קחצי רינ

8.8.87

םירוה רוקיבל ל"וחל תועיסנרזוח ןויד

:עבוקה ל"וח ןונקת יפל גוהנלו רוזחל העצהה הלבקתהאלו ץראב םירוה רוקיבל רשק אלל ,םינש 6-ב םעפ עצבתת םירוה רוקיבל העיסנה
רוקיבל עוסנל רבחל רשפאי ץוביקהש תעבוקה ראורבפב הלבקתהש הטלחהה יפל
.םינש 6 ךשמב םתא הארתה אל םא םירוה
Last updated: June 18, 2000