קחצי רינ9.7.1988

ל"וחל תועיסנל ןונקת

:הטישה

.דוקינה תטיש יפ לע להוני ל"וח ביצקת .1

.ףסכו ןמז לש בלושמ ךרע :הדוקנ תרדגה .2

:הדוקנה ךרע .3

.אלמ העיסנ ביצקת לש תירישע

.םיגחו תותבש ללוכ ,םוי 90 לש תירישע

דמועה דוקינה תרתיו ל"וחל ויתועיסנ לכ ומשריי וב ישיא סיטרכ להוני רבח לכל .4
.ותוכזל הדוקנ םשרית הנש ידמ .ותושרל

.ותושרל דמועה תודוקנה רפסמל רבעמ איצוהל יאשר וניא רבח .5

העיסנהמ םינש 3 תוחפל ,תוכז תודוקנ 5 תריבצ רחאל קר רשפאתת העיסנ .6
.הנורחאה

.דבלב גוז ינב ןיב הרבעהל תנתינו תישיא איה תודוקנה תריבצ .7

.םהיניבמ הובגה - ףסכב וא םימיב שומישה י"פע סיטרכב תודוקנב ביוחי רבח .8
.תואבה ויתועיסנב רבחה תושרל ודמעי - ולצוני אלש םימי וא ףסכ:ביצקת

תדעו י"ע הנש לכ ןכדועיו תודוקנ 10-ל $ _______ל עבקנ אלמ ביצקת ךרע .1
.םלועב עבטמה ייונישל םאתהב ,הכירצ

הרבעהל ןתינ אלו ל"וחל תועיסנ - ידעלבה ודועיי .הרמהל ןתינ וניא ל"וח ביצקת .2
.םירחא םיביצקתל

וז תפסות .יסיסבה םוכסל לעמ 25%-ב ביצקת תפסות ולבקי 50 ליג לעמ םירבח .3
.גוזה ינבב רגובמה יפל ןתנית

ךולה העיסנו םיסמ ,למנ סמ ,חוטיב ,ימואלניב ןוישיר ,םינוסיח ,ןוכרד תואצוה .4
.הדעווה ןובשח לע - הפועתה הדשל בושו:העיסנה ךשמ

,ץוביקה ח"ע םוי 40 - םוי 90-ל עבקנ (תודוקנ 10) אלמ ביצקתב העיסנה ךשמ .1
.רבחה ח"ע םוי 50 .םיגחו תותבש ללוכ

.כ"הס םוי 90-מ רתויל עסיי אל רבחה .2:תונוש תוביסנב ל"וחב תוהש

.תודוקנב ה/רבחה תא םיכזמ ןיא תוחילשה תפוקתב :ל"וחב תוחילש .1

4 לבקמ - ל"וחל העיסנ תללוכה שפוח תנשל ת/אצויה ה/רבח :שפוח תנש .2
תנש ינפל תודוקנ 10 לביק רבחה םא .(תודוקנ 10) אלמ ביצקת ותרזח רחאל םינש
.ותרזח םע תודוקנ 4 הריבצהמ ול ודרוי ,שפוחה

.ליג תצובק י"פע טלקנ ןידכ וניד - ץוביקל רזוחה ץוביק בזוע .3

.(תודוקנ תדרוה ילב) העיסנל תבשחנ תועובש 3-מ רתוי לש תדחוימ העיסנ .4:הנושאר העיסנ

) אלמ ביצקתב ל"וחל העיסנל םיאכז םיילארשי םיניערג ירבחו ץוביק ינב .1
תותבשה תא םיללוכש ,םוי 120 דע העיסנה .ץוביקל םעיגה רחאל םייתנש (תודוקנ10
.הריבצל ונתניי אל ,הנושארה העיסנב ולצוני אלש םימי .רודיסב ותושרל תודמועה

תוהש תנש רחאל הנושאר העיסנל םיאכז עבק תנשבו ג"י תנשב ויהש םירבח .2
.ץוביקב

10) אלמ ביצקתב העיסנל תורבחל םתלבק רחאל םיאכז ל"וחמ םיניערג ירבח .3
.ץוביקל םעיגה רחאל םינש 4 (תודוקנ

תליחתמ הנש ידמ תחא הדוקנ ולבקי - 25 ליג לעמ םיטלקנו םידדוב ,תוחפשמ .4
.(תוריכזמה םע םואיתב) תודמעומה

,תוכז תודוקנ 6 -ל ,תורבחל םתלבק רחאל ,םיאכז ויהי 25 ליג דע םיטלקנ ,םידדוב .5
.(תוריכזמה םע םואיתב) ץוביקל םעיגה רחאל םינש 4

רחאל תוכז תודוקנ 5-מ רתוי אל ,גוזה ןב תויוכז תא ולבקי םיטלקנ גוז תב וא ןב .6
.תורבחל םתלבק

תנש"ל יאכז וניא ,ל"וחל האלמ העיסנ לביק רשא ,ילארשי ןיערג רבח וא ץוביק ןב .7
."םיריעצ שפוח

תודוקנה רפסמב ביוחי ,האלמ הנושאר העיסנ ירחא בוזעל טילחהש רבח .8
.ץוביקב היהש םינשה רפסמב זזוקמ ,שמתשהש

םיעסונה רפסמל תיסחי ,םינש המכ לע סרפתת ןיערג ירבח לש הנושאר העיסנ .9
.יללכה:(םירוה רוקיב לש הרקמב קר תנתינ וז תוכז) םירוה רוקיב

קלח הנש לכ לבקי ףסונבו םירבחה ראשכ תודוקנ רובצי ל"וחב םירג וירוהש רבח .1
.וירוה ירוגמ ץראל הפוריאמ סיטרכ שרפה הבוגמ ירישע

הנש לכ לבקיו תוכז תודוקנ 4 רבצש ירחא עוסנל לכוי 75 ליג לעמ וירוהש רבח .2
וז תוכז .וירוה ירוגמ ץראל ,הפוריאמ העיסנה סיטרכ שרפה הבוגמ יעיבר קלח ףסונב
.אלמ העיסנ ריחמ לעמ הריבצל תנתינ הניא:םידלי םע םירוה רוקיב

.(ריחמ יצחב אוה הסיט סיטרכ דוע לכ) 12 ליג דע איה םידלי תעיסנ .1

.םיבס רוקיבל םיימעפמ רתוי ועסי אל םידלי .2

.העיסנל העיסנ ןיב םינש 6-מ תוחפ אל איה םידלי םע העיסנה תורידת .3

.ךוניחה תדעוומ דחוימ רושיא טעמל - םידומילה תפוקתב םידלי םע עוסנל ןיא .4

.יוסימ + הסיט סיטרכ תואצוה קר םידליל ןממי ץוביקה :ןומימ .5

.דבלב םוי 45-ל תלבגומ םידלי םע העיסנ .6:(םינב רוקיב לש הרקמב קר תנתינה תוכז) ל"וחב םינב רוקיב

.(םינש 3 תוחפל) ל"וחב עבק םיבשוי םהינבש ,םירוה םיסנכנ וז הצובקל

.תוכז תודוקנ 3 רובצישכ ,ל"וחב ותב/ונב תא רקבל לכוי הרוה .1

העיסנה שרפה הבוגמ ישימח קלח (רבצש תודוקנל ףסונב) הנש לכ לבקי רבחה .2
.רוקיב לש הרקמב קר ,ונב ירוגמ ץראל הפוריאמ

2 תוחפל רבחל שיש יאנתב ,העיסנה תא םידקהל רשפא דכנ תדלוה לש הרקמב .3
.תחא הדוקנ לש תוכז תפסות לבקיו תוכז תודוקנ

תוחפל ול שיש יאנתב ,ותעיסנ תא םידקהל הרוה לכוי ל"וחב תב/ןב תנותחל .4
.תחא הדוקנ לש תוכז תפסות לבקיו תוכז תודוקנ

1990 - ל"וחל תועיסנ ןונקת

1.1.1991-מ לעפוי

:הטישה

.רוביצה לכל $ 300 - רבחל יתנשה ביצקתה .םירלודב להוני ל"וח ביצקת .1

תרתיו ל"וחל ויתועיסנ תואצוה לכ ומשריי וב ישיא סיטרכ להוני רבח לכל .2
.םימי 9 + $ 300 ותוכזל ומשריי הנש ידמ .ותושרל תדמועה ביצקתה

.ותושרל דמועה ביצקתה תרתיל רבעמ איצוהל יאשר וניא רבח .3

.דבלב גוזה ינב ןיב הרבעהל תנתינו תישיא איה ביצקתה תריבצ .4

םירבח - אסיג ךדיאמו ל"וחל העיסנל ללוכה ביצקתהמ תורתיב שמתשהל ןתינ .6
."ל"וח ביצקת" ךותמ םימוכסב סיטרכה ןזואי ,ללוכה ביצקתהמ וגרחי רשא:הדובע

וא/ו "רבוצה סיטרכה" לש תיבויח הרתיב הנתומ םירבחה לש תועיסנה עוציב .1
םומינימה םוכס) "תבש ימי סיטרכ" ב הדובע ימי לש תיבויח הריבצו ללוכה ביצקתה
.(ל"וחב דעיל הסיט סיטרכ ריחמ - העיסנה רושיאל שורדה ,"רבוצה סיטרכ"ב

דיקפתה תופיצר וחטבוהו ףנעה םע רדסוה ןיינעהש יאנתב ,העיסנל הלבגה ןיא .2
.תויונרותה תבוחו

שפוחה ימיל ףסונב ,תותבשה סיטרכב יוכיזכ ,הנשב הדובע ימי 5-4 לבקי רבח לכ .3
.העיסנל וקיפסיש הדובע ימי רובצל ותוירחאב .םיליגרה יתנשה:תונוש תוביסנב ל"וחב תוהש

חילש .ביצקתב ה/רבחה תא םיכזמ ןיא תוחילשה תפוקתב :ל"וחב תוחילש .1
.תוחילשהמ ובוש םוימ הנש רובעכ קר תפסונ םעפ עוסנל לכוי תוחילשמ רזחש

םוימ םינש 4 אלמ ביצקת לבקמ שפוח תנשל ת/אצויה ה/רבח :שפוח תנש .2
ול םידירומ ,שפוחה תנש ינפל אלמ ביצקת לביק רבחה םא .השפוחה ןמ ובוש
.ותרזח םע - ביצקתהמ םינש 4/10 הריבצהמ

.ליגה תצובק י"פע ,טלקנ ןידכ וניד ץוביקל רזוחה :ץוביק בזוע .3

דמועש ביצקת ךותמ ,תוריכזמב ולפוטי :תויופצ יתלב וא תודחוימ תויעב .4
.ןיינע לש ופוגל ועבקייש םירדסהבו תויופצ אל וא תודחוימ תויעבב לופיטל ,התושרל
וא חא ,םא ,בא ,בא תריטפ לש הרקמב תדחוימ העיסנ האולמב בצקתת תוריכזמה
תונש יתשל הוושה םוכסב רבחה ףתתשי ,ל"נה םירקמב אלש ,תדחוימ העיסנב .תוחא
.($ 600) ל"וחל ביצקת

הנש לש לעופב הייהש רחאל קר יוליב תעיסנל יאכז תדחוימ העיסנמ רזחש רבח .5
.ותרזח םוימ:הנושאר העיסנ

םייתנש ל"וחל העיסנל אלמ ביצקתל םיאכז םיילארשי םיניערג ירבחו ץוביק ינב .1
ותושרל תודמועה תותבשה תא םיללוכש ,םוי 120 דע - העיסנה .ץוביקל םעיגה רחאל
.הריבצל ונתניי אל ,הנושארה העיסנב ולצוני אלש םימי .תותבשה סיטרכב

תוהש תנש רחאל הנושאר העיסנל םיאכז ,עבק תנשבו ג"י תנשב ויהש םירבח .2
.ץוביקב

יאנתב ,ץוביקל םעיגה םוימ םינש 4 אלמ ביצקתל םיאכז ל"וחמ םיניערג ירבח .3
ריחמ שרפהל תוכז הנקמ אל "םירוה רוקיב"ל הנושאר העיסנ .תורבחל ולבקתהש
.םירוהה ירוגמ םוקמל הפוריאמ סיטרכ

םוימ ,הנש ידמ ביצקת 1/10 ולבקי ,25 ליג לעמ ,םיטלקנ םידדובו תוחפשמ .4
תורבחל ותלבק רחאל םייתנש רבחה תוכזל םשריי ל"וח ביצקת .תורבחל םתלבק
.תורבחה תישאר םוימ תיביטקאורטר ןתניי אוהו

םעיגה רחאל םינש 4 ,תוכז 6/10-ל םיאכז ויהי ,25 ליג דע ,םיטלקנו םידדוב .5
.(תוריכזמה םע םואיתב) תורבחל ולבקתהש יאנתב ,ץוביקל

רחאל ,ביצקתהמ 5/10-מ רתוי אל - גוזה ןב תויוכז ולבקי םיטלקנ גוז תב וא ןב .6
.תורבחל םתלבק

יאכז וניא ,ל"וחל האלמ העיסנ לביק רשא ,ילארשי ןיערג רבח וא ,ץוביק ןב .7
."םיריעצ שפוח תנש"ל

ןהב םינשה רפסמב ביוחי ,האלמ הנושאר העיסנ ירחא בוזעל טילחהש רבח .8
.ץוביקב היהש םינשה רפסמב זזוקמ ,ותעיסנל שמתשה

םיעסונה רפסמל תיסחי ,םינש המכ לע שרפתת ןיערג ירבח לש הנושאר העיסנ .9
.יללכה:(דבלב םירוה רוקיבל תנתינ וז תוכז) םירוה רוקיב

הנש לכב לבקי ךכל ףסונבו םירבחה ראשכ ביצקת רובצי ל"וחב םירג וירוהש רבח .1
.(רלוד 75) "הריבצ סיטרכ"ב יתנש ביצקת 1/4

.יתנש ביצקת 1/2 ,ףסונב ,הנש לכ לבקי 75 ליג לעמ וירוהש רבח .2םידלי םע תועיסנ

:החפשמ רוקיבל .1

יתנשה ביצקתהמ 1/4 "הריבצה סיטרכ"ב החפשמה לבקת - םיבס רוקיבל
םידליה .ל"וחב םיבסה תא רקבל ול עיגמש דלי לכ לע ,הנש לכב (רלוד 75:רמולכ)
הלבגה אלל ,םירוהה ןובשח לע םידליה ועסי הז ליגל לעמ .12-0 ליגמ םה ךכל םיאכזה
.ליג לש

.םידליה רובע תפסותה תא ולבקי אל ,םהידלי ילב םירוה רוקיבל םיעסונש ,םירוה

:םידלי םע תוליגר תועיסנ .2

.םהיביצקת ןובשח לעו םירוהה ידיב הנותנ םידלי תחקל הטלחהה

.םידומילה ירדסב בשחתהלו ךוניחה תכרעמ תא עדייל הבוחה םירוהה לע:(דבלב םינב רוקיבל תנתינ וז תוכז) םינב רוקיב

לבקי ךכל ףסונבו םירבחה ראשכ ביצקת רובצי (םינש 3 תוחפל) ל"וחב רג ונבש רבח
.(רלוד 75 :רמולכ) יתנש ביצקת 1/4 דוע הנש לכב:ל"וחל העיסנ לכב

ןמזה ךשמ לע ,שארמ םישדוח השולש תוחפל ,עוסנל םתנווכ לע עידוהל םירבחה לע
.איצוהל םנוצרבש ףסכה םוכסו:ץראב תואצוה

תועיסנ ,הזיו תואצוה לע םיפסכ ורזחוי אל .םיפיעסה לכ תא ללוכ ןתנייש ביצקתה -
תרגסמב ,ץוביקה י"ע השעיי ןוכרדהו חוטיבה .תרחא האצוה לכו הסינכ תורשא ,למנל
.םוקמ לכבו ןמז לכב ,וירבחל ותוביוחמ

יפל תאז תושעל ולכוי ,רתוי תובורק םיתעל םהירוה תא רקבל םישקבמה םירבח -
הדובע ימיו העיסנל ףסכ תריבצ ,רמולכ :ורכזוה רבכש םיאנת םתואב ,םתריחב
.םאתהב

העיסנל ל"וח ביצקת תא לצנל יאשר ,ל"וחל עסונ וניא תונוש תוביסמ רשא ,רבח -
.ץראב השפוחל וא העיסנל

חפסנ1 ףיעסמ ץוח) םוי 120 :העיסנה ךשמ .$ 300 - םינש 10 - העיסנ בושיחל סיסב .1

.(הנושאר העיסנב

םירבחה רתיל $ 266 .50 ליג לעמ רבחל $ 333 - 31.12.1990 דע ל"וח ביצקת .2
.ליג לכב רבחל $ 300 ביצקתה היהי 1.1.1991-מ לחה .םיאכזה

.ליג לכב רבחל $ 2666 - 31.12.1990 דע הנושאר העיסנל ביצקתה .3

סיטרכ ריחממ הנטק היהת אלש ,רבחה ביצקתב תוכז תרתי - ל"וחל העיסנל יאנת .4
.העיסנה דעיל הסיט

רבח .תופסות אלו יסיסב ל"וח ביצקת לבקמ אל רבח - ל"וחב תוחילש תפוקתב .5
,םירוה רוקיבל תואכז רובצי - וידלי יבס ,וינב ,וירוה ירוגמ ץראב תוחילשב היהש
.תוחילשהמ ובוש םוימ קר - םידכנ ,םינב

,דעיה ץרא ךותב םינפ תוסיט תנמממ אל הדעווה - םינב/םירוה רוקיבל תועיסנב .6
.דבלב סובוטוא וא תבכרב תועיסנ אלא

תחיש רושיאב ,יתנשה ביצקתה םוכס תא תונשל תוכזה תרמשנ ל"וח תדעוול - .7
.ץוביקה

יצח לעמ - רחא ףוג לכ וא םיירוזאה םילעפמה ,העונתה ,ץוביקה םעטמ תוחילש .8
.הנש

ל"וח תדעו םע דחיב הכירצ תדעו - ןונקתה תלעפה תישארמ תונושארה םייתנשב .9
.הנש התואב ל"וחל תועיסנל לעופב תואצוהה ה"סל םומיסקמה םוכס תא ועבקי.הנורחאה העיסנהמ הרזחה ךיראת :םיעסונה תמישר תעיבקל ןוירטירקה -

תמייק ךא ,ל"וח ףיעסב תיתנשה האצוהה לע הלבגה ןיא ל"נה םייתנשה ירחא -
.הנש התואב םוכסה תא ליבגהל החישה רושיא תא שקבת הכירצ תדעווש תורשפא

9.2.1991

:"תויופצ יתלבו תודחוימ תועיסנ" ףיעסב תויחנה ןונקתב לילכהל העיצמ תוריכזמה

וביצקתמ הריבצ תנשב ףתתשי - תוריכזמה רושיאב תדחוימ העיסנ עסונה לכ"
."ל"וחל

."םישדוח 18 ירחא קר - הליגר העיסנל ותוכז תא שממל לכוי תדחוימ העיסנ עסונה"


Last updated: June 18, 2000