תא חטבל שי .(ל"וחל תועיסנל דעו םירועישל תועיסנמ) ץוביקה
חוטיבה ימרוג םע םואיתבו ןגנמה תא "הקיסעמ"ה תרגסמה םע םואיתב
.תועיבקב חטבל ךירצ היהי דחוימ ךרע ילעב םילכו ןכתיי .ץוביקב:ץוביקה תושרמ הניגנ ילכ תאצוה .8

הניגנה ילכ תא ריבעי - יאבצה ותוריש רחאל ץוביקל רזח אלש ןגנ
.ץוביקה תושרל

,ךמסומ החמומ י"ע ךרעוי - ץוביקה תושרמ תאצל דמועה הניגנ ילכ
.ינכדעה יפסכה וכרע תא עבקיש ידכ

ןתנית ,םמיע םתניגנ ילכ תא תחקל םישקבמה ,ץוביק יבזועל
םותמ ,הניגנה תפוקת ךרואל םאתהב ,ילכה תא שוכרל תורשפאה
:םיאבה םיאנתב ,יאבצה םתוריש

.ילכה ךרע אולמ תא ומלשי - הניגנ תונש 5 דע

.ילכה ךרעמ 3/4 ומלשי - הניגנ תונש 10 דע 5

תוחפ אל הרקמ םושבו ילכה ךרעמ 1/2 ומלשי - הלעמו הניגנ תונש 10
.הניגנה ילכ לש וכרע תיצחממ


Last updated: April 13, 2000