ץוביקה תודסומב הטלחהו ןוידל תוצלמה
- (ךרוצה יפל) ץוביקה תחישבו
ערזמ ץוביק
2001 רבמצד - ערזמ ץוביק
אשונב םיפסונ םינונקת לא
םינונקתה רגאמ לא
ץג המלש :םינונקתה רגאמ להנמל ל"אוד
:תואירבה ביצקת
ףולחב םינתשמו םיכלוה םינוש םייסיפ םייוקילו תולחמב לופיטה יעצמאו לופיטה יכרד
ןוכדעלו הקידבל ךרוצ םייק ןכל .םילוח תפוק לש תואירבה לסב םינקתה םג ומכ ,םינשה
.הנש ידמ ,םאתהב תואירבה ביצקת

:תואירבה תיבל תירוביצ הדעו
םיינוגראה ,םיילופיטה םימוחתה לכב תיבה תא תוולל היהי הדיקפתמש ,תירוביצ הדעו הנומת
םוזית הדעווה .תואירבה תיב לש תורטמה תא שדחמ הדעווה רידגת ,ןכ ומכ .םייסיפהו
ךלהמב םילועהו ולעש ,םיכרצ לע תונעל םירומאה ונוגראבו תואירבה תיב הנבמב םייוניש
.ןמזה
.תואירבה תיב ביצקתל העצה ,הנש ידמ ,ןיכת הדעווה
.וב םיסוחבו "לוחכה תיב"ב לופיטה םג היהי הדעווה לש התוכמסו התוירחא םוחתב

:תואירבה תיבב ה/רבחה לש ישיאה ביצקתה
.תואירבה תיבל רבעמה םע רבחה ביצקת תא שדחמ ורידגי תואירבה תדעוו תוריכזמה
:םייביטנרטלא םילופיט
םיימונוטוא םיפנע תולהנתה תרגסמב ,(בקעמו הרקב) מ"וב תווצב דיתעב ןודיהל רומא אשונה
.םיינויחכ ורדגוי הלא םילופיט םנמוא םא ,ומימה רוקמ קדביי ,ןכ ומכו

:תודיינ
:רידגהל ךרוצ שי
.ץוביקה ידי לע תויעונלק תשיכרל םינוירטירק .1
.השיכרב ה/רבחה תופתתשה תורשפא .2
.ךכב תוכורכה תואצוהה יוסיכו תויעונלקב לופיטל תוירחאה .3

.תואירבה תודסומב םדא חוכ לש םינקת תרדגה
ערזמ לש החוורהו תואירבה ינונקת לכ תא זכרמה ףדה לא
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא