קחצי רינל"וחל תורצק תועיסנ27.3.82

תרגסמב ,ץראה תולובגל ץוחמ לא שפונה תויורשפאב ףסונ ןוויג
תלוכיל דומצב ,שפונ תונש רפסמ לש ביצקת תריבצ לש תורשפאה
.ץוח תורוקמב תולת אללו םויה ץוביקה

להוני שפונ ביצקת - םינש 4-ל שפונ ביצקת לש הריבצ - ןומימ .1
היהת ללוכה ביצקתב סונימ לש הרקמב .טוהיר ביצקת גוהנכ ,ןובשחב
.ללוכה ביצקתל שפונה ביצקתמ הרבעה

.רבחה לש השפוחה ימי ןובשח לע ,םוי 14 דע - העיסנה ךשמ .2

םירוה רוקיבל וא יוליבל העיסנ .םינש עבראל תחא - העיסנה תופיכת .3
.הנש התואב הרצק העיסנ תלטבמ

תקידב רחאל ,ל"וח תדעו י"ע ןתניי העיסנה רושיא - העיסנה יותיע .4
,ל"וח תדעו לא ויהי תורצק תועיסנל תוינפה .רבחה לש ןומימה תורשפא
.העיסנה ינפל םוי 45-מ רחואי אלו ,רשפאה לככ םדקומ

ףסכ קיפסמ ורבצש ,םירבח קר עוסנל ולכוי תונושארה םינשה 3 .5
.ישיאה ביצקתבל"וחל תורצק תועיסנ - 08.04.94

לע ,םוי 14 דע ,ל"וחל תורצק תועיסנ םירבחל רשפאל העיצמ הדעווה
.דבוע רבחה וב ףנעה םע םואיתבו ישיא ביצקת ןובשח

חוטיבה .ןזור השמל תונפל שי .חוטיבב םיבייח הז לולסמב םיעסונה לכ
.ל"וח תדעו ןובשח לעתורצק תועיסנ - ל"וח תדעו - 03.06.94

םייעובשל תועיסנ תרגסמב ועצבתה רבכש ,תונושארה תועיסנה רואל
רתוי םואיתל םירבחל םינופ ונא ,ןהיתובקעב ולגתהש תויעבהו ל"וחל
:הדובע תדעו םעו הדובע םוקמ םע ינדפק

ינפל (םדוק יוצר) םוי 45 תוחפל - הדובע תדעוו ףנעה זכרל העדוה .1
.העיסנה דעומ

.ללוכה ביצקתב ףסכו תותבש לש תימצע הקידב .2

תונעיהלו שרדנה ןמזב םימואיתה תא עצבל םירבחה לא םינופ ונניה *
עוציב ךשמהל יחרכה הלועפה ףותיש .הדובע תדעוו ףנעה זכרמ תשקבל
.הדובעה תכרעמ תסירק תעינמו הטלחהה

ךרוצל ,ןזור השמ לא תונפל םישקבתמ םירבחה ל"נה תוקידבה רחאל *
.חוטיבה תאצוה

! תויומיענ יא ונלוכל וכסיח


Last updated: April 8, 2000