קחצי רינןויע ימיו םיסרוקוא ףנעה ידיב הטלחהה הנשל וטנ דומיל ימי 20 דע םיסרוקו ןויע ימי
.הדובעה רודיס םע םואיתב ,המיאתמה הדעווה

קשמה זכרמ םע לבקתת הטלחהה םיינש וא דחא רבח לש םיפנעב
.(םירחא םיסרוק) םדא חוכ תדעו זכרמ וא (םייקשמ םיסרוק)קשמה זכרמ םע לבקתת הטלחהה םיינש וא דחא רבח לש םיפנעב
.(םירחא םיסרוק) םדא חוכ תדעו זכרמ וא (םייקשמ םיסרוק)ףנעה תצלמה - םישדוח 4 דעו דומיל ימי 20-מ םיסרוקו ןויע ימי
םיסרוק) םדא חוכ תדעו וא (םייקשמ םיסרוק) ילהנמ תווצ תטלחהו
.הדובע רודיס םע םואיתב ,(םירחאתטלחהו םדא חוכ תדעו תצלמה - (וטורב) םישדוח 4-ל לעמ םיסרוק
.תיתנשה תויומלתשהה תינכות תרגסמב ,החישה


Last updated: April 8, 2000