הבגנ

הבגנ ץוביק בכר ןונקתל העצה
.בחרה רוביצה תעידיל 10/3/2000-ב ןולעב םסרופ

:יללכ עקר .1
בכרב שומישה ילהנ תא רידסמה בייחמו ןכדועמ ,ינכדע ןונקת רדעיה
.הבגנ ץוביקב
רבחה תוירחא אשונב ולבקתנש ,בכר תדעו תוטלחה לש ינונקת ןוגיע
.ץוביקה לש בכרב שומישמ תעבונה
תונכדועמ תורדגה בייחמה ץוביקב בכרה ישמתשמ תייסולכואב לודיג
.םיבייחמ םיללכו

:תורדגה .2
.הבגנ ץוביק םש לע םימושרה בכרה ילכ לכ :ץוביקה לש בכר ילכ
,תועשו םימי יפל ץוביקה בכרב שומישה םואית תכרעמ :בכר רודיס
תעצובמש יפכ ,הדובע תומוקמו תודעו ,םידיחי לש תונמזה תכרעמ י"פע
.ץוביקה ידי לע עבקנש בכרה ןרדס י"ע
.בכרב גהונה יוהיז ךרוצל בכרב תנקתומה םושיר תכרעמ :גולרק
םניא רשא םימרוג י"ע שומישו הבינג ינפמ בכרה תחטבאל םג שמשמ
.םישרומ
.יושירה דרשמ לש תורדגה יפל :שדח גהנ
תוריכזמ לש דחוימ רושיא יפ לע ,ץוביקה בכרב גהונה םדא :תושר רב
.ץוביקה
.בכרב שומיש ילהנל עגונב ןונקתה תוארוה עוציב יא :תונלשר

:ץוביקה בכרב גוהנל םישרומ .3
רב הגיהנ ןוישר וידיב רשא ,תורבחל דמעומ וא הבגנ ץוביק ת/רבח לכ
.ףקות
יקוח לש תולבגמל ףופכב קוחכ ןוישר ולביק רשא ,הבגנ ץוביק תו/ינב
.ךשמהב וטרופי רשא, הבגנ ץוביק לש תוימינפ תולבגמו לארשי תנידמ
.רידס יאבצ תורישב ץוביק תו/ינב
ףופכב ,(םיריעצ לולסמ) צ"לסמבו ץוביקב הדובע תפוקתב ץוביק תו/ינב
.םשומישל וצקוהש בכרה יגוס לש הלבגהל
ןיינעל עגונה דיקפתה לעב לש שרופמ רושיאב קר דחוימ דמעמב םיינמז
.בכרה ןרדס םע םואיתבו
.תושר רב

:חוטיב יוסיכ .4
הקוזחתלו םיעסונהו בכרה לש חוטיבל ,יתנש יושירל גאדי ץוביקה
.בכרה ילכ לש התואנ
חוטיבה יאנת לש םויקל ומצעב יארחא ,ושומישל בכר לבקמש ימ לכ
,ולש קתווה תפוקת ,גהנה ליג תולבגמל םיסחייתמה בכרה לש יפיצפסה
.תרחא הלבגמ לכ וא שרדנה ןוישר גוס ,בכרב רתומה םיעסונה רפסמ
.שמתשמה לע האולמב לוחת חוטיבה יאנת םויק יא לע תוירחאה

:בכר תנמזה להונ .5
הז ךרוצל ןקתומה בשחמב תאז עצבי בכר ןימזהל ת/שקבמה ה/רבח
דוקה תועצמאב וא ותושרבש גולרקה סיטרכ תועצמאב לכוא רדחב
.ישיאה
העיסנה ינפלש םויב םיירהצב 12:00 העש דע תועצובמה תונמזה
.ולצא םיגוהנה תויומידקהו םילהנה יפ לע בכרה ןרדס ידי לע הנלפוטת
ינפלש םויב םיירהצב 12:00 העש דע הנמזה לטבל ת/שקבמה ה/רבח
.בשחמב תאז עצבי ,העיסנה
הנפתמה בכרהש תנמ לע ,לוטיבה לע ןרדסל עידוהל שי ,וז העשל רבעמ
.רותה יפ לע הצקוי
,לכוי ןכומ רבכ בכרה רודיסש רחאל בכר ןימזהל ת/שקבמה ה/רבח
.ןרדסה םע םואית אלל, בכרה תא ומצעל רדסל ,יונפ בכר שיו הדימב
ןרדסה םע םואיתב אלא ,ה/רבחל ה/רבחמ רדוסש בכר לש הרבעה ןיא
.ורושיאבו
ךכל רבעמ .העש ךשמלו הנמזהה תעשמ ה/ןימזמל רמשיי רדוסש בכר
לש שומישל תיטמוטוא ררחתשי בכרהו הנמזהה תא קחמי בשחמה
.תו /םירחא תו/םירבח
ותוירחאב ,ןימזהש וזמ רתוי תרחואמ העשב בכרה תא ךירצש רבח
.הנמזהה דעומ תא תונשל
.תודעוו םידיקפת ילעב לע םג לח 5 ףיעסב רומאה לכ
תוירחאב .בכרה רודיסב העבקנש העשל דע ריזחהל הבוח בכרה תא
העש וזיא דע ,תוחתפמה תחיקל תעב ,אדוול רחא שמתשמ לכ וא ה/רבחה
.ול רדוסמ בכרה
המיאתמה הלועפה תועצמאב עצבתת תוחתפמ ןוראל תוחתפמה תרזחה
.בשחמב
תלועפ תא עצבל הבוח ,חותפ ןוראה חתפמה תרזחה ןמזב םא םג .אי
םישמתשמה םגש תנמ לע ,בשחמב תרדוסמ הרוצב תוחתפמה תרזחה
.תוחתפמ תחקל ולכוי םיאבה

:בכרב שומיש להונ .6
ידי לע תוחתפמה ןוראמ ול רדוסש בכרה תוחתפמ תא חקיי ה/רבח
ןיא .גולרקה סיטרכ תואצמאב ןוראה תחיתפ תלועפ לש בשחמב עוציב
.בשחמב תולועפה תא עצבל ילבמ ת/רחא ה/רבח ידימ תוחתפמ תחקל
.בשחוממה בכרה רודיס תלועפב םישוביש עונמל תנמ לע תאזו
אלש ה/רבח .בכרב םימו ןמש תואצמיה קודבל שי העיסנ לכ ינפל
.ךסומב וא בכרה ןרדסב רזעיי הלא תוקידב עצבל ת/עדוי
םע רשק רוצילו דצב רוצעל שי ,העיסנ ןמזב בכרב הלקת לש הרקמב
.בכרה ןרדס םע וא ךסומה
תונפלו דצב רוצעל שי ,הרהזאה תוירונמ רתוי וא תחא תקלדנ םע
ךישמהל ןיא הרקמ םושב .תויחנה תלבקל בכרה ןרדסל וא ךסומל
.תקלוד הרהזא תירונ רשאכ ,העיסנב
לש הרובעתה יקוח לע רומשלו תיברמ תוריהז גוהנל שי העיסנ ןמזב
.לארשי תנידמ
ךייש ץוביקה בכר .הפשא אלל יקנ בכרה תא ריזחהל שי שומיש רחאל
.יקנ ותוא לבקי ,בכרב שמתשהל וירחא אבהש אדוול דחא לכ לעו םלוכל
סונמ היהי אל ,הפשא אלמ בכר תלבק לע םירבח תונולת וברתי םא
.הז אשונב םג תויצקנס טוקנלמ
.רוסא ץוביקה לש בכרה ילכב ןושיעה
ןופלטה ירפסמ םע ףד בכר לכב אצמייש ,ךכל גאדי בכרה ןרדס
.םוריחל

:הנואת ןמזב תוגהנתה .7
:תואבה תויחנהה יפ לע לועפל שי םיכרד תנואת ח"וח לש הרקמב
.הרטשמ םגו הנושאר הרזע קיעזהל שי ,םיעגפנ ח"וח שי םא
ברועמה ינשה בכרה לש םיטרפ לבקל שי ,שוכרל קר קזנ שי םא
.גהנה רשאמ רחא אוהו הדימב בכרה לעב יטרפו גהנה יטרפ ,הנואתב
גהנהמ לבקל שיש םיטרפה ובו ףד אצמיי ,םיכמסמה םע דחי ,בכר לכב
.ינשה בכרה לש
בכרה לש גהנל רוסמל שיש םיטרפה םג םה הז ףדב םיעיפומה םיטרפה
.םיפסונ םיטרפ הרקמ םושב רוסמל ןיא .ינשה
יהשלכ תוירחאב תודוהל הרקמ םושב ןיא םיטרפ תלבקו ןתמ ןמזב
.הרקמה תוביסנ לע והשלכ ןויד םייקל וא הנואתל
תלבקל ךסומל וא בכרה ןרדסל תונפל שי ,הלאה םיבלשה םויס רחאל
.תויחנה
םע דימ בכרה ןרדסל חוודל שי בכרה ףוגב הלק העיגפ לש הרקמב
.בכרה תרזחה

:שדח גהנ להונ .8
יפ לע בייחתמכ ,"שדח גהנ" טלש ןיקתהל העיסנ לכ ינפל גאדי שדח גהנ
.קוחה
רויס ךסומה להנממ וא בכר ןרדסמ לבקי ,גולרק תלבק ינפל ,שדח גהנ
ןמז ותאב ץוביקב שומישב רשא תוינוכמה יגוס לכ לע הכרדה
וא םיפסונ םיעסונ 5 רתויה לכל (לודג בכרב םג) עיסהל לכוי שדח גהנ
.םיוסמה בכרב רתומה יפ לע ,ותחפשמ ינב תא
.םיקיתוו םיגהנ לע םילחה םילהנ םתוא םילח שדח גהנ לע

:תעמשמ ןונקת .9
הרקמב ,ירוביצה שוכרה יפלכ רבחה תוירחא תא ןגעל אוה הז קלח תרטמ
.בכרה ,הז

ןונקתה לע תוריבע
.בכר תדעווב רוריבל ןמזוי ןונקתה ילהנ לע רבועה גהנ .1א
.תמיוסמה הרפהל המיאתמה היצקנסה המ עבקת בכר תדעו .2א
.הגיהנמ הייהשה דעו הרהזאמ תויהל הלוכי הז הרקמב היצקנסה .3א

תוסנק
לע םאולמב ומלושי הנידמה לש הרובעתה יקוח לע תוריבע לע תוסנק .1ב
.רבחה ידי
.רבחה ידי לע םאולמב ומלושי היינח תוסנק .2ב
.ץוביקה ידי לע ומלושי בכרב םייוקיל ןיגב תוסנק .3ב
תסירפל השקבב ץוביקל תונפל לכוי ח"ש 500-ל לעמ הבוגב תוסנקב .4ב
.(וז תורשפאל יאכז אל תושר רב) .םולשתה
גהנהו גולרקה תכרעמ י"ע גהנה ההוזי ץוביקל עיגי סנקש הרקמב .5ב
.ךכ לע ול ועידוהש רחאל ,סנקב ביוחי
םביצקתמ תוסנק לע וביוחי יאבצ תוריש ןמזב וא ינפל תו/םינב .6ב
.םירוהה לש םביצקת ביוחי ביצקתב ףסכ םהל ןיאו הדימבו .ישיאה
םסיכמ תוסנק ומלשי םהינימל תואמצע ילולסמ וא צ"לסמב תו/םינב .7ב
.יטרפה
תאז ןממי ,תענומ הגיהנ סרוקב ביוחי תודוקנ תדרוה בקע רשא גהנ .8ב
.וביצקתמ

םיכרד תונואת
תועש 72 ךשמל הגיהנמ ההשוי םיכרד תנואתב ברועמ היה רשא גהנ .1ג
:תורטמ יתשל תאזו
.הנואתה םלהמ עגריהל -
.הנואתה תוביסנ לע בכר תדעווב רוריב םייקל -
שנוע רבחה לע לטוי ,רבחה תמשאב העריא םיכרדה תנואת םא .2ג
.רוריבב ךכ לע טלחוהש רחאל ,ןבומכ ,בכר תדעו תטלחה יפ לע הייהשה
.םסחיי ולש גולרקה סיטרכ - הגיהנמ ההשומה רבח .3ג
םלשי ,חוטיבה ידי לע ולוכ הסוכמ אלש ,בכרה ףוגל קזנ לש הרקמב .4ג
:אבה חתפמה יפ לע תימצעה תופתתשההמ קלח רבחה
.רבחה ידי לע הלוכ םלושת - ח"ש 300 דע תימצע תופתתשה
רבחה לע לוחת - ץוביקה ביוחמש םוכסה ןיבל הז םוכס ןיב שרפהה לע
.15% לש תופתתשה
תופתתשהה תא ומלשי םהינימל תואמצע ילולסמב תו/םינבו תושר רב .5ג
.האולמב תימצעה

(תונלשר) הנואתמ האצותכ אלש קזנ
רוריבל רבחה ןמזוי ,הנואתמ האצותכ אלש בכרל קזנ לש הרקמב .1ד
.בכר תדעווב
עוציב יא :רמולכ ,גהנה תונלשרמ האצותכ עריא קזנהש ררבתי םא .2ד
תוקלדיה וא הלקת ןמזב הריצע לש תוארוה עוציב יא ,העיסנ ינפל תוקידב
:אבה חתפמה יפ לע ןוקיתה תולעב ה/רבחה ףתתשי - הרהזא תוירונ לש
.רבחה ידי לע הלוכ םלושת ח"ש 500 לש םוכס דע ןוקית תולע
רבחה ףתתשי ןוקיתה לש האלמה תולעה ןיבל הז םוכס ןיב שרפהה לע
.15% לש רועישב
.ח"ש 2,000 לע הלעת אל רבחה לש תופתתשהה תרקת
ירבחכ ובשחיי ,םהינימל תואמצע ילולסמב תו/םינב 'ד ףיעס ךרוצל .3ד
.ץוביק
.קזנה אולמ תא ומלשי תושר ירב .4ד
ינש דועו ה/ריכזמה ופרוצי תונלשר תעיבק ךרוצל בכר תדעווב ןוידל .5ד
רוריבה תוניגה רומשל תנמ לע תאז .ה/ריכזמה ידי לע ונומיש ץוביק ירבח
.רבחה תויוכז לעו

םירוערע .10
רערעל יאשר וניינעב הנדה בכר תדעו תטלחה לע קלוח רשא רבח .1.10
.תוריכזמה ינפל
ןדה םורופ לכב ויתונעט קוזיחל ףסונ םדאב רזעיהל יאשר רבח .2.10
.וניינעב
.ןיינעב תיפוס הטלחה הווהת תוריכזמה תטלחה .3.10

.10/3/2000 םויב יעובשה ןולעב ומוסרפ םע רוביצה ינפל אבוה ןונקתה
.ףקת היהי אוה ןונקתה םוסרפ םוימ םימי 10 ירחא םירוערע ויהי אל םא