קחצי רינ1.8.1975םיבלכב לופיט

.םהילעב תוירחאב ויהי םיבלכה

תואצוה) םיביבחת .ו לש התוירחא ןה תואצוההו ביבחת אוה םיבלכב לופיט .א
.(ןוזמב תופתתשהו םינוסיח רובע

,לכואה רדחו םירוגמ רוזאב ,בלכ םע לויט .רצחב םיישפוח םיבלכ ובבותסי אל
.העוצרב קזחומו וילעבל דומצב היהי

.םיבלכ לדגל ושרוי אל - םידליו םיינמז םיפוג

.עובק ןפואב ,בלכ לכל רלוק דונעל הבוח

.םידחוימ םירקמו תושרוד תובלכ רובע האלכמ הנבית

.םייח ילעב אשונב ,םישנא לש הנולת וא היינפ לכב לפטל תוריכזמה לע לטומ27.4.1979 - תוריכזמה תעדוה

ומרגי הלא תויחש ,םיקזנה לע םיידעלב םיארחא ויהי תיב תויח םילדגמ רשא םירבח
.ץוביקה י"ע וקפוסש םיטירפ ללוכ ,םירבח לש שוכרל6.1.1990 - םיבלכב לופיט

:רשא ,םיבלכב לופיטל תווצ םיקהל תוריכזמה תעצה הלבקתה

.ןונקתה חורל םאתהב רוביצה תונולתב לפטי .א

.ץוביקה רצחמ ואיצוהל בלכה לעבל תורוהל תוכמס ול היהת .בץוביק תחיש - 20.4.1990 - רצחהו יונה

םירבחה .היקשהה תכרעמל קזנ תמרוג םיישפוח םיבלכ לש תוליעפו םיאשד לע העיסנ
.בוטה רדסה לע דיפקהל םישקבתמ

.ךכל םימרוגה םיבלכה ילעבל םיקזנה לש תיפסכ הכרעה בורקב שגות

.תומיענ יא עונמל אנ


Last updated: June 18, 2000