החוורו תואירב יתוריש ןונקת - ערזמ ץוביק
2001 רבמצד - ערזמ ץוביק
אשונב םיפסונ םינונקת לא
םינונקתה רגאמ לא
ץג המלש :םינונקתה רגאמ להנמל ל"אוד
.ערזמ ץוביקב החוורהו תואירבה יתוריש לש םינונקת ףסוא הזב שגומ

.ערזמ ץוביקב האצוהש ,תרבוחב םיזכורמ וללה םינונקתה לכ

.םינושה םיאשונה י"פע תרבוחה הקלוח ,םיצוביקה רתאבש ,םינונקתה רגאמב האירקה תוחונל

ילהנ :ומכ ,דרפנ ןונקתב םיטרופמ םניאש ,תואירבה יאשונ לכ םילולכ יללכה עדימה ןונקתב
.דועו סיזורופואיטסוא ,םישנ תאופר ,םידלי תאופר ,היפרתויזיפ ,רוקידפ ,האפרמה

:תואירבה ינונקת טוריפ ןלהל

יללכ עדימ - תואירב ןונקת
המילשמ האופר ןונקת
םישישק תדעו
ידועיס תיב - תואירבה תיב ןונקת
לוחכה תיבה - ןגומ תיב ןונקת
םייניש תואירב ןונקת
םירחא הייאר ינוקיתו םייפקשמ ןונקת
שפנה תואירב ןונקת
ץוביקה תודסומב הטלחהו ןוידל תוצלמה - 1 חפסנ
ץוביקה תוטלחהל היינפה - 3 חפסנ
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא