הבגנ ץוביק

27/12/98הגיהנ תונוישר ןונקתהנש תישאר לכ ןכדועמו 1997 ראוני שדוחב הבגנ ץוביקב לבקתה ןונקתה
תורחאה ץוביקה תוטלחה י"פעו הגיהנה ירועיש ריחמ י"פע ,שדחמ תיחרזא
.הטרפה אשונבאבוי .ישיש םוי ,1.1.1999 םוימ אוה הטמ םושרה ןוכדעה
.תוריכזמהו הליהקה זכר תעידיל

תודסומ י"ע ,םינוקיתה םע שדחמ ורושיא םוימ ףקת היהי הזה ןונקתה
.ץוביקה:יללכ

הנש לכ ףסכ ביצקת איהו ,הליהקה רושיאב אוה הגיהנה תונוישר ביצקת
.הגיהנ תונוישר ןתמ םשל ,שדחמתונוישר ביצקתל העצה ,הנש לכ תישארב ,ריבעי הגיהנ תונוישר יארחא
:י"פע

.הגיהנ תונוישרל םיאכזה ב"י ימייסמ רפסמ

.הגיהנ ןוישר תושעל םיצורה ץוביק ירבח רפסמ

םיכישממו ,ביצקתה תנש ףוס דע הגיהנ ידומיל ומייס אלש ,םירבחה רפסמ
.האבה ביצקתה תנשל

םהמ לבקיו הנש לכ ףוסב הגיהנה ירומ םע שגפיי הגיהנ תונוישר יארחא
.הגיהנ ירועישל ריחמ תועצהלכל (םיטסט ללוכ) םירועיש רפסמ יפל יונב היהי הגיהנה תונוישר ביצקת
.דימלת

הגיהנה ירועיש יריחמל הלעמ יפלכ םיריחמ ןוכדע לש בצמ רותפל אב הז
תו/םירבחל הגיהנ ןוישר איצוהל תלוכיה י"פע ןכו ,ביצקתה תנש ךלהמב
.ב"י ימייסמו םיריעצ תמועל ,םירגובמ:תוצובקה שולשםותמ הנש יצח דע םהל בשחית הפוקתהש - ב"י ימייסמ - 'א הצובק
.ל"הצב םתוריש

(תילכלכ תואמצעב םיריעצ) םיטסירלוד דמעמב ויהי אלש ,יאנתב תאז
תסכמ תא ומילשהש יאנתבו ןוישרה תליחת תעב ץוביקל ץוחמ וא ץוביקב
.('ש 40) הגיהנה ןוישרל הדובעה תועש

.דסומ תדעו םע םואיתב ,הגיהנ תונוישר יארחאל רבעות ב"י תמישר.18 ליגל ועיגהב הגיהנ ןוישר תארקל דומלל ליחתהל ב"י-מ ה/רענ יאכז

הגיהנ ןוישר תארקל דומלל ליחתהל לכוי - ראוני דע 18 ליגל עיגמש ימ
.ראוניב הנש התוא תליחתב

ליחתהל יאשר (חספל ראוני ןיב) 18 ליגל עיגמש ימ - הנש התוא חספ דע
.הגיהנ ןוישרל דומלל

.םהלש ב"י תנש לש חספמ דומלל ליחתהל םילוכי ראשה לכ

רושיא אלל אבש יתמ ונובשח לע השעש ימל הגיהנ ןוישרל יפסכ רזחה ןיא
.הגיהנ תונוישר יארחאו דסומ תדעו35 דע 23 ליגמ תו/םיריעצ 'ב הצובקהלעמו 35 ליגמ תו/םירבח 'ג הצובקתונש 5 ירחא ץוביקה ח"ע הגיהנ ןוישר לבקל םיאכז ויהי םיטלקנ םירבח
.תורבחאיצוהל םיכירצו םתיילע ץראמ הגיהנ תונוישר םהל שיש םישדח םילוע
.ןוישרה תאצוה םפסכמ ונממי - ילארשי הגיהנ ןוישר

םינש ינפל הגיהנ ןוישר ושעש ,תורוחב ולא כ"דב - הגיהנ ןוישר ןונעיר
קר ה/ול ביצקי ץוביקה ,ולש הגיהנה תא ןנערל הצורש ימ .לעופב וגהנ אלו
ףסכ םוכס היהי ,םירועיש רתוי חקית וא חקייש הרקמב .הגיהנ ירועיש 4
.ישיאה הביצקתמ הז:הגיהנל רפס יתב

:הגיהנל רפס יתב השולש םע םויכ םידבוע ונא

הגיהנ ירועיש ןתונ .ןמצייו לש ולוהינב ,ןולקשאב רפס תיב - "לגלג ךיסנ"
.םיסוטסוטו םיעונפואל ןכו 'ג 'ב ןוישרל

תונוישר ןכו יטמוטוא בכרל הגיהנ ןוישר .רודגיבא בשוממ - לולמ דוד
.תוזגלמו םירוטקרטל הגיהנ

.יכאלמ תירקמ הרומ - ןיול זראםידימלתה לש תימש המישר שדוח ףוס לכ רבעות ץוביקל :םולשת יאנת
תינובשח ףרוצת וז המישר י"פע .לביק דחא לכש םירועישה רפסמ םע
.םכוסש ריחמל םאתהב

.םוי 60 + ףטוש תינובשחה תעגה םוימ םלשי ץוביקה,סובוטוא ,סוטסוט ,עונפואל הגיהנ ןוישר ןממי אל ץוביקה
.'ג-ל 'ב ןוישרמ רבעמו דבכ בכרהרתיי ול שיש ימל ,הגיהנ ןוישר תארקל דומילל תורשפא ןתיי אל ץוביקה
.ישיאה וביצקתב תילילש

.תיב תפוק ןיבל הגיהנ תונוישר יארחא ןיב השעיי הז אשונב םואיתה

.ורושיא תא לבקיו תונוישר יארחאל ךכ לע עידוי הגיהנ ןוישר ליחתמש ימ

סיטרכ ול חתפיי ,ןוישר תלבק תארקל דומלל ליחתמו רושיא לביקש ימ
.ןוישרל ביצקתה לע בקעמל ,תיב תפוקב ישיא

םא ישיאה וביצקתב ביוחי אוהו םייסש ימ לכל ןובשח השעיי ןוישרה רמגב
.ביצקתה םוכס תא רבעב"י ימייסמ - 'א הצובק ןונקת

םוכס .םיטסט ללוכ ,םירועיש 30 היהי תונבו םינבל 'ב הגיהנ ןוישר .1
.ח"ש 85 לופכ םירועיש 30 .ח"ש 2550 אוה 'ב הגיהנ ןוישרל בצקומה ףסכה

.רועיש ריחמכ אוה טסט ריחמ .2

,רמולכ .ולש ןוישרה תואצוהמ זוחא 10-ב ףתתשמ הגיהנ ןוישר לבקמ לכ .3
השענ ןוישרה םא תוחפ תויהל לוכי םלוא ,ח"ש 255 לע הלעי אל םוכסה
.ףסכ תוחפב

ףסכה תא ףיסוי - 30 לעמ םיטסטהו םירועישה תבצקה תא רבועש ימ .4
.ישיאה וביצקתמ

לש רוצייה יפנעב הרומתב הדובע תועש 40 תתל בייח ןוישר לבקמ לכ .5
,הדובעה תועש םע ףדה תא תונוישרה יארחא ידיל איצמיש ירחא קר .הבגנ
.ןוישרה תולע םוכס תא לבקי אוה ,ףנעה זכר י"ע םותח

.ןוישרה תואצוה ללכ ח"ע - םייניע תקידבו הירואית טסט .6

תרומת ורזחוי ,'וכו טסט תרגא ומכ ןוישרה ןיגב תויפסכ תוישיא תואצוה .7
.ח"ש 2550 ה םוכס תא רבע אל ןוישרה לבקמ םאו תולבק תגצה

.ןוישרה תלבק םע ץוביקה י"ע ומלושי ,ח"ש 110 - הגיהנ ןוישר תרגא .8

ינפל וקיפסה אל םא יאבצה תורישה ךלהמב הגיהנ ןוישר תושעל רשפא .9
רפסה תיב םעו הגיהנ תונוישר יארחא םע םואיתב קר השעיי תאזו ,ןכ
.דימלתה דמלי וב הגיהנל

הגיהנ ןוישר תושעל לכוי ,םדקומ צ"דק וא ג"י הכרדהל ךלוהש ימ .10
.רפסה תיב יבגל הגיהנ תונוישר יארחא םע םואיתב ,וז הפוקתב

לכוי ,ל"הצמ ורורחש רמג דע הגיהנ ןוישר תושעל קיפסה אלש ימ .11
םתואב ,רורחשה רמגב ,ץוביקב ותוהשל הנושארה הנשה יצחב תאז תושעל
.םיאנת

ץוחמ וא הבגנב טסירלוד לש דמעמל רבעש ימל הגיהנ ןוישר ןתניי אל .12
.הבגנל

דימ ץוביקה תא בזעו אבצה ינפל השע אלש ימל הגיהנ ןוישר ןתניי אל .13
.ורורחש םע

.דבכ בכר וא 'ג ןוישרל ןומימ ןיא .דבלב 'ב הגיהנ ןוישר ןממי ץוביקה .14
.םוכסה שרפה תא וביצקתמ ןממי 'ג ןוישר תושעל הצורש ימ

רשאכו ,דומלל םיליחתמ יתמ הגיהנ ןוישר יארחאל עידוהל שי .15
.םימייסמ

.דסומ תדעו םע םואיתבו הז אשונב ץוביקה תוטלחהל ףופכ ןונקתה .16

אלל ,18 ליגל ועיגה ינפל הגיהנ ןוישר השעש ימל יפסכ רזחה ןיא .17
.תונוישר יארחאו דסומ תדעו םע םואיתו רושיא35 דע 23 ליגמ תו/םיריעצ - 'ב הצובק ןונקת

85 רועיש) ח"ש 2975 - םיטסט ללוכ ,םירועיש 35 - תונaל ביצקתה .18
.(ח"ש

.ח"ש 2550 - םיטסט ללוכ ,םירועיש 30 - םינבל ביצקתה .19

.יפסכה שרפהה תא ףיסוי 'ג ןוישר הצורש ימ .'ב ןוישר לע רבודמ .20

.ביצקתב םיללכנ םייניע תקידבו הירואית טסט .21

.ישיאה וביצקתמ הלעמ יפלכ שרפהה תא םלשי ,הז ביצקת רבועש ימ .22
.ביצקתהמ ףסכ תוחפב השעש ימל ףסכ לש יפסכ רזחה ןיא

ןב אוהו ץוביקב דמעומ לש דמעמב אוהש ימל ןתניי הגיהנ ןוישר .23
.ץוביק

.םירבח םינש 5 םהש ינפל םילוע /םיטלקנל הגיהנ ןוישר ןתניי אל .2435 ליג לעמ תור/םירבח - 'ג הצובק ןונקת

.תורוחב הלא ללכ ךרדב

.ח"ש 3400 - םיטסט ללוכ םירועיש 40 היהי ביצקתה .25

ריחמ .יטמוטוא בכר לע הגיהנ ןוישר תושוע ולא םיאליגב תורוחבה בור .26
.ליגר ריג לעב בכרמ רתוי ההובג יטמוטוא בכרב רועיש

הלעמ יפלכ יפסכה שרפהה תא םלשי ,ביצקתה םוכס רבועש ימ .27
.ישיאה וביצקתמ

.ביצקתהמ ףסכ תוחפב הגיהנ ןוישר השעש ימל יפסכ רזחה ןיא .28קבטיל הקשמ

.הגיהנ תונוישר תיארחא


QText

Last updated: January 8, 2000