קחצי רינ15.8.87

רופיכ םוי

ןזור השמו הכימ תעצה

הקיז חתפמה תודהיב ינוליחהו ישפוחה םרזהמ קלח הווהמ ונצוביקש ,הרכה ךותמ
שפנה ןובשחל םוי רופיכ םויב םיאור ונא ,ונמע תוברתל ,תיתד אל ,תימוא-תיתרבח
:םייחה ןובשח תרוקיבלו ימואלהו יתרבחה.ונצוביקב ןותבש םוי תויהל ךישמי רופיכ םוי .1םיידוהי םיאשונב תויוליעפ ןגראל גאדי רשא ,תווצ לעפי םיגחה יתווצ תרגסמב .2
.אתווצב םינכת רוריבל ,םייצוביקוםויב תופסונ תויוליעפו רופיכ םוי ברעב ומייקתי םיגוחה וא תיזכרמה תוסנכתהה .3
.ומצע רופיכןוזמ םימצה לכל קפסי חבטמה ,םוצל הנוצרב רשא ,הייסולכואב תובשחתה ךותמ .4
רדחב תודחוימ תוחורא הנשגות אלו תוחוראה יתש םויק ךרוצל ןוזמ יכרצמ וא
.לכואה


Last updated: June 18, 2000