קחצי רינ

14.7.87הדיל רחאל תוהמא ןונקת.תועש 6 דובעת םאה הדילה ינפל תועובש השש .1

.הדילה ירחא םיישדוח ךשמל הדובע לכמ תררחושמ םאה .2

.תועש 4 דובעל םאה ליחתת ,םיישדוח דליל תואלמב .3

החורא רוסמתו תועש 5 דובעל םאה ליחתת דליל םישדוח 6 תואלמב .4
.תלפטמל תחא

.תועש 6 דובעל םאה ליחתת דליל םישדוח 7 תואלמב .5

.תלפטמל היינש החורא םאה רוסמת דליל םישדוח 8 תואלמב .6

.וטנ תועש 7 םאה דובעת דליל םישדוח 9 תואלמב .7

לבקתו דליל הנש תאלמב תועש 8 דובעל ליחתת דחא דליל םא .8
.יצחו םייתנש ליג דע - דליה לצא רוקיבל הדובעה ח"ע העש1/2

דע םישדוח 9 ליגמ רקובב דליה תא ליכאהל תורשפאה תנתינ םאל .9
.הדובעה ח"ע אל - יצחו הנש

לצא םירוקיבה לכו וטנ ןה הדובעה תועש :תויועט עונמל ידכ .10
.םאה לש יאנפה תועש ןובשח לע םה םירחאה םידליה

.תועש 7 תודבועש ,תורבחל םג םיסחייתמ 1-7 םיפיעס :הרעה *םימואת

.םיישדוח ינב ויהי םימואתה רשאכ דובעל ליחתת םימואתל םא .1

לש ליגרה ןקתהמ תחא העש תיחפי םימואתה םאל הדובעה ןקת .2
.תוהמא

ליגל םעיגה דע ,תוחפ תחא העש םאה דובעת םהייחל הנש ליגב .3
.םייתנשםידחוימ םירקמ

.םיישדוח ךשמב םאה דובעת אל ירסיק חותינ ירחא .1

םיכמסומה םימרוגה ץועיי יפל דובעל םאה ליחתת גפ תדיל ירחא .2
.(תוחא ,תלפטמ)תלפטמה ידיל תוחוראה תרבעה

.דליל םישדוח 6 תואלמב תחא החורא ליכאהל ליחתת תלפטמה

.דליל םישדוח 8 תואלמב היינש החורא ליכאהל ליחתת תלפטמה

.םישדוח 14-12 ליגב אוהשכ רקובב דליה תא םיקהל ליחתת תלפטמה) םיפיעסב ,םדוקה ןונקתה תמועל םייוניש ולח הז ןונקתב :הרעה
:'ב ,(ףסונ,3,2

:םדוק ןונקת

.הדילה ירחא תועובש 6 הדובעמ תררחושמ םאה .2

.תועובש 6 דליל תואלמב תועש 4 דובעל ליחתת םאה .3

.םישדוח 7 םויסב היינש החורא ליכאהל ליחתת תלפטמה


Last updated: April 13, 2000