ערזמ ץוביק - םייניש תואירב ןונקת
2001 רבמצד - ערזמ ץוביק
אשונב םיפסונ םינונקת לא
םינונקתה רגאמ לא
ץג המלש :םינונקתה רגאמ להנמל ל"אוד
.ץוביקה תייסולכוא לכל תוריש תנתונ ץוביקה לש םיינישה תאפרמ
.עובשב םימי 4 החותפ האפרמה
ץוביקה ירבחב לופיטב רוגיפב תאצמנ ןיידע םיינישה תאפרמ (2001 ץיק) הז דעומל ןוכנ
םילפוטמ תלבקל תוינידמה .(ץוביק ירבח םניאש) ץוח ילפוטמל בחר תוריש ןתינ רבעבו רחאמ
ירבחב לופיטהשכ ,םאתהב להנתת האפרמהו ץוביקה תודסומב ,םעפ ידמ ,ןודית ץוביקל ץוחמ
.תלפוטמה הייסולכואל םאתומ האפרמה דויצו תופידעה רדס שארב אוה םהידליבו ץוביקה

:ץוביקה לש םיינישה תאפרמב תורישל םיאכז .1
.ץוביקה ןובשח לע םילפוטמ ךוניחה ליגב םהידליו ץוביקה ירבח .א
תאפרמב הנושאר הרזע םילבקמ ךרוצה תדימב .אבצה תרגסמב םילפוטמ ל"הצב םיתרשמ .ב
.ץוביקה לש םיינישה
םאתהב םיינישה תאפרמב םילפוטמ םיטלקנו םידמעומ ,ץוביקב הטילק תמגמב םיחרוא .ג
הדימבו םייניש ילופיט רומגל הטילקה ךילה ינפל םישרדנ :רמולכ ,הטילקה ןונקתב טרופמל
.םנובשח לע השעיי לופיטה - ץוביקב לופיט ךשמהל םיקוקזו
אפור ידי לע וקדביי - הביזע וא שפוח תנש ינפל (יאבצ תוריש ירחא םינב ללוכ) םירבח .ד
ולבקיו (םייטמסוק םילופיט אללו תולתשה אלל) םילופיט תינכות עבקיש ,םיינישה
תמלשה דע ץוביקה תאפרמב (תיצוביקה העונתה לש ןשה רודמ תרדגה יפל) רמשמ לופיט
תאפרמל םירושק תויהל ךישמהל וצרי םילופיטה רמג ירחא םא .ץוביקה ןובשח לע םילופיטה
- תוריכזמ תטלחה האר) םנובשח לע םולשתב םילופיטה ושעיי - ץוביקה לש םיינישה
.(20.11.1995
ונניא הביזעה רחאל ץוביקל ץוחמ הייהשה ךשמ םא) ץוביקל ורזחו ובזעש ץוביק ינב .ה
ץוחמ ההש הבש הפוקתה םא .ץוביקה ירבח ומכ םייניש לופיט ולבקי - (םינש שמח לע הלוע
."טלקנ"ב םיגהונש יפכ םהב וגהני - םינש שמח לע הלוע הביזעה רחאל ץוביקל

:םיינישה תאפרמ תווצ .2
.םויל תועש 6 ,עובשב םימי 4 כ"הס - םייניש יאפור ינש
(.םירהצה רחא ףסונ םוי שדוחב םיימעפ דע)
.ל"נכ - תעייס
.ל"נכ - הריכזמ
.םויל תועש 6 ,עובשב םיימוי - תינניש
.תועש 5 ,שדוחב םעפ - טנודותרוא
.האפרמה ךרוצ יפל חתנמ - טנודוירפ

:םיינישה תאפרמב ץוביקה ירבחל םינתינה םיתורישה .3
,בקעמו יוקינ ללוכ ,האפרמה תמזויב הנש יצחב םעפ תינניש ידי לע ןתינ - ענומ לופיט .א
.הכרדהו הנייגיה
.האפרמה תמזויב - הנשב םעפ םייניש אפור ידי לע תיתרגש הקידב .ב
םיניפ םע תומיתס ,תונבל תומיתס ,ףסכ - םאגלמא) םיגוסה לכמ תומיתס - רמשמ לופיט .ג
.(םינוש
.שרוש לופיט .ד
.תוליגר תוריקע ,הסרומ תחיתפ ,תרתוכ תכראה ,תיגרוריכ הריקע - הנטק היגרוריכ .ה
.תובתות ,םירשג ,םירתכ :הקיטטורפ .ו
.דלי לש הרוה לש היינפ ידי לעו/וא אפורה תצלמהב היטנודותרוא .ז
,האפרמה ביצקתל םאתהב ,רות יפל - םייניש אפור לש תיעוצקמ הטלחה יפ לע - תולתשה .ח
.הלתשהה תולעמ 10%-ב (ה)רבחה תופתתשהב

:םידליל םיתוריש .4
.האפרמה תמזויב אפור ידי לע הנשב םעפ תוקידב .א
.הנשב םעפ תינניש לצא רוקיב .ב
.(םירוהה תוירחאב) רואולפ ןתמ .ג
.םימוטיא .ד

:הפה תוהגל םירמוח .5
:םיאבה םירמוחה תא םירבחל תקפסמ האפרמה
.תובתות יוקינל תוילבט -
.תבתות תקבדהל החשמ -
.תויאופר הפ תופיטש -
.ץוביקה תאפרמב םילבקמ םידליל (ןדואולפ) רואולפ רישכת -

:הנושאר הרזע .6
תודבועל םינופ - הרוגס האפרמהו הרקמב .החיתפה תועשב םיינישה תאפרמ לא תישענ היינפה
.ןתיבב וא ןתדובע םוקמב האפרמה

ערזמ לש החוורהו תואירבה ינונקת לכ תא זכרמה ףדה לא
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא