- ידועיס תיב - תואירבה תיב ןונקת
ערזמ ץוביק
2001 רבמצד - ערזמ ץוביק
אשונב םיפסונ םינונקת לא
םינונקתה רגאמ לא
ץג המלש :םינונקתה רגאמ להנמל ל"אוד
תו/םירבחל רשפאמ "תואירבה תיב" .הנקז תעבו הלחמ תעב וירבחל גואדל ביוחמ ץוביקה
.דומצ לופיטב ךרוצ שי םהב םירקמב יצוביקה םתיבב ראשיהל
הלחמ תעב ,חותינ ירחא םוקיש תעב הדומצ הרזעב ךרוצל הנעמ ןתונ רשא אוה תואירבה תיב
תושישת ו/וא תיסיפ תולבגמ לשב דועיסב חרכה לש םירקמבו דומצ לופיטל קוקזש ימל
.(לוחכה תיבה ף'ה ףיעס םג הארו) ערזמ ץוביק ירבחל קרו ךא דעוימ תואירבה תיב .תישפנ

:תואירבה תיב תורטמ .1

.םיעובק החגשהו לופיטל םיקוקזל דועיס .א
*.ינמז ןפואב הרזעו החגשהל םיקוקזל חותינ וא/ו הלחמ ירחא המלחהל תורשפא .ב
**.(תיבב םוקמ שיו הדימב) ימוקיש לופיטב ינמז ךרוצ לש םירקמב םוקיש ןתמ .ג
רמולכ ,םתיבב םיררוגתמה םירבחל םג ,ךרוצה יפל ,םייקלח םיידועיס םיכרצל הנעמ ןתמ .ד
.תיבה לש םיתורישב םוי לופיט ןתמ

.ותיבל רוזחי םוקיש/המלחה תפוקת ירחא ה/רבח *
,ללכ ךרדב ,םינתינה םינוש םיכרצל תואירבה תיב גאדי - תואירבה תיבב םוקמ ןיא םא **
רבודמ אל םא םג) םישישקה תדעו לש חטשה דבוע םע םואית ךות ,תואירבה תיב ךותב
.(ה/שישקב

:וידיקפתו תואירבה תיב תווצ .2

;("תיבה םא") (ת)זכרמ -
;אפור -
;תוחא -
.(םיסוחה רפסמל םאתהב הנתשמ ןרפסמ) תולפטמ -

.דועו היפרתויזיפ ,תילאיצוס תדבוע :ץוביקב םימייקה םיפסונ םיתורישב רזעיי תיבה

:תיבה ידבוע ידיקפת
.תיבה ירייד לכב ישיא ימוימוי לופיט -
.תיבה תקזחא -
.תיבב ימוימוי הדובע רודיס -
.תיבה יריידל םירושקה םימרוגה לכ םע רשק -
.עוצקמ ישנאו תוחפשמה םע רשק -
.תיבה ירייד לש םיישיאה םיכרצה תקפסא -

:תירוביצ הדעו .3
םיינוגראה ,םיילופיטה םימוחתה לכב תיבה תא תוולל היהי הדיקפתמש ,תירוביצ הדעו הנומת
הטלחהל) ןמזה ךלהמב םילועה םיכרצ לע תונעל םיאבה םייוניש םוזיל ,ןכ ומכו םייסיפהו
.(ףסומ האר - ץוביקב

:תואירבה תיבל רבעמה .4
תווצ לש תפתושמ הטלחה ךות השעיי תואירבה תיבב העובק תוהשל (ה)רבח לש רבעמה .א
םע הלועפ ףותיש ךותו םישישקה תדעו (ת)זכרו תואירבה תדעו (ת)זכר ,(אפור ללוכ) האפרמה
.ץוביקב םיאצמנ םניאשו ץוביקב םיאצמנה החפשמה ינב
.ל"נה םימרוגה לכ ןיב הגשוהש ,המכסה ירחא קרו ךא השעיי רבעמה
םינוש םיטירפו ישיא דויצ תרבעה רשפואת ,העובק תוהשל ,תואירבה תיבל רבעמה םע .ב
תווצ םע םואית ךות) תואירבה תיבב רדחה ןוגראל םאתהבו (ה)רבחה ןוצר י"פע עבקה תרידמ
.(תיבה
.תיבה תולהנתה יללכ לע עדימ ףד החפשמלו (ה)רבחל שגוי תואירבה תיבל רבעמה םע .ג
םיישיא םיכרצל הרידה רמשית גוז תב /ןב ראשנ אל (ה)רבחה תרידב םא :(ה)רבחה תריד .ד
.(ה)רבחה י"ע יקלח שומיש היהיש ןמז לכ
התלוכת .ץוביקה תושרל הרידה רובעת ,הרידב שמתשהל (ה)לדח ה/רבחהש רחאל ,הפוקת םותב
.ץוביקה שוכר םהש ,םיטירפ טעמל ,החפשמה ינב ידי לע לפוטת
,הנושאר הגרדמ החפשמ ינב לש חוריא םוקמל גאדי (תואירבה זכר םע םואיתב) ץוביקה .ה
.("ץוביקה תוטלחה" חפסנ םג האר) ץוביקב םייח םניאש

:גוז תב/ןב ביצקתו תואירבה תיבב (ה)רבחה יביצקת .5
ידי לע םיסוכמה ישיאה ביצקתב םיפיעס םתוא טעמל ,תיבה יריידל רמשיי ישיאה ביצקתה .א
.(תואירבה תיב יריידל ביצקתה טוריפ :ףסומ האר) ישיאה ביצקתהמ וזזוקישו תיבה
.םיביצקת לפכ ןיא .ב
.םידיחי תפסות לבקי תיתחפשמה עבקה תרידב ראשייש ,גוז תב/ןב .ג

:תואירבה תיב ביצקת .6
קלחה .תואירבה תיבל יתנש ביצקת עבקיי - םירבח תואצוה ביצקת תרגסמב - הנש ידמ .א
.תיבה לועפת ביצקתמ קלח שמשי תואירבה תיבב םיסוחה לש ישיא ביצקתמ זזוקש
.ףטושה ביצקתל (ת)יארחא תיבה בא/םא .ב
ףטוש ביצקתל העצה הנש ידמ שיגת (תיבה ידבוע םע ףותישב) תיבה לש תירוביצה הלהנהה .ג
.תיבה םוחתב תועקשהלו

:תיבב יאופרה לופיטה .7
.תואירבה תיב תווצ לע תינמנ תכמסומ תוחא .א
.תואירבה תיבב יתפוקת רוקיב ךרוע אפורה .ב
ךרוצה תדימבו ('וכו רוקידפ ,היפרתויזיפ ) ץוביקב םימייקה םיתורישב רזעיי תיבה .ג
.םיינוציח םיתורישב

:לופיטב החפשמה תוברועמ .8
לכב םפתשל ידכ ,ץוביקב החפשמה ינב םע עובק רשקב ודמעי ידועיסהו יאופרה תווצה .א
.הלועפ ףותיש סופד תיינבו (ת)לפוטמה יכרוצ
(ת)רבח ךרוצה תדימבו - תיבה ידבוע ןיבמ ימ הנומי ץוביקב החפשמ ינב ןיא םא .ב
.ץוביקל ץוחמש ,החפשמה םע רשק שיאכ - תיבה ידבוע ןיבמ אלש ,ץוביק

ערזמ לש החוורהו תואירבה ינונקת לכ תא זכרמה ףדה לא
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא