לאכימ ןגעמ

23.02.2001 םוימ הפיסאב רשוא

םיריעצ תדעו ןונקת


:אובמ .1
ריעצה ןיב ןילמוגה יסחי תא ,רשפאה לככ ,רידגמו תומרונו םילהנ זכרמ ןונקתה
וא 28 ליג דעו (הגלפהה ירחא טסוגוא תליחת) 1.8 - רפסה תיב םויס םוימ ץוביקהו
טלחויש ,רחא דמעמ וא טלקנ לש דמעמב םא ץוביקל ריעצה לש העובק תופרטצה
םיבלשה לכב ,התלוכי בטימכ ,היריעצל רוזעל תניינועמ לאכימ ןגעמ .תוריכזמב וילע
תויהל םיבייח ץוביקל םיריעצה ןיב םיסחיה ,תאז םע .ימצע שומימ תורוצ תוסנל
תומרונבו ויכרעב תובשחתה םיריעצהמ ץוביקה עבות תויוכזה דצבו םיידדה
.וב תולבוקמה
ירבח םירוהל דלונש ימ אוה (תונבלו םינבל הללכהב סחייתמ גשומה)- "ריעצ"
ול קנעוהש ,ימ וא הנש 18 ול ואלמ םרטב תורבחל ולבקתה וירוהש ,ימ וא ץוביק
.הז דמעמ
םותמ ץוביקה תודסומ ןיבל םיריעצה ןיב תרשקמה הילוחה היהת - "םיריעצ תדעו"
וא הטילק יכילהל הסינכ וא 28 ליג דעו (הגלפהה ירחאו טסוגוא תישאר) ב"י התיכ
.וז תרבוח חורב לעפתו הביזע
ותחימצל יעבט ךילהת םיריעצה תובלתשהב האור ץוביקה - "םיריעצ לולסמ"
ותוחתפתה ךשמה ןעמל ץוביקל ינויח ךרוצ איה םיריעצה תטילק .תירוד-ברה
ליחתת תורבחהש ,ןיינועמ ץוביקה .ותופיצר תחטבה םשלו תיקשמהו תיתרבחה
.תיבלו ךרדל םיפתושכ םיריעצה לש הריהמה םתטילק ןעמל ,רשפאה לככ ,םדקומ
םדקהב חתפתהלו ליכשהל ריעצה לש ישיאה ךרוצה םע דחא הנקב הלוע הז רבד
ותוכזב ריכמ ץוביקה ,תאז םע דחי .תלעותו ןיינע הב שיש ,הדובעב ומצע רישכהלו
,ןכ לע .ישפוח ןפואב ,םייחב וכרד לע עירכהלו תוסנתהל ,טבלתהל ריעצ לכ לש
ףס לע םיאצמנ םהשכ ,וז הפוקתב ויריעצ םע יח רשק םייקל ודיקפתמ האור ץוביקה
.28 ליג דע רדגומ הז לולסמ .םהייח ךרד לע םתערכה

:םיריעצ תדעו ידיקפת .2
.הביזע דע וא ץוביקב האלמ תוטלקיה דע ס"היב רמגמ םיריעצה יוויל
התמזוי י"פע ,םיריעצב תורושקה תויוליעפ ןוגראב עייסתו דדועת הדעווה
.הילוקישו
הטילק תדעו י"ע ולפוטי הטילק תמגמבו הביזע רחאל קשמל םירזוחה םינב
.םיטלקנכ

הגלפהו רוזחמ גח ירחא טסוגוא תישארב :אבצל רפסה תיב ןיבש הפוקתה .3
ץוביקב םינבה ודבעי יאבצה םתוריש דע .םיריעצ תדעו תוירחאל ב"י ימייסמ םירבוע
.אבצל םסויג דע ישדוח רבח ביצקת ולבקיו

.אבצל ב"י םויס ןיבש הפוקתב השפוחל םיאכז תב וא ןב :סויג ינפל השפוח .4
תיתנשה השפוחה ןובשח לע םייעובש דע לש ןמז קרפל תאז תושעל םיאשר ויהי םה
.הדובעה תודסומ םע םואיתב ,תותבש + םהלש

קנעמ ישיאה וביצקתל לבקמ ב"י התיכ רמוגש ןב :ינושאר טוהיר ביצקת .5
לש ראונימ לחה .(0101) ח"ש 1530 היזיוולט רובע יוכיז (0101) ח"ש 4080 טוהיר
.ץוביקב גוהנכ יאלב ריעצה לבקי ךכ רחא הנש

:תוריש תנש .6
גוהנכ ישיא ביצקת ריעצל םלשי ריעצה ץוביקה - תוריש תנשל ישיא ביצקת
ןיב רעפ שיו הדימב שרפהה תא ריעצל םלשי (חלושה) םאה ץוביק .דעיה ץוביקב
.ל"נה םוכסל ץוביקה ביצקת
ינפל םימי םייעובש דע לש השפוחל תאצל םיאשר - תוריש תנש רחאל םינב
.(םיריעצ תדעו זכרמו הדובע זכרמ םע םואיתב תאז) אבצל םסויג

:יאבצה תורישה תפוקת .7
- רידסב לייחה תושרל םיביצקת
:ץוביקהמ תילובלוכו השבלה ,הלענה רובע ישיא ביצקת קר לבקמ רידסב לייח
.(1.2001) ח"ש 4435 - םינב .(1.2001) ח"ש 4650 - תונב
וביצקתל תרבעומ ,ל"הצמ הלבקתהש יפכ ,רידסב לייחה לש תיאבצה ותרוכשמ
70%) 'ב ביצקת םילייחה ולבקי ףסונב .שדוחל ח"ש 200 לש קנעמ תפסותב ישיאה
.(רבח ביצקתמ

תועובש השולשל תחא םילייחה לכל תוליבח תחלוש םיריעצ תדעו :תוליבח .8
.םינבה תבותכב תויארחאה תא ןכדעל רתויב בושח .תדלוהה םויל הליבחו

לע עוסנל םילוכי םיבורק םיקחרמל תועסהל םיקוקזה םילייח :תועסהו בכר .9
.(תותבשמ ץוח) 'ו דע 'א ימיב ,סידרפ תמוצ וא הגלוא תמוצ דע םיריעצ תדעו ןובשח
םיניצק ,םי"כמ) םייזכרמ םיסרוק ימויסל הדעווה ןובשח לע עוסנל םיאשר םירוה
.הדעווה זכרמ לש םדקומ רושיאב קר ('ודכו

םילייח ,םיכינח תוצובק לש תיבב חוריאל ריכזמהמ רושיא לבקל שי :חוריא .10
.אוהש רפסמ לכב 'וכו

רומשנ ונאו ץוביקהמ תילכלכ תוקתנתה לש דמעמל רבוע עבק לייח :עבק אבצ .11
.עבקה תפוקתב רשק לע ותא רומשל תנמ לע ,רדח ורובע

:רורחש קנעמ .12
ישדוח רפסמ יפ לע היהי ץוביקה ידי לע ןתינה רורחשה קנעמל תואכזה בושיח
.(1.1.2001 דדמל דומצ) םישדוח 'סמ x שדוחל ח"ש 7 - לעופב תורישה
.יאבצה תורישה םות םע ןתניי קנעמה
אלש ,םינבל קנעמה תא תתל אל וא תתל םאה תעד לוקיש ןיא םיריעצ תדעוול ג
.אלמ יאבצ תוריש ומייס

:תיב תנש .13
לש הייחדל תנתינו לוציפל תנתינ הניא ,אבצהמ רזוחה ןב לכל הבוח הניה תיב תנש
ופפורתהש ,םירשקה תא שדחלו ריכהל הנשה תרטמ .ל"הצמ רורחשה םוימ הנש דע
יארחאו רגוב םדאכ לאכימ ןגעמ לש הליהקה ייחב תוסנתהל ,יאבצה תורישה ךשמב
הבוחכ וז הבוח האור ץוביקה .קשמה לש הדובעה יכרוצל םורתל ידכו וישעמל
איה תיב תנש .םידומילל השקבה וא תוקתנתהל השקבה ינפל ןבה לש תילמינימ
.םידומילל ףסכ תלבקל יאנת
:תואבה תויורשפאה ןיב טילחהל ישפוח ריעצה היהי תיבה תנש רחאל
לבקתהש ,שדחה םיריעצה ידומיל רדסהל םאתהב רחביש לולסמב םידומיל
.2000 יאמב
.תוקתנתהמ הרזח ילהנל םאתהב הרזחו רחביש ןמז קרפל תוקתנתה
.הטילק לולסמל סנכיהל ונוצרב םא טילחהל ריעצה לע 28 ליג דע
ויבגל איצוהל שי .בזוע ןידכ וניד - דעומב המייסמ אל וא תיב תנש השוע אלש ןב
.דיתעב םידומילל ותוכז יבגל ,ךכמ עמתשמה לכב םירוהה תא עדילו הביזע ספוט
.םיריעצ לולסממ האיצי הווהמ - ץוביקה תביזע לע העדוה

דע הנש יצחמ עבק יתרשמו תוריש תנש ,ץרמ יסיוגמל תיב תנש .14
תיבה תנש תפוקתמ תחפות (איהש הנש לש) 1.1-המ סייגתמה ריעצ לכ :יצחו הנש
.(ךכב הצרי ריעצהו הדימב) סויגה םוי דעו 1.1-המ קשמב ההש הב הפוקת התוא ולש
תנשש רומשל תנמ לע תאזו םימי םיישדוח לע ,רומאכ ,הלעת אל התחפהה תפוקת
.םישדוח 10 תוחפל לש תיתועמשמ הפוקת הייהתו ראשית תיבה

:תפדעומ הדובע ןיגב קנעמ .15
.קוחב שרדנה י"פע "תפדעומ הדובע"ב םוי 150 םילשהל םיארחא םיריעצה
.הדובע תווצ תעיבק י"פע - (קשמה יכרוצ) םידחוימ םירקמ
.בשחהו קשמה זכרמ י"ע ועצוי ל"נה םידחוימה םירקמב קנעמה ןומימל רוקמה

:תוקתנתהמ ץוביקל הרזח .16
םא ,שארמ שדוח תוחפל ץוביקל רוזחל הנווכ לע םיריעצ תדעו זכרמל עידוהל שי
.החפשמה תועצמאב וא תורישי
6 ךשמב ץוביקב דובעל ריעצה תובייחתהב תינתומ תוקתנתהמ ץוביקל הרזח
םימי רובצל ליחתהל וילע זאו םידומיל לולסמל רזוח םא אלא ,תוחפל םישדוח
.םידומילה תנש לש 1.8-מ לחה םידומילל
זכרמו םיריעצ תדעו זכרמ םע החיש וכרעי תוקתנתהמ התיבה םירזוחה תב וא ןב
.ץוביקל ןבה תרזח יבגל ס"ומא תדעו תא עדיי םיריעצ תדעו זכרמ .הדובע
תולבקתה בתכמ ץפוי 'וכו חוטיב ,ח"הנה ,הדובעה יניינע ורדוסו ומלשוהש רחאל
.ריכזמה י"ע םותח
.ל"נה םיכילהתה לכ תמלשהב הנתומ םיביצקתו רדח תלבק
עגונה לכב רבד לכל םיטלקנ ןידכ םניד ,תוקתנתה תפוקת רחאל םירזוח םינב
.םייניש ילופיטל
.ץוביקל םאובל ישימחה עובשהמ לחה - תויונרותב תוקתנתהמ םירזוח בוליש

:דיתעב םידומילו אבצב תוריש יא .17
ותוכז תא שממל לכוי אל - אבצב תריש אל וא יאבצה ותוריש תא םייס אלש ימ
תיבה תנש םותב :ונייהד ,וז תוכז שממל םה םג ולכוי ותתיכ ינבש ינפל םידומילל
.התיכה ינב לש
לע הלחש ,יאבצה תורישה תבוח תא ואלימ אלש םינבש ,ןוכנ הז היהי אלש ,ונבשח
."םייחל ץורימ"ב םהירבח תא ומידקי לארשי תנידמב הריעצו ריעצ לכ

:(אובמב בותכש יפכ ,28 ליג דע) םיריעצ ידומיל ןונקת .18
2000 יאמב לבקתהש ,םיריעצ ידומיל ןונקת האר
םיכירצ לאכימ-ןגעמב םייח םהשכ ,דומלל הרטמב תוקתנתהמ םירזוחש םינב
לש ראורבפ) םידומילה ןותרמ תליחת דע םידומילל םנוצר לע הלכשה תדעוול עידוהל
שי 2000 רבוטקואב דומלל ליחתהל םיצור אמגודל .דומלל םיצור םה הבש ,הנשה
.יוארכ הביצקת תא ןיכהל לכות הלכשה תדעווש ידכ ,(2000 ראורבפב עידוהל
,1.8 ךיראתב רחואמה לכל קשמב דובעל ליחתהל וילע דומלל ליחתמש ריעצ
.םידומילה תלחתה ינפלש

ןונקתה ףוס


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ