לאכימ ןגעמ

2001 ילוי םיצוביקה רתאל סנכוה

הלכשה ןונקת
- גוז-ינב רדסה + םינב ידומיל ןונקת + םידמולל הדובע ןונקת :םג ללוכ
םיטנדוטס


:םיניינעה ןכות
,דיתעב םידומילו אבצב תוריש יא -
יללכ - הדעווה תורטמ -
תפוקתב ירטמוכיספ ןחבמו תורגב תמלשה -
.םיריעצ ןונקת 'ר - תוקתנתה
הדעווה בכרה -
הדעווה ידיקפת -
,םייטרפ הלכשה תודסומב םידומיל -
זכרמה ידיקפת -
,תודסומב םושיר -
םילהנו תויחנה ,תויוכמס -
,םירוגמ -
תיבב םידומיל -
,'גאטס -
ל"וחב םידומיל -
,םיטנדוטס גוז ינב רדסה -
םידמולל הדובע ןונקת -
."םיחפסנ" ידומיל -
םידמולה תמישר רושיאו םוסרפ -
.הביזע ימד ןונקת האר - םיבזוע םינב ידומיל -
םינב ידומיל ןונקת -


:יללכ
תלעבו תימניד הרבח חותיפל יאנת הניה תיאמדקאו תיעוצקמ ,תינוכית לע הלכשה
.תוימינפה היתויעב םעו תינוציחה התביבס םע תודדומתה רשוכ
שומימל יאנת הניה ,תיללכה הלכשהה תמר תאלעה ךות ,תינוכית לע הלכשה ןתמ
.ונכותב םדאה ךרע
קשמה חותיפל תעייסמ ץוביקה לש הייסולכואה ללכ לש הלכשהה סיסב תבחרה
.תיעוצקמה הרשכהה תא המילשמו
-בר םידומילב ,ההובג הלכשהל תודסומב :תונושה תורגסמב םימייקתמ םידומילה
,תיבב םירגובמל רפס-יתבב ,תירוזאה הללכמב ,םייעוצקמ םיסרוקב ,םייתנש
תויורשפאהו הדובעה תולבגמ ,וירושיכ ,רבחה תויטנ יפל לכה .דועו בתכב הלכשהב
.קשמה לש תוילכלכה

:הדעווה בכרה
.הדובעה זכרמו קשמה זכרמ ,ריכזמה ,רוביצ יגיצנ 7 :םירבח 10 הנומ הדעווה .1
ןולע ,5.6.95-מ ר"ומזמ) .הלכשה תדעווב רבחכ בשת/בשיי שונא יבאשמ ת/להנמ .2
.(9.6.95
ךרוצל ,הדובע תועש לבקמו םייתנש לש הפוקתל יפלקה י"ע רחבנ הדעווה זכרמ .3
.ודיקפת
תוולל ידכ ,הדעווב תפסונ הנש לועפל ךישמי ודיקפת תא רמוגש ,הלכשה תדעו זכרמ
.שדחה הדעווה ,זכרמ תא

:הלכשה תדעו ידיקפת
ידומיל ,הדועת ידומיל ,םיראת) םירבחו םינב לש םידומילב קוסעת הלכשה תדעו
םע םואיתב תאז לכ .(הלכשה תמלשה ילולסמ ,תויומלתשה ,עוצקמ תבסה ,עוצקמ
.שונא יבאשמ םעו (ףנע) רבחה לש ותדובע םוקמ םע ,רבחה
םיישיאה םידומילה לכ דוחיאל העצהמ קלח .5/2/99-מ 2112 'סמ ןולעמ חוקל)
האר .11-12/3/99-מ 4/99 'סמ יפלקב הרשוא העצהה .תחא תושרל יאנפה ידומילו
.יאנפה יגוח תושר ןונקת
תדעו ךרד םידומיל ןיב הנחבה השעו "םירצק םידומיל" חנומה תא לטיב הז ךלהמ
.(יאנפה תושר ךרד יאנפ/םיישיא םידומילו הלכשה

.םייקלח וא םיאלמ םידומיל ץוביקל ץוחמ םידמולה םירבחה לכב לפטל .1
.דבלב תיממע הלכשה ילעב םירבחה לכל תינוכית הלכשה תמלשה חיטבהל .2
.הדובעהמו תיבהמ דמולה תא םיקתנמ םניאש ,םייקלח םידומיל דדועל .3
.הדעוול חוודלו םידמולה תא תוולל .4
.תוגלמו המשרה יניינעב םידמולל עייסל .5
ץוחמ רויד תואצוהב ךוסחל תנמ לע תאזו םיטנדוטסה תועסהל תגאוד הדעווה .6
.םידומילה תולע תא ןיטקהל ידכ ,תיבל
.םידמולל יפסכ יוויל .7
,םיבשחמ :רחא דויצ .היירפסה תוירחאב ויהי םירפסה :הלכשה תדעו דויצ .8
.הדעווה חוקיפב היהי - המודכו טוטרש תוחול ,תוטסק

:הדעווה זכרמ ידיקפת
.הדעווה לועפתל גואדל .1
.םידומילל "םינב לולסמ"ב םינבהו םירבחה תוינפ תא זכרל .2
.םינושה הלכשהה תודסומ לע עדימ ףוסאל .3
.רבטצמה עדימה י"פע םידמולה תא ןווכלו ץעייל .4
.םידומילל תאצל םירבחל תוינפ םוזיל .5

:םילהנו תויחנה ,תויוכמס
תויומלתשה איצוהל ,הלכשה תדעו ידיב וזכורי דומילהו הרשכהה יגוס לכ .1
.(הנש ינפ לע עובשב םוי וא) םישדוח 3 דע - תורצק תויעוצקמ
(הנש ינפ לע עובשב םוי וא) םישדוח השולש דע הרצק תיעוצקמ תומלתשה .2
םאתהבו צ"מזמ ,קשמה זכרמ - יארחאה דסומה :םוחתה תלהנה ידי לע רשואת
.ףנעה תצלמהל
רושיא םינועט םניא ,דבלב תחא הנש ךשמ ,עובשב םוי דע םיכרענה םידומיל .א .3
.דבלב הלכשה תדעו רושיא אלא ,הפיסאה
תדעו רושיא אלא ,הפיסאה רושיא םינועט םניא םישדוח 3 דע םיאלמ םידומיל .4
.דבלב הלכשה
לש תרגסמב םירצקו םייקלח םידומיל ללוכ ,םיכורא םידומיל םידמולה זוחא .5
לולסמב םינב ללוכ אל ץוביקה ירבח ללכמ 7% וניה ,עובשב םימי השולש דע םוי
.הפיסאה רושיאב ךרוצ שי ךכל רבעמ .םינב
תמישרב תורבחל דמעומ לולכל ןתינ .דבלב םינבו םירבח דומילב תקסוע הדעווה .6
תעבש תרגסמב ובשחיי אל וידומילו תוריכזמה רושיא רחאל קר םידמולה
.םיזוחאה
ןוגכ םיפנעה תוחתפתהו קשמה יכרוצל תועוצקמ םידמולל תנתינ המידק תוכז .7
הלא םידומילל םירבח תחילשל םילוקישה תכרעמב .םיכרצה ראשו להנימ ,ךוניח
םידיקפתב תוירחאב תאשל ותונוכנו םידומילל רבחה תמאתה ןובשחב וחקליי
.הלא םידומילמ םירזגנה
.שרדיתו הדימב ,קשמה יכרוצל השימג תונעיהל םידמולהמ הפצמ הרבחה .8
תומלתשה םהידומילב לולכל ושקבתי רשא םידמול ויהי ךרוצה תדימב - אמגודל
.להנימלו ךוניחל ,הארוהל המיאתמ
ונתחנה .ץוביקה תא בוזעיש הרקמל הזוח לע רבחה תא המיתחמ הדעווה ןיא .9
ותא ועיגי בוזעי דמלש רבחש ,הרקי םנמוא םאו בוזעל ןנוכתמ רבחה ןיאש ,איה
.(םידומיל בושיחב הביזע ימד ןונקת חפסנ האר) דחוימ רדסהל
תובשחתה ךות ,םיישיא םיכרצל םידומילל תישיא השקב לכב ןודת הדעווה .10
.הרבחבו קשמב תוליעפו קתו ,ליגב
.הלכשה תדעו רושיאב תבייח םידומילה לולסמב יונישל השקב לכ .11
.ורשואש םידומיל החוד דיקפת יולימל םדא חוכ תדעו תוצלמה ןיא .12
,הלכשה תדעו לש יווילב אצמנ דמולה ןבה/רבחה םידמולה תמישר רושיא םע .13
.ןתינש לככ ,םידומילה תחלצה תא חיטבהל תנמ לע תאזו ,םידומילה תונש לכ ךשמב

:תיבב םידומיל
.יאנפה תושר ידי לע םינגרואמ הדובע ןובשח לע אלש ,תיבב םידומיל

:ל"וחב םידומיל
הב ורשואיו הלכשה תדעווב ונודיי ל"וחב ץוביקה םעטמ םידמולה םירבח ידומיל
תצלמה תבייח ל"וחב םידומיל םייקל הטלחהה .םידומ הפיסא הצע יבגל קר
.הפיסאה רושיאו תוריכזמה


םידמולל הדובע ןונקת
(1999 הלכשה תדעו)

םדא חוכ זכר .(םדא חוכ זכר) שונא יבאשמ םע ותדובע םוקמ תא םאתי טנדוטס לכ
.ןתינה לככ ,רדגותו םאותת ותדובע תרגסמו עובק ףנע היהי טנדוטסלש ,גואדל הסני
יכרוצ יפל ,םירחא םיפנעל םיטנדוטס דיינל אלש ,תובייחתה ןיא ,תאז םע דחי
.קשמב הדובעה

ימיב תויונרות .םומינימ הנשב םימי 90 דובעי םיאלמ םידומיל דמולה טנדוטס .1
.הדובעה ימי 90-ל ופרטציו הדובע ימיכ ומשריי - םיסויגו םיאולימ ימי ,תבשו ישש

.דמולכ טנדוטסה בשחיי הנשה ימי ראשב .2

יאנתב ,תאז לכ .רחא רבח לכ ומכ ,הנשב םוי 12 יתנש שפוח תחקל יאשר טנדוטס .3
.יתנש שפוח תחיקל לע חוודל שי .ותדובע תובוח םומינימ תא םייסש

תונש ךשמב .רמשיי וידומיל תליחת דע ורבצנש ,םישפוחו תותבש רגאמ .4
.הז רגאמ לדגי אל םידומילה

אלא ,רבוטקוא דע רבוטקואמ םידומילה תנשל תמאות טנדוטס לש הדובע תנש .5
.הדובעה תודסומו הלכשה תדעוול טנדוטסה ןיב תרחא םכוס ןכ םא

:םיפסונ םיסרוקו תויקלח תכרעמ .6
הלקה לכ וא דומיל ימי תוחפ ,םיסרוק תוחפ) תויקלח תוכרעמ לש הרקמב
.םידומילה תועש תכרעמל סחיב הדובעה ימי תפסות בשחית ,(תרחא
,םיטנדוטס לש תופסונ תובוח וא הבוח ץיק יסרוק) םיפסונ םיסרוק לש הרקמב
תדעו םע םואיתב ,תאז לכ .הדובעה ימי ותחפוי (םיפסונ דומיל ימיב תואטבתמש
.הלכשה

:הדובעה ימי תקולח .7
.(שדוחב םומינימ םימי ינשכ) הנשה ךלהמב םימיל וקלחתי הדובעה ימי
.השפוחה ימימ תיצחמכ - תורצקה תושפוחב
.תודובעו םיטקיורפ םויסל םימיו יתנש שפוח טעמל ,שפוחה לכ - ץיקה תשפוחבו
םימיכ םידומילה תנש ךלהמב הדובעה ימי ובשחיי ךרה ליגב םידליל תוהמיאל
.ןתדובע תועש ןקת יפל ןתדובע םוי בשחיי ץיקה תשפוחב .תועש 4 לש

תונש ךשמב תרחא תדחוימ השפוח לכ וא הרמה תשפוח לבקמ דמולה ןיא .8
.וידומיל
:הדובע ימושיר
.דבלב דבוע סיטרכ ריבעי - אלמ דמול
שדוח לכ .חוודל שי תיתנש השפוח לע .םידומיל םויכ םשריי דבוע וניאש םוי לע
ח"ודה .שדוח ותוא לש םכסמה ח"ודה תא הלכשה תדעו זכרמו טנדוטסה לבקי
.(טנדוטסה לש הדובע םויל תוינקתה תועשה יפל) םימיל בסויו תועש יפל עיפומ
.םיאולימ תועשו עובשה ימי תעבשמ םוי לכב הדובע תועש תוללוכ תועשה
היהת הלכשה תדעו .דמול סיטרכו דבוע סיטרכ .םיסיטרכ 2 לעב היהי - יקלח דמול
ימי םה םימיה ראש .שארמ טנדוטסה םע ומכוסש ,םידומילה ימי לע קר תביוחמ
.הדובע

:תוריד םירכושש םיטנדוטס .9
הרידה רכש תולעל םאתהב םיפסונ הדובע ימי 25-30 ןיב דובעי הריד רכושש טנדוטס
חוכ תלהנמ ךרד ןואסלפ םע רשקה תא רושקל שי .ןואסלפב עצבתת וז הדובע .ולש
.תונושה תוקלחמב תפטוש הדובעב וא םיסויגבו תורמשמב ץבתשהלו ןואסלפב םדא
תא בייחיו ןואסלפ םדא חוכ ךרד תרדוסמ הרוצב השעיי ןואסלפב הדובעב ץוביש לכ
.טנדוטסה
ישיאה וביצקתמ תרתונה הרידה רכש תולע דרות - ולא ויתובוח םייסי אלש טנדוטס
.תוטלחהל םאתהב
תודובע םויסל דע טנדוטסכ בשחיהל טנדוטס לכ לכוי םידומילל הנורחאה הנשב
רבוטקואמ .(האבה םידומילה תנש תליחת - רבוטקואמ רחואי אל) תוניחבהו רמגה
.הלכשה תדעוול רשק אלל אלמ דבועכ בשחיי

:םידמולה תמישר רושיאו םוסרפ
(11.6.93-מ 1836 'סמ ןולע ,6.6.93 ר"ומזמ ,6.6.93 צ"מזמ)
היהי רשפאו ןולעבו תועדומה חול לע הנמסרופת םידמולה תומש תמישר יכ טלחוה
ןתינ המישרה םוסרפ םוימ םייעובש םותב יכ ,תוריכזמה ח"וד ללכ תא ןהילע ליחהל
.רשואת המישרה - רוערע היהי אל םא .הדעוול המישרה ןמ םש לע רערעל


םינב ידומיל ןונקת
(12.9.86 ןולע ,הפיסא תטלחה)

:הרדגה .א
תשיכרל םידומיל וא ןושאר ראות לש המרב םיינוכית לע םידומילל יאכז ת/ןב לכ .1
.עוצקמ
ינפל ץוביק ירבח םניה וא ויה וירוהש ת/ןב וניה ,הז ןונקת ךרוצל ,ץוביק ת/ןב .2
.הז דמעמ ול קינעה ץוביקהש ימ וא םינש 18 ול ואלמש
.הלעמו 1955 ידילי לע רבודמ הז ןונקת ךרוצל .3

:םיחנמ תונורקע .ב
.1
אבצב תורישה תבוח תא תישאר אלמל םידומילל תאצל םישקבמה ת/ןב לכ לע
.אבצ רחאל ,תיבב הנש לש תוהש תבוחו
."ץוח דבוע" לש דמעמב היהי ןבהש ,יאנתב "תיב תנש"ל בשחיי עבק תוריש
וא ןושאר ראות לש םידומילל תאצל יאכז ל"נה ויתובוח תא אלימש ,ת/ןב .2
ראשנו הדימב .קשמה לש םידומילה תסכמב ללכיי אלו עוצקמ תשיכר םשל םידומיל
תאצל יאשר היהי וידומילל דעו 30 ליג דע ול תרמשנ וז תואכז - תופיצרב קשמב
.דבלב םישדוח 3 לש הרמה תשפוחל
ימד וא/ו "םירוה ןיגב" קנעמ ולביק אלו דומלל םישקבמו ורזחו ובזעש ,תב/ןב .3
."םינב לולסמ" לש םידמולה תסכמב ובלתשי - םולביק םא םתוא וריזחה וא הביזע
.(15.1.93 ןולע ,10.1.93-מ 3013 ר"ומזמ)
ללכ לש םידמולה תסכמב ובלתשי דומלל םישקבמה ,ל"נה תרגסמב אלש ,ת/ןב .4
.ץוביקה ירבח
יכילהב ואצמיהב הנתומ םידומילה רושיא אלא ,תודמעומל לבקתהל ךירצ וניא ןבה
.הטילק
,הלכשה תדעו רבח י"ע ןתניי דומלל םישקבמה םינבל ץועייהו יווילה ,לופיטה .5
.דחוימב ךכל הנמתיש
תדעוו הלכשה תדעו י"ע ורשואיו ולפוטי העבקנש המרונהמ תוגרוח תושקב .6
.ףתושמב םיריעצ
הדימב .םידומילה םותב קשמב הדובעב ובלתשיש ,ת/ןב לכמ הפצמ ץוביקה .7
תולע בושיח םתא ךרעיי םידומילה םותב ץוביקה תא בוזעל םיטילחמ ת/ןבהו
.(םינב תביזע ןונקת האר) וביוחי הבש ,םידומילה
יאנתב ,ונלש קשמה ינב ןידכ םניד ץוביקל ופרטצהש ,םירחא םיקשמ ינב .8
.תודמעומל ולבקתיש
ירבח ללכ לשכ איה ההובג הלכשהל םתוכז ןפלוא ירגוב ןכו ריעהמ קשמל םיטלקנ .9
.ו תטלחה) תורבחל םתולבקתה רחאל קר םידומילל תונפל םיאכז םהו קשמה
.(13.3.87 ןולע ,הרבח
בושח .ותרזח םע םידומילל תאצל לוכי הנשמ תוחפ קשמב ההשש ,קתנתמ ןב .10
םאתל היהי ריעצה לע ,הרקמ לכב .הלכשה תדעו לש םינוידה ןמזב חכונ היהי ןבהש
רתויל אציש ימ .םיריעצ תדעו זכרמו הלכשה תדעו זכרמ םע שארמ םירבדה תא
תויהל ךירצ םינש 3-מ רתויל אציש ימו הנש יצח תוחפל קשמב תוהשל ךירצ הנשמ
.םידומילל האיציה ינפל ,תיבב הנש תוחפל
.(19.5.95-מ 1933 ןולע ,12/5/95-מ 3/95 יפלק)

:אבצה תפוקתב םידומיל
וא הלכשה תדעוול הנפי ,בתכב וא םיברעב םא ,תורישה ךשמב דומלל הצורש ימ
.ול עייסל ץמאמ לכ השעייו םיריעצ תדעווב ולש הוולמל

:דיתעב םידומילו אבצב תוריש יא
(21/2/9-מ 2018 'סמ ןולע ,3/2/97-מ םיריעצ תדעו)
ותוכז תא שממל לכוי אל אבצב תריש אל וא יאבצה ותוריש תא םייס אלש ימ
תיבה תנש םותב :ונייהד ,וז תוכז שממל םה םג ולכוי ותתיכ ינבש ינפל םידומילל
.התיכה ינב לש
לכ לע הלחש ,יאבצה תורישה תבוח תא ואלימ אלש םינבש ,ןוכנ הז היה אלש ונבשח
."םייחל ץורימ"ב םהירבח תא ומידקי ,לארשי תנידמב הריעצו ריעצ

םייטרפ ההובג הלכשהל תודסומב םידומילל תושקב יבגל םילהנ
:(13.2.92 ,הלכשה .ו ח"וד) םירוגמ יבגלו

םייטרפ הלכשה תודסומב םידומיל
םידומילב לבוקמכ דומיל תונש שולש) םיכורא םידומיל ןממת אל הלכשה תדעו
םיימדקאה תודסומה י"ע םירכומ םניאש ,הלכשהל םייטרפ תודסומב (הלא
ישרפהו הדימב .םייטרפ הלכשה תודסומ לש ההובגה תולעה ללגב ךכל םיכמסומה
תודסומל םשרנה רבח .ופוגל אשונה לקשיי - דחוימב םיהובג ויהי אל תויולעה
רחאל הנש הלכשה תדעווב שדחמ ןודיי אשונה - םהב לבקתמ וניאו םירכומ הלכשה
(םירכומ הלכשהל תודסומב לבקתה אלש) ןובשחב וחקליי ורצונש םיאנתהו ןכמ
.םייטרפ תודסומב םג ותמשרהל תורשפא שדחמ לוקשנו

םידמול י"ע תוריד תריכש - םיטנדוטסל םירוגמ
:םיאבה םיאנתה יפל ץראב םוקמ לכב הריד רוכשל לוכי ןב לכ
.ןואסלפב הדובע תעש לש בישחת יפל ותדובע ידי לע הסוכת הרידה רכש תולע .1
.הרידה רכש תא ןממת הלכשה תדעו .2
הלכשה תדעוול םלשל לוכיש ,ףנעב וא ןואסלפב דמולה דובעי הרידה רכש יוסיכל .3
דמולה .הדובעה זכרמ י"ע עבקיי הדובעה םוקמ .שורדה הדובעה םוי הבוג תא
.הדובעה םוקמ םעו הדובעה זכרמ םע ותדובע םאתל יארחא
בישחתה יפל) ןתנש הדובעה ימי רובע הרומתה רבעות הדובעה ימושיר יפ לע .4
.הדעוול (1 ףיעסב
.וביצקתמ זזוקי שרפהה הרידה רכש יוסיכל שרדנהמ תוחפ דמולה דבע םא .5
ימימ זזוקי שרפהה ,הדובעה ימי םומינימ תסכמ תא אלימ אל דמולהו הדימב
.ותשפוח
םידומילה ימי ,םידומילה דסומ יפ לע תעבקנ הדובעה ימי םומינימ תסכמ :הרעה
.(31/7-1/8/97-מ 11/97 'סמ יפלק) םייפואו
.תואצוהה יוסיכל םוי 120 דע דובעי הריד רכושש ,םינב לולסמב ןב .6
ןבה .הרידה רכש הבוגב יולת היהי הרידה תריכשל הרומתב הדובעה ימי רפסמ .7
'סמ הלכשה תדעו 6-7 :'ס) רתוי הלוז הרידל הרומתב םימי תוחפ דובעל ךרטצי
.(28/9/97-מ 9/97

הלכשהה תודסומל םושיר
םואיתב ,ההובג הלכשהל תודסומ ינשל םשריהל םיטנדוטסל תרשאמ הלכשה תדעו
םה ןיאו הדימב םידומילה תנש תא דיספהל אל תנמ לע תאזו הלכשה תדעו זכרמ םע
.ומשרנ םהילא תודסומהמ דחא דסומב םילבקתמ

:םיטנדוטס - גוז ינב רדסה
26.10.98 ךיראתב 32/98 ר"ומזמב רשוא

,ינמז דמעמב ,לאכימ ןגעמ תונב/ינב לש גוז תונב/ינב רדסהל ףרטצהל םיאשר .1
.היינשו הנושאר תיב תנשב תונב/םינב לש גוז תונב/ינב טעמל ,רבח וא דמעומ ,טלקנ
רשואתו הלכשה תדעו זכרמ + ריכזמ ידי לע לבקתת טנדוטס גוז ןב תלבק לע הצלמה
.צ"מזמב
תופידע םע ,ויתואצוהו וביצקת יוסיכל קשמב הנשב ע"י 100 בייח גוז ןב טנדוטס .2
יכרוצ יפ לע ,םיטנדוטס יבגל לבוקמכ הדובעב בלתשי טנדוטסה גוזה ןב .רוצייל
.םדא חוכ זכרמ םע םואיתבו הדובעה
3 תוחפלו ,רשפאה לככ ,םדקומ קשמל אובל גוזה ןב לע רדסהל ףרטצהל תנמ לע .3
.םידומילה תנש תחיתפ ינפל םישדוח
לש הדובעה ימי תסכמ האלמתה םאה קודבל שונא יבאשמ זכרמ לש ותוירחאב .4
.םיטנדוטס גוז ינב
.(טוהירו ל"וח ,'ב ביצקת ללוכ אל) דבלב םויק ביצקתל יאכז טנדוטסה גוזה ןב .5
לש םוכס דע (ל"שא ,םירפס ,ידומיל דויצ) תוולנ תואצוה לבקי טנדוטסה גוזה ןב .6
היהת הז םוכסל רבעמ .(הלכשה תדעו רבזג ידי לע בקעמ) שדוחל ח"ש 500
.תרחא תונבשחתה
ובצקותי ולא תועיסנ .ץוביקה לש םיטנדוטסה תועיסנב בלושי טנדוטסה גוזה ןב .7
.הלכשה תדעווב םיטנדוטסה תועיסנב דחוימ ףיעסכ
תפוק לסל םאתהב - ץוביקה ידי לע ונמומי ימואל חוטיבו תיללכ םילוח תפוק .8
.םילוח
.טנדוטסה גוזה ןב ידי לע םלושי דומילה רכש .9
גוז ןב לש רדסהל סנכנ וגוז ןבש ,ץוביקה ןבל הריד תריכש םירשפאמ אל .10
.טנדוטס
תרגסמב ןתניי אל לופיטהו טנדוטסה גוזה ןב ןובשח לע היהי םייניש יופיר .11
.(האפרמה ידי לע ולפוטיש ,םוריח ירקמ טעמל) ונלש האפרמה
תולבוקמהו תוגוהנה תומרונל םאתהב םייח חרוא להני טנדוטסה גוזה ןב .12
.לאכימ ןגעמב
ומע העבקנש תרחא הפוקת וא הנשה םות ינפל בזוע טנדוטס גוז ןבו הדימב .13
,ןכ ומכ .(ישדוח ביצקת ול תתל ףידעש וא) ישיאה ביצקתב יסחיה קלחה ול זזוקי
.ןתנש הדובעה ימי רפסמ יבגל תונבשחתה היהת

:(תורבחל ולבקתה םרטש ,םירבח לש גוז ינב) "םיחפסנ" ידומיל
13.6.88
ותא ךרעית הביזע לש הרקמבש ,ול רהבוי קשמב תויחל חפסנה לבקתה םרטב דוע .1
.םידומילה תואצוה יבגל תונבשחתה
.תונבשחתהה יטרפ תא ודבעי הלכשה תדעו זכרמו ה/ריכזמה .2

:טנדוטס גוז ינב רדסה ןוכדע
.10/3/2000-מ ןולע ,5/3/2000-מ ר"ומזמ ,1/3/2000 מ צ"מזמב רשוא

רכש טעמל ,לאכימ ןגעמ לש טנדוטסכ בשחיי טלקנ דמעמל רבועש ,טנדוטס גוז ןב
.קשמה ידי לע אלו ודי לע םלושיו ךישמיש ,דומיל
.הלכשה תדעו זכרמ ןיבל "גוזה ינב" ןיב שדוחמ רשק תושעל שי רבעמה תדוקנב
ףופכ ,לאכימ ןגעמ טנדוטס לש תובוחו תויוכז :תוטלקנ דמעמל רבעמה תועמשמ
.םיטנדוטס םינב לע םילכומש ,םייונישל
ללוכ ,קשמה תוטלחהו הלכשה תדעו תוטלחהל םיפופכ ויהי םיטנדוטסה גוזה ינב
.לאכימ ןגעמ ץוביקב טלחומש המל םאתהב ,הביזע ןיגב תונבשחתה

גוז ינבל םג הפי וחוכ ,םידמול יבגל ,הפיסאב וילע טלחויש ,יוניש לכ - הרעה
.םיטלקנ דמעמל ורבעש ,םיטנדוטס


םיצוביקה רתא תפמ לא
םימושייה לכ - םירודמה לכ - תוקלחמה לכ