קחצי רינץוביק תחישב להונו גהונץוביק תחיש - 9.1966

.ץוביקה לש ןוילעה דסומה איה ץוביקה תחיש .1

םה ,החישה יאשונב הדפקה ןכו הב הליעפ תופתתשה ,החישל העפוה .2
.החישה תחלצהל הבורע

אלא ,תופטושו תוירודיס תויעב קר אל החישל איבהל תוריכזמה לע .3
אלל ,דעומב םינוידה תאבה לע דיפקהל רקיעבו םיינורקע םינויד םג
.רוגיפ

.החישה ינפל תועש 6 תוחפל םסרופי החישה לש םויה רדס .4

החישל אבוי ףיעס לכ .תוריכזמה ידי לע עבקנ החישה לש םויה רדס .5
.תוריכזמב רוריב רחאל קר

רבח תעיבת יפל ,החישב ןוידל ףיעס תאבה בכעל הלוכי תוריכזמה ןיא .6
ףיעסה תא תלטבמ ףיעסה תייחד םא .םישדוח 3-מ הלעמל ,הדעו וא
.דעומל םאתהב ,וב ןודל תוריכזמה לע ,ומצע

,ץוביקה תטלחהל הנבשחית ,ןוידל תואבומ ןניאש ,תוריכזמה תוטלחה .7
םייעובש ךות ןהילע רוערע היה אלו החישב ריכזמה ןהילע עידוה םא
.ןמוסרפ םוימ

ךות ,ןרפסמ תא םצמצל שי .החישל דע ריכזמל שיגהל שי תועדוה .8
.ןולעבו תועדומה חולב שומיש

:ידי לע רובידה תושר תא ליבגהל תורשפאה תנתינ החישה זכרמל .9

יצח תוחפל ןודנ ףיעסהש יאנתב ,םירבודה תמישר תריגס לע העדוה
.םירבח העברא תוחפל ןוידב ופתתשה רבכו העש

.ףיעסה לעב תא ללוכ אל ,רבחל תוקד 5-ל רובידה תושר תלבגה

.(תוריכזמל הרזחה ,הייחד) תכל תקיחרמ העצה לע ןויד תעינמ

לעבו דחא דגנתמ ,דחא ךמותל תכל תקיחרמ העצה לע ןוידה תלבגה
.ףיעסה

ךות ןהילע תונעל ותבוחמו בתכב ריכזמל הנשגות תותליאש .10
ןויד עובתל אתליאשה לעב לש ותוכז תקפסמ הבושתה ןיא םא .םימי10
.םימי שדוח ךות וב ןודל התבוחו ,תוריכזמב ,אשונב

העבצהל הנאבות אל ,ןוידה ךלהמב הנילעותש ,תושדח תועצה .11
.תוריכזמה תמכסהב אלא ,החיש התואב

העצה יהמ עבקי החישה זכרמ .תכל תקיחרמ העצהל המידק תוכז .12
.תכל תקיחרמ

לוקיש יפל היהי העבצהה רדס .הליחת העבצהל הנאבות תויוגייתסה .13
תוליבקמ תועצה .המידק תוכז תוריכזמה תעצהל רשאכ ,החישה זכר תעד
ןהילע העבצההו התמכסהב וא דבלב תוריכזמה ידי לע הטלחהל הנשגות
העצהה דגנו דעב עיבצהל עצומ ךילהתה רמגב .דבלב דעב היהת
.הלבקתנש

:היהת החישב תוטלחה תלבק *

.םישדח םירבח תלבקמ דבל ,ליגר בורב

.תויולג הנייהת תועבצהה לכ

תועבצה דיימ הנכרעית ,הווש "דגנ"ו "דעב" תולוקה רפסמ היהי םא
.הערכהל דע תופסונ

.םיעיבצמהמ 2/3 לש בורב היהת םישדח םירבח תלבק

.םתוחכונ אלל ךרעית םישדח םירבח תלבק לע העבצהה

גהנוי ויבגל ,דבלב דחא רוערע לש תורשפא היהת החיש תטלחה לע .14
:ןלהלדכ

תינתומ הניא החישל ותאבהו םימי 10 ךות תוריכזמל שגוי רוערעה
.תוריכזמה לש התמכסהב

החישהמ םימי שדוח ךות ןוידל רוערעה תא איבהל תוריכזמה לע
.תירוקמה

.רוערעב תכל תוקיחרמ תועצה ןיא

.ןיינע ותואב השדח הטלחהל דע ףקותב איה ץוביק תחיש תטלחה .15

תחישב ,רוערע ללוכ ,הטלחה הלבקתה וילעש ,ףיעסב רזוח ןויד .16
.םישדוח 6 רובעכ שדח ףיעסל בשחיי ,ץוביקץוביק תחיש - 6.1981

.תוריכזמב ןויד אלל החישל ןהלשמ םיפיעס איבהל תויאשר תודעווה .17

םילוכי םניא תודסומהש ,םיפיעס וא ןוידל ןיינע םהב ןיאש םיפיעס .18
םירבחל תורשפא ןתנית החישב .תועדוהכ ואבוי ,םיטרפ םהילע רוסמל
.םתעד לע תלבקתמ אלש ,העדוה לכ לע ןויד שקבלו תולאש לואשל
ואבוי םיפיעסהמ ולא ,טילחהלו לוקשל תיארחא היהת תוריכזמה
.חותפ ןוידל ואבוי םיפיעס ולאו תועדוהכ

םיאשונב ,םירבחל תוחותפ תובישי םייקל תודעוול העיצמ תוריכזמה .19
.בחר ירוביצ ןיינע ילעב

.םיפתתשמ רפסמ לכב 21.30 העשב ליחתת החישה .20

בקע תלטבתמ החישהו םיוסמ דעומב תוטלחה םיבייחמש םיפיעס .21
.תוטלחה לבקל תלפטמה הדעווה תיאשר ,םיפתתשמ רסוחץוביק תחיש - 7.1982

החישה הלולכ תולוקה תריפסב) לולקשה תטיש לעפת םירוערעב .22
.םייונימ יאשונב םירושקה םיפיעסב טעמל ,(תירוקמהץוביק תחיש - 27.7.1982

.ןומא תעבצה םייקל יוצר ,"קוש" תעבצה ירחא .23םידיקפת תריחבל להונו גהונ - 24.3.84

תוריכזמה תעצה

זכר ,ךוניח .ו זכר ,תוברת .ו זכר ,רבזג ,ריכזמ ,קשמ זכרמ תריחב יבגל
םידיקפת תריחבל יארחאה דסומה - םונוקא ,הדובע .ו זכר ,םדא חוכ .ו
םירוריבה ומיוקש רחאל ,םידמעומ 3 לש העצה ץוביקה תחישל עיצי הלא
.תחא העצה קר אבות תמכסומ העצה שיש הרקמב .םיגוהנה

םג אוהש ,ןוידה רדס ,ןכ ומכ .החישה ינפל ומסרופי םירבחה תומש
.העבצהה רדס

דחא לכל ,דגנו דעב ,תישיא העבצהו דרפנב העצה לכב ןויד םייקתי
.םסרופש רדסה יפל ,םידמעומהמ

ףיעסהו ךילהתה קספיי ,רחבנו דעב בור לביק םידמעומה דחא םא
עובש רובעכ החישל ףיעסה אבוי "ולפי" םידמעומה לכ םא .רומגכ האריי
.דבלב דעב ,םידמעומה לכ לע תינמז-וב הפיצר העבצה היהתולולקש - 2.7.88

רושיא) םיישיא םיאשונב תועבצהה לולקש ליעפהל העצהה הלבקתה
.(ןונקתה לע םירבחה רוערע לע החישה לש ףסונרובידה תוברת/ץוביקה תחיש - 16.7.88

דסומ לש יתוברת ליפורפ לע רומשל םירבחה רוביצל תארוק תוריכזמה *
אלל ,םייניינע םיחוכיו להנל שי .תונובלע תחטהמ ענמיהלו החישה
.תומילא לש תפסות

רבעמ ,חווטה תכורא תופתושה םויקל תרגסמ החישב האור תוריכזמה *
.הב םיעבומה תועד יקוליחלתיאשח העבצה - 1.10.89

:םיאבה םיפיעסב קר םייקתת תיאשח העבצה

.תודמעומ/תורבחל םישדח םירבח תלבק .1

.ץוביקה ןמ םירבח תאצוה .2יטרפ ןויד - 12.1989

.םירבח וא רבח י"ע שגוהש ןויד *

הינפבש ,הדעווה לש התדמע החישה ינפב אבות יטרפ ןויד לש הרקמב *
תרזחה שורדל וא "רדסל העצה" שיגהל ןתינ אל יטרפ ןוידב .ףיעסה ןודנ
:ןה הטלחהל תויורשפאה .רזוח ןוידל ףיעסה

שיגמ י"ע ןוידה תארקל החסונש יפכ ,העצהה דגנו דעב עיבצהל
.העצהה

תויוגייתסה .העצהה יפיעסל "תויוגייתסה" החישב שיגהל ןתינ
תאז לכ) יזכרמה ףיעסה לע העבצהה ינפל ,לבוקמכ ,העבצהל הנדמעות
.(ףיעסה לעב תמכסהב

.העצהה תוהמ תא תרתוס אלש ,תפסות וא ןוקית איה תוגייתסהתשגה םוימ םימי שדוח ךות ןודל שי ישיא ףיעס לע - ישיא ףיעס
.תוחיש לש ריבס ףצר שיש יאנתב תאזו ,השקבה:קושה תעצהל הבחרה

,תונוש תוימש תועצה 3 וגצוה ויבגל ,דיקפת תריחב וא םייונימ אשונב
הדעווה היהת ,םילבוקמה ןוידה יכילהת ומייקתהש רחאל החישב ונודינש
תגצה י"ע ,תיביטנרטלא הריחב לש ךילהת םייקל תיאשר העיצמה
.תולוק בורב םהמ דחא תריחבו םידמעומה תשולשהטלחהה םוימ הנש רחאל קר שדח ןונקת עיצהל ןתינ - שדח ןונקת
.םדוקה ןונקתה לעתוחיש יזכר - 6.10.92

,החיש לכב זכרה םש תא עבקתש ,הדעו לש תרגסמב ונהכי םיזכרה
תודוקנ קודבתו החיש ידכ ךות ץעיית ,תודחוימ תויושחרתה רחא בוקעת
.תוחישה םויק להונב תורורב אלץוביק תחישב תועדוה - 13.10.90

לא תונפל וילע ,והשלכ ףיעס לע וא תועדוה לע ןויד שקבמה רבח
,העדוהב רושקה דיקפתה לעב םע םדקומ רוריב םייקל יוצר .ריכזמה
.תוריכזמה ךרד ורבעי החישב םינוידה בר .ןודל םיצור הבשיוניש תווצ תעצה - 31.7.92

יפלקב העבצהו ץוביק תחיש

.ןוידל םיעיגמה םיפיעסה יבגל יוניש אלל - ץוביק תחיש *

.םיפיעסה לכ יבגל יפלקב העבצה - ירקיעה יונישה *

תאבהו החישה לוהינ לע לקהל ידכ ,ןוידה ילהנב םילק םייוניש ויהי *
.יפלקב העבצהל םיפיעסה

לואשל םירבחל רשפאתי ךכ ,יח רודישב ואידיווב רדושת החישה *
.ןופלטב ןוידה תעב תולאש

.תוטלחהב ףתתשהל םירבח רתויל רשפאי יונישה *קושה תטישב יוניש - 31.10.92

יפלקב העבצה ילהנל תפסות

הריחבה תטיש תא תונשל םיעיצמ ונא יפלקב העבצהל רבעמה בקע
.("קוש") תחא העבצהב םירבח השולש איבהל רתומ םהבש ,םידיקפתל
,םידיקפת םתואל ,ןכל ,יפלקל הקתעהל דואמ ךבוסמ םויה ךילהתה
םינכומש םירבח ןיאש הדימב ,קוש תעצה םהיבגל איבהל ןתינש ורדגוהש
םייקתתש רחאל ,החישל םירבח השולש ועצוי ,דיקפתה תא אלמל
.דבלב דעב היהת העבצהה רשאכ ,יפלקב העבצה

םייקתת ,םיעיבצמה תולוקמ רתוי וא 50% םיעצומהמ רבח לביק אל םא
.תולוקה ברמ תא ולביקש ,הלא ןיב תרזוח העבצה


Last updated: April 8, 2000