לאכימ ןגעמ

20.3.98-מ 2069 'סמ ןולע .12-13/3/98 ךיראתמ 5/98 'סמ הפיסאב רשוא
18.5.98-מ תופסות
29.10.99-מ תופסות

"הנש+הנש" - היינש הדובע תנש - םיריעצ ןונקת


:(010114 ,20012 ר"ומזמב ורשוא) 11.2000-מ תופסות
םרורחש רחאל םינבה םע רשקה קוזיחב סרטניא שי לאכימ ןגעמל ,ונתנבהל
.אבצהמ
הנש ראשיהל ןוצרהו תורשפאה תבה/ןבה ינפב דומעתש ,ךכ י"ע תושעיהל ןתינ רבדה
.תיבב תפסונ
ילאיר הבוגב היהי רשא ,קנעמ תב/ןבל ןתניי הפוסבש ,תפסונ הנש לע תרבדמ העצהה
םיצוביקב םיח"במבכ הדובע י"ע םתוא ןממל וכרטצה התע דעש ,םירבד שומימל
.ריעב הדובעב וא םירחא
םג ולעו םתוא םיאור ונאש יפכ ,תונורתיה םה העצהה סיסבב דמועש ןורקיעה
:םילעפמ/םיפנע יזכרמ תבישיב
,הדובעה תומוקמ ןיבל םינבה ןיב רתוי יניצרו ידוסי רשק לש היצפוא תחיתפ -
ילוא יכ םא) םיריכש וא/ו םיח"במבה רפסמ תנטקה ,ירשפא יעוצקמ לולסמ תחיתפ
תרובח תריציו ,םינבה י"ע ךוראה חווטל יצוביק לולסמ תייאר ,(1:1 לש סחיב אל
.ץוביקב רתוי הלודג םיריעצ
לש הרכההו ךרוצה סיסב לע איה הדובעה םוקמבו ץוביקב תב/ןבה תייהש ,ןכ ומכ -
ךותמ תאז .ךוראה חווטל תונורתיב (ץוביקה/הדובעה םוקמו ןבה) םידדצה ינש
לבקתמה ףסומה ךרעה ךותמ םגו יעוצקמ-יטקרפה םוחתב תומולגה תויורשפאה
.ץוביקל תיתרבחו ןבל תישיא הניחבמ
תישיא תודדומתה תלוכי ,תוירשפא תוכלשה ינפמ תוששח שיש ,ךכל םיעדומ ונא -
,הנשל ינויסינ ךלהמכ ךלהמה תא וניארש ךכב תעדה תא ךכ לע ונתנ ונתעדל .'דכו
.בוש אשונה לקשיי הירחאש

:ןונקת

.ץוביקו םינב - םידדצה ינשמ הריחב לע ססובמו ינוצר אוה הזה לולסמה .1

.2
.םירבחל / תיבה תנשל םיהז ויהי היינשה הנשב קשמל םינבה ןיב ןילמוגה יסחי
ונתי ,בכרב שומיש ,'ב ביצקת ללוכ ,ישיא ביצקת ולבקי ,םהירוגמב וראשיי םינבה
.'וכו לבוקמכ תבש תדובעו תויונרות
תפוקתב תבש ימיכ חקליהל ולכוי תותבש תדובע ןיגב תורבצנה שפוחה תועש
היהי אל תויונרותו תבש תדובע ןיגב .(הנש וא הנש יצח) רדסהה ןיגבש ,הדובעה
.םולשת

.3
תורשפא קדבית ,תאז תורמל .קשמה יכרוצ יפ לע ודבעי היינשה הנשב םינב
האבה תועצקמתהה תורשפא תלדגהל םג תאז .ןבה ןוצרל קשמה יכרוצ ןיב המאתה
.הדובעה םוקמב לדגומ הדובע ךשמ ךותמ
הדעווה עירכת - היינש הנשב ןב ןיבל תיב תנשב ןב ןיב םיסרטניא תושגנתהב
.(12 ףיעס) םידחוימ םירקמל
ימי קפסל םילוכיש ,םיפנעב קר איה היינשה הנשה תרגסמב קיסעהל תורשפאה
.(תועש 10 םומיסקמו תועש 8 םומינימ) םיאלמ הדובע

ףידעי קשמה .תפסונה תיבה תנש יבגל טילחהל םינבה םילוכי תיבה תנש ךלהמב .4
ןגראתהלו הדובעה םוקמ תא ןנכתל ידכב ,רשפאה לככ ,םדקומ לבקתתש ,הטלחה
,תיבה תנש םות ינפל םוי 120 רחואמה לכל ןתנית םינבה תטלחה .םירוגמה םוחתב
.תובייחתהכ הנה וז הטלחה

ומכ) הדובע ח"ע יאנפ וא/ו םיישיא םידומיל תוליעפ ןיא היינשה הדובעה תנשב .5
.(תיבה תנשב

י"ע) הדובע תקספה לע העדוה .הנש וא הנש יצח לש הפוקתל שארמ בייחתי ןבה .6
הנשה ךלהמב הדובע תקספה לע .שארמ םוי 90 תוחפל השעית (םידדצהמ דחא לכ
םירוגמ ,הדובע) 4 ףיעסב וטרופש ,תוביס ןתואמ שארמ םוי 90 תב/ןבה עידוי היינשה
.שארמ םוי 90 ךכ לע עידוי אוה - ןבה תדובע תא קיספהל קשמה טילחי םא .('וכו
.קנעמהמ קלחכ בשחית אל םוי 90-ה תרגסמב אלש הביזע

:קנעמה תלבקל םיאנת .7
לע םותחל םיכירצ תב/ןבהו ףנעה זכרמ םכסהה תרגסמב הדובעה תליחת םע
:ולא םיטרפ וניוצי וב םירבד ןורכיז
.ףנעב הדובעה תליחת ךיראת -
.םכסהה תליחת ךיראת -
.(הנש םומיסקמ ,הנש יצח םומינימ) רעושמ םויס ךיראת -
.תננכותמה תועשה תרגסמ -
.הנשה תליחתל רושיאה הווהיו הנש + הנש תווצב רמשיי הז םירבד ןורכיז
ידי לע םותח ולש תועשה ח"וד תא ריבעהל תב/ןבה יארחא ירדנלק שדוח לכ ףוסב
.הנש + הנש תווצ זכרמל ףנעה זכרמ
,םימותחה תוח"ודה יפ לע קר העש יפל םולשת תב/ןבה לבקי הפוקתה ףוסב
.הדובע תועשכ רכוי אל - וילע םותח אל ףנעה זכרמש ,ח"וד .ורבעוהש

.הנשל תחא ןחביי .רקויה תפסותל דומצ ,העשל ח"ש 12 :קנעמה םוכס .8

לש הדובע ימי) ףנעה םע םואיתבו םולשתב ,הנשב שפוח ימי 12-ל םיאכז תב/ןבה .9
.(תועש 8

.וחקלנ אלש ,םימי דגנכ םולשת ןיא .הנשב הלחמ ימי 6-ל םיאכז תב/ןבה .10

.תועש 8 לש הדובע םויכ ומשריי (אבצה רושיא דגנכ) םיאולימ ימי .11

.ע"י 120-מ תוחפ אל רובע ןתניי ךא ,יתפוקת היהי קנעמה .12

דובעי וב ףנעה ןובשח לע ויהי קנעמה ןכו יתנשה ביצקתה - תב/ןבה רובע תולע .13
.ץוביקה ח"ע - רבח לכ ומכ ,תואצוהה רתי .ןבה

ףצרב השעייו 7 + 6 םיפיעסב עובקה יפ לע הנש רתויה לכל היהי רדסהה ךשמ .14
.(הלחמו םיאולימ ימי טעמל)

,שונא יבאשמ ,הדובע ת/זכרמ ,םיריעצ תדעו ת/זכרמ ,רבח בכרהב הדעו םקות .15
םידחוימ םירקמל םיפנעה יזכרמל תבותכ הווהת רשא ,קשמ זכרמו ה/ריכזמ
תאיצמ יא ,המשה ,המאתה תויעב) רדסהה תצרה לש הנשה ךלהמב םיחקל תקפהלו
.('וכו הדובע תקספה ,ףנעב םוקמ

.ךרוצה הרקמב ,שדחמ הניחבו חוויד תלבקל תווצה סנכתי הנש לכ ףוסב .16

:םייונישה תלחה דעומ
.האלהו 11/00 ךיראתמ לחה הנש+הנש תפוקת תא ומייסיש םינב -
לע םותחל ,הז בלשב ,םיכירצ םכסהב יונישה ינפל הפוקתה תא ולחהש םינבה לכ -
לח םכסהה םהב םישדוחה לש םימותח תוח"וד ריבעהל גואדלו םירבדה ןורכיז
.םהילע

:010128 200104 ר"ומזמ ןוכדע
ךרוצל בשחית אל הנש+הנש לולסמב (תיב תנש) הנושארה הנשה רחאלש הפוקתה
,רויד ,ישיא ןוכסיח ,היסנפ ,"הביזע-ימד" :ןוגכ קתוול תורושקה תויואכז תריבצ
.'דכו


ןונקתה ףוס


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ