קחצי רינ

תוריכזמ תבישי - 16.10.1986עגפנש םירבח שוכריללכ .1

לכל ונעיש ,םיללכ אוצמל השקש ,איה תווצה לש םינוידה זכרמב הדמעש השיגה
.ופוגל הרקמ לכל סחייתהל שישו ןודנה םוחתב תויעבה

אל ןה תויחנהה .אשונב לופיטל תויחנה לש הרדס לע םיצילממ ונא ,הז םע דחי
עוגפל ילבמ ,תאזו אשונב ולפטיש םירבחל תודעוימ אלא ,בחרה רוביצב םוסרפל
-1 ףיעסב רמאנבלופיטה .2

העיבתה תשגהב םירושקה םיאשונה לכב לפטי ץוביקב חוטיבה לע יארחאה
.תחטבמה הרבחל

.רבחל םירזחהב לפטי ץוביקה ריכזמ

,רשאי חוטיבה לע יארחאהש רחאל קר ,רבחל םיפסכ רזחהב לפטי ריכזמה
.ותוירחאבש םוחתב םישרדנה םיכילהה לכ ועצובשםירזחה .3

.חוטיבהמ לבקתיש יוציפב יולת היהי אל רזחהה

.$ 150 לש םוכסל רבעמ םינמוזמ ורזחוי אל

.טירפה לש אלמה וכרע תא לבקי רבחה - ץוביקה ידי לע וקפוסש םיטירפ

תוחפ ,טירפה לש אלמה וכרע תא לבקי רבחה - ץוביקה ידי לע ובצקוהש םיטירפ
.וכרעמ 70%-מ תוחפ אל ,הרקמ לכבו ותוכזל ורבטצהש יאלבה תונש

,טירפה לש אלמה וכרע תא לבקי רבחה - ץוביקה ידי לע ובצקוה אלש םיטירפ
.וכרעמ 70%-מ תוחפ אל ,הרקמ לכבו שומיש תנש לכ לע 5% תוחפ

.ול עיגמה םוכסהמ םיפסונ 20% ותחפוי ,םילבוקמה םיגהנה יפל גהנ אל רבח םא


Last updated: June 18, 2000