לאכימ ןגעמ12.12.1997

םירוערע תדעו ןונקת

יפלקב רשואו ןכדועמ

,םירוערע תדעו תוריחב להונ ,הדעווה בכרה ,םידיקפת ,תוכמס ,דועיי
,םירחא םירבח תמישרל םירושקה םיישיא םירוערע ,רוערעה להונ
.הטילק תדעו תטלחה לע רוערעהדעווה דועיי .1

םומינימל דע םיישיא םיניינעב תיללכה הפיסאה ינויד תא םצמצל
.יחרכה

ןויד) רבחה לש דבלב םישיא םיאשונב םירוערע תדעו שמשל
.(הפיסאה תדעו ןונקת האר - הפסאב ישיא אשונבהווהמו הפיסאל יפולח םורופ תשמשמ םירוערע תדעו - דיקפת .2
.הינפב םיאבומה םיישיא םיאשונב הטלחהו ןוידל ןורחא םורופתוכמס .3

ינפב ןהילע רערעל ןיאו תויפוס ןה םירוערע תדעו תוטלחה
.תיללכה הפיסאה

םיאנתה אלמתהב רבחה תיינפב ןודל תכמסומ םירוערע תדעו
:םיאבה

י"ע הלבקתהו ישיא יפוא תלעב הניה הנופה רבחה ןיינעב הטלחהה .1
.ץוביקב תלעופה הדעו וא דסומ

הלבקתנ הטלחההש וא ןיקת היה אל הטלחהה תלבק להונ .2
.םירז םילוקישמ

הלבקתה וב ףנע/דסומב דחא רוערע וא רזוח ןויד תוחפל םייקתה .3
.ךייש ןיינעה וילא םוחתה תלהנהב וא תירוקמה הטלחהה

תעגונה דחא רבח רוערע תיינפב ןודל תכמסומ םירוערע תדעו
יאכז וילא תעגונ הטלחההש רבחה .הטלחהה הלבקתה ויבגל רבחל
.הדעווב ותדמע גיצהלהדעווה בכרה .4

-ו םיעובק םירבח 5 םהמ ,םירבח 7 לש אלמ בכרהב בשת הדעווה
.ןלהל 7 ףיעסב םירומאה םירקמ םתואל טרפ תאז .םירחבנ םירבח

תוכז אלל הדעווה ינויד לכב בשיי - םוחתה לע יארחאה ריכזמ
.העבצה

י"ע) רחבנ רבח תונמל ןתינ רשאכ ,רחא בכרהב ןויד םייקל רתומ
.רסח עובק רבח םוקמב (הדעווה זכרמ

אשונב תיתחפשמ וא תישיא העיגנ ול שיש ,םירוערע תדעו רבח
םירבח רפסמ וב גירח בצמב .רחבנ וא עובק רבח י"ע ףלחוי ,ןוידה
םיעובקה םירבחל תונפל לכות הדעווה ,ןוידב ףתתשהלמ םיעונמ

.תמדוקה הדעווהמ

ר"וי .םיעובקה הדעווה ירבח ןיב ןיפוליחל השעיי הדעווה זוכיר
.יפלקב תולוקה ברמ תא לביקש רבחה היהי ןושארה הדעווהםירוערע תדעו תריחב להונ .5

ןכויש ,דחוימ ספוט יבג לע ותריחב יפל םידמעומ 10 עיצי רבח לכ
.הפיסא תדעו תוירחאב

םשו רחא וא ליגר יפלק םויק תעב יפלקה ןחלושל רזחוי ספוטה
.ליגר יפלקב ומכ םיעיבצמה תמישרב ןמוסי רבחה

.תולוקה ברמ תא ולביקש םירבחה 15 םע חחושי ריכזמה

ולבקיש םירבחה 15 ןיבמ םידמעומ 10 ורחביי ליגר יפלקב תוריחבב
.תולוקה ברמ תא

םירבחכ ונהכי ,10-ה ןיבמ תולוקה ברמ תא ולבקיש ,םירחבנה 5-6
.הדעווב םיעובק

.הדעווב םירבחכ ונהכי (4-ה וא) השימחה ראש

.םירוערע תדעוול רחביהלמ םיעונמ תוריכזמה ירבח

:םייתנש תוחפל לש ןוניצ תפוקת םייקתת םיאבה םירבחה יבגל

.םיאלמ םידיקפתב םיאשונה תוריכזמ ירבח .1

.םירחבנהו םיעובקה םירוערע תדעו ירבח .2

ירבח ינש ,הדעווה לש הדובעה יכרדב תופיצר חיטבהל ידכב
דע לשמל ,רחביתש השדחה הדעווב ןהכל וכישמי תיחכונה הדעווה
.תפסונ הנש יצח

.םייתנש לש היצנדקל רחבית םירוערע תדעורוערעה להונ .6

תא ררבל הרטמב ,המידקמ החישל הדעווה זכרמל הנופ רבחה
.םירוערע תדעו לש לופיטל התמאתהו היינפה תוהמ

עיגהל ןויסינ ךות ,םיברועמה םע םדקומ רוריב םייקמ זכרמה
.םכסומו ידדה ןורתפל

,רבחה לש בתכב היינפ י"פע ,הדעוול רבעוי לופיטה ךרוצה תדימב
.רוערעה טרופי הב

תא עובקל תנמ לע המידקמ תוצעייתה תשיגפ םייקת הדעווה
.רוערעב ןודל התוכמס

הדעוול ןמזוי הנופה רבחה ,הדעווה תוכמסב וניה אשונהו הדימב
.רוערעל םיעגונה םימרוגה יגיצנל ףסונב ,ישיא ןפואב

תמישרמ םירבח ינש רוחבל יאשר הנופה רבחה ,הדעווב ןויד ךרוצל
.טילחמה םורופב ובשיי םהו םירחבנה םירבחה

התטלחה תא רוסמת הדעווה ,תקמונמ הטלחה תלבקו ןויד רחאל
ריכזמהו םירערעמ וילע דסומה ,הנופה רבחה) רבדב םיעגונל בתכב
.(םוחתה לע יארחאה

תדעו י"ע התנושו רוביצב המסרופש ,רבחל תעגונה הטלחה
.םאתהב םסרופת - םירוערע

י"פע ויהי הדעווה ינויד לש םויה רדסו תוטלחהה םוסרפ וא םוסרפ
.םירוערע תדעו לש תעדה לוקיש

יארחאה ,תוריכזמה תוירחאב ויהי העוציב דעומו הטלחהה םושיי
.םירוערע תדעו זכרמו םוחתב

אבוי - אלו הדימב .הנש יצחמ רחואי אלו םדקהב םשוית הטלחהה .אי
.תוריכזמב ןוידו העידיל ןיינעהםירבח תויוכזל תורישי םירושקה םיישיא םירוערע .7
םירחא

תועגונה תוטלחה לע הרישי הכלשה ילעב ,םיישיא םיאשונב םירוערע
םורופב ומייקתי ,(המודכו ןוכיש ,הלכשה תדעו) םירחא םירבח תויוכזל
ירבחמ ותיצחמו םירוערע תדעו ירבחמ ותיצחמ בכרוי רשא ףתושמ
.התטלחהל עגונ רוערעהש ,הדעווה

םירבחו זכרמה תא וללכי םירערעמ התטלחה לעש הדעווה יגיצנ
.םירוערע תדעו י"ע יארקא ןפואב ורחבייש םיפסונ

תוכז םורופה ירבחמ דחא לכל .תוחפה לכל שיא 10 הנמי םורופה
.תחא העבצה.הטילק יאשונב םירוערעב תקסוע הניא הדעווה - הטילק תדעו .8לכ יבגל גוהנכ ,הדובע תדעו תוטלחה לע רוערע - הדובע תדעו .9
.תודעווה


Last updated: June 18, 2000