קחצי רינםיילכלכה םיתווצה ידיקפתו תומשםינושה םיתווצה תומש ונושי ןוכנה םדוקפת םשלו םתוהמ תרהבהל
:ןמקלדכ םהידיקפת ורדגויו:(ילהנמ תווצ - יחכונ יוניכ) תילכלכ תוריכזמ .א

בר יגטרטסא ןונכתב תקסוע .הדי לע תרחבנו ץוביקה תחישל הפופכ
הלהנהה י"ע הל תושגומה תויתנשה תוינכותה רושיאב ,יתנש
(םילעפמב םילהנמ תוצעומ דיתעב) םילעפמה תולהנהו תיקשמה
םייזכרמ םיילכלכ םידיקפת ילעב תעצהבו הרקבב ,ןהיניב םואיתבו
םילהנמ תוצעומ תמקהל דע - םילעפמ ילהנמ ,רבזג ,קשמ זכר)
.םדא חוכ תדעו םע םואיתב, (םילעפמב

תחא תוחפל ,היתובישי תא זכרמו המוי רדס תא עבוק תוריכזמה ר"וי
.שדוחל

.הבחר תילכלכ הצעומ תמקה ןחבית דיתעב:(ילכלכ תווצ - יחכונ יוניכ) תיקשמ הלהנה .ב

םידיקפת ילעב תללוכו הדי לע תעצומ ,תילכלכה תוריכזמל הפופכ
.םייזכרמ

ףטושה קשמה לוהינב קוסעת איהו הלהנהה זכר היהי קשמה זכר
לע הנוממ הניא תיקשמה הלהנהה .תויתנשה תוינכותה תנכהבו
דיתעבו תילכלכה תוריכזמל הווהב תופופכה ,םילעפמה תולהנה
,םייעובשל תחא תוחפל סנכתת הלהנהה .םהלש םילהנמ תוצעומל
.עובק דעומב
.תילכלכה תוריכזמה ר"ויל ורסמיי היתובישימ םילוקוטורפ:(יסנניפ תווצ - יחכונ יוניכ) תיפסכ הדעו .ג

ותכרדהב ,רבזגל ץועייב תקסוע .תיקשמה הלהנהה לש הנשמ תדעו
רושיאב תבייחו תיביטרפואה תוליעפב תקסוע .ותלועפ תנווכהבו
,ךרוצה י"פע תובישיל סנכתת .תוינורקע תוטלחהל תיקשמה הלהנהה
.םייעובשל תחא תוחפל םלוא

ר"ויו תילכלכה תוריכזמה ר"ויל ורסמיי היתובישימ םילוקוטורפ
.תיקשמה הלהנהה:םילעפמב םילהנמ תוצעומ .ד

תמקהב לפטת ,הפוס ץוביק תודסומ םע דחי ,תילכלכה תוריכזמה
תאזו םיינוציח םירבח תופתתשהב ,םילעפמב םילהנמ תוצעומ
םילהנמה תצעומל תופופכ הנייהת םילעפמה תולהנה .30.6.93 דע
,הנוש תולעב םהב םילעפמה םע הלועפ ףותישו םואית םשל .ןהלש
ינש לש םילהנמ תצעומב רבח תילכלכה תוריכזמה ר"וי היהי
.םילעפמה


Last updated: April 8, 2000