- ץוביקה תוטלחהל היינפה - 3 'סמ חפסנ
ערזמ ץוביק
2001 רבמצד - ערזמ ץוביק
אשונב םיפסונ םינונקת לא
םינונקתה רגאמ לא
ץג המלש :םינונקתה רגאמ להנמל ל"אוד
החוורו תואירב יתוריש" תרבוחב םירכזומה םינוש םיאשונב ץוביק תוטלחהל םוקמ יארמ ןלהל
:ץוביקה תוריכזמב ןאולמב תוטלחהה תא לבקל ןתינ ."ערזמ ץוביקב

:יטרפה רדחה תרימשו ידועיסה רבחל ביצקת
.ישיאה ביצקתה ;הרידה תרימש ;"ידועיס םדא" תרדגה :תוללוכ תוטלחהה
(8.6.97-ב יפלקב רשוא)

:שפוחב תונב/םינב
ביוחי םהב םיתורישה לע םלשי שפוחל אצויה .העובק תבותכל רבעמ דע האפרמב ראשנ קיתה
.(תופורת לע ףסונ םולשת ,ןוימ תרגא ,יעוצקמ אפור ,17 ספוט) ץוביקה
.שפוחל ותאיצי םוימ ימואלה חוטיבה תא םלשי שפוחל אצויה
(28.2.2001 ךיראתמ םיריעצה תדעוו תוריכזמה תוטלחה ךותמ)

:יאמצע לולסמב םיטנדוטסל להונו גהונ
.ישפנ ץועיי ;םייניש תאפרמ ;םייפקשמ ;ל"וח חוטיב :םיאשונב טוריפ ללוכ
.1.12.00-מ 6 'סמ "עדימ ףד" ב האר

:ץוביקב תורבחל הטילק רדסה
;םידחוימ םילופיט ראשו םייניש ילופיט ןוגכ םייתואירב רבעמ ירדסה ,יאופר קית :ללוכ
.םילוחה תפוק לש תואירבה לסב םניאש ,דועיסו תואירב תואצוה ;םייפקשמ
(8.11.00 ךיראתב יפלקב רשוא)

:ץוביק ירבח םניאש ימל םייניש ילופיט
ובזעש ,תונב/םינב ;שפוח תנשב (ה)רבח ;(ת)לייח ;טלקנ ;דמעומ ;הטילק תמגמב חרוא :ללוכ
.הביזע וא שפוח תנש ינפל םינב ,ץוביקל ורזחו
(20.11.1995 ךיראתמ ץוביקה תוריכזמב טוריפ האר)

ערזמ לש החוורהו תואירבה ינונקת לכ תא זכרמה ףדה לא
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא