ערזמ ץוביק - ץועיי תדעו - שפנה תואירב
2001 רבמצד - ערזמ ץוביק
אשונב םיפסונ םינונקת לא
םינונקתה רגאמ לא
ץג המלש :םינונקתה רגאמ להנמל ל"אוד
םיתוריש ןתמב רושקה לכו שפנה תואירב םוחת לע ץוביקב יארחאה ףוגה איה ץועייה תדעו
.ץוביקה ירבחל םייגולוכיספ
רפסמל הבכרהב תרחבנו ץוביקב ליגה תובכש לכ תא תוגציימה תורבח שולשמ תבכרומ הדעווה
.(ךשמהב האר) הנשמ תודעו תולעופ דסומה ידלילו רפסה תיב ידליל .םינש
.ץוביקה יביצקת תרגסמב ,הנש ידמ ,עבקיהל הרומאה תיביצקת תרגסמב תלעופ הדעווה
.הרזע וא הצע תלבקל תחא לכל תונפל ןתינו ןימזו חותפ רשקל תופצמ הדעווה תורבח

.(תזכרמ) לקסד הלחרו איבל תיגח ,לברא הואנ :ןה ץועייה תדעו תורבח

:הדעווה תורטמ .1
.ץועיי וא/ו ישפנ עויס תלבקל םירבחל תבותכ תשמשמ הדעווה -
.םימיאתמ םייעוצקמ לופיט ימרוגל הנפמ הדעווה -
דחמ םילפוטמה םירבחה םע רשק תמייקמ (הדעווה ךותמ תרשקמה הרבחה - רמולכ) הדעווה -
.רשפאה לככ ,ליעיו תואנ לופיט חיטבהל ידכ ,ךדיאמ םילפטמה םימרוגה םעו

:ץוביקה רושק םתא םייעוצקמה םימרוגה .2

תבותכל םירבחה תא הנפמו ןויסינ ילעבו םירכומ םייעוצקמ םילפטמל הרושק ץועייה תדעו
:המיאתמה
.לאערזי.א.מב םייתרבחה םיתורישה -
םינרוא ם.ל.ת -
עובלג .א.מ םיקמעה תנחת -
.םייטרפ םילפטמ -

.תפדעומ תילופיט תבותכ ונרובע םיווהמ לאערזי .א.מב םייתרבחה םיתורישה

.(םייביטנרטלא וא םימילשמ םילופיטל תבותכ הווהמ הניא ץועייה תדעו)

:הדעווה תלעופ םהיפ לע םילהנ .3
.ךרוצה יפל ,ישפנ ץועיי וא לופיט לבקל ת/יאכז ה/רבח לכ -
.הדעווה תאילמ רושיאל אבותו הדעווה תורבחמ תחאל הנפות לופיטל היינפ -
.הדעווה רושיא ירחא קר ליחתי יעוצקמ (ת)לפטמ םע רשקה -
רוזחמ שיו הדימב .שדוחב תושיגפ 4 דע ,םישדוח השש לש הפוקתל לופיט תרשאמ הדעווה -
.תושיגפ תוחפ וכרענ ובש ,םדוקה רוזחמהמ הרבעה ןיא – שדח תושיגפ
.לופיט/ץועייה תליחת םע ץועייה תדעו םע רשק שיא עבקיי ה/רבח לכל -
רשקה שיאל רזחוי ספוטה .וילע םותחלו לופיטה תליחת םע "םכסה ספוט" אלמל ה/רבחה לע -
.ץועייה תדעו ת/זכר לצא קיותיו
.םכסהה ספוט לע ה/רבחה תמיתח ירחא לחי לופיטה רובע םולשת -
.הדובע תועש ןובשח לע ונניא לופיטה ןמז -
רשואת אל .סובוטוא יסיטרכ רזחה - ץוביקה תוטלחה יפל היהי תועיסנה רזחה -
.יטרפ בכרב העיסנ
.ץועייה תדעו ידי לע שארמ ורשוא אלש ,תואצוה רובע יפסכ רזחה ןיא -
העדוה ךכ לע רסמית ת/לפטמה םע השיגפל עיגהל ה/רבחה תורשפאב ןיא יהשלכ הביסמ םא -
ה/רבחה ביוחת/ביוחי - שארמ לוטיב תעדוה התייה אלו המיוק אלש השיגפ .ת/לפטמל שארמ
.יטרפה ונובשח לע השיגפה תולעב
םה וב ימדקאה דסומה תרגסמב טנדוטסל ץועייל ונפי - ישפנ ץועייל םיקוקזה םיטנדוטס -
.םידמול

:תילאיצוס תדבוע .4
תרשקמה .ץוביקל העיגמ - תנסא - לאערזי .א.מ לש החוורה יתוריש לש תילאיצוסה תדבועה
.לטנגנפש הרוא איה התא

םידליל ץועיי יתוריש .5
:'ו-'א תותיכ - רפסה תיב ידליל ץועיי .א
רפסה תיבב םידליו םירוה תוינפל תבותכ הווהמה הנשמ תווצ לעופ ץועייה תדעו תרגסמב
רושיאל אבותו הדעווה תורבחמ דחאל הנפות לופיטל היינפ .תישפנה הרזעה םוחתב ,ידוסיה
,תיטרפ תרגסמב וא רפסה תיב תרגסמב תיגולוכיספ הנווכהו ץועייל רבעות היינפה .הדעווה
.(םילשמה ךוניחה תווצו ת/ךנחמ) ךוניחה ימרוג םע רשק םויק ךות

.היינפה תא הדעווה רשאת ל"נה םימרוגהמ תוצלמה תלבק רחאל -
םידבוע וא/ו םיגולוכיספ ידי לע םינתינה םיילנויצנבנוק םילופיט קר רשאמ הדעווה -
:םירושק ונחנא ןתא ץועייה תורגמב םיילאיצוס
.לאערזי קמע תירוזאה הצעומב ם"פש -
.לאערזי תירוזאה הצעומב תויונמאב לופיטל זכרמה -
."םיקמע"ה תנחת -
.םינרוא ם.ל.ת -

,םירוה םע תוחיש ללוכ) שדוחב תושיגפ 4 דע - תועיסנה תאו לופיטה תא ןמממ ץוביקה -
.('וכו תווצ
.(הדובעב םלשוי אל םא שפוח ח"ע םשריי) הוולמה ןובשח לע הוולמה לש הדובעה תועש -
רשק שיא היהי תווצה ירבחמ דחא .תע לכב םינופה תושרל הדעווה דומעת תודחוימ תוינפב -
.יעוצקמה םרוגה םעו החפשמה םע
.ץועייה ךילהת ךשמה יבגל ןוידו החיש םייקתת לופיט תנש ףוסב -
.החפשמל בויחה רבעוי - שארמ העדוה אלל - תלטבתמ השיגפ רשאכ -
.הדעווה ידי לע שארמ ורשוא אלש ,תואצוה רובע יפסכ רזחה ןיא -

.(תזכרמ) לברא הואנ ,ילארשי הרש ,רניו תירוא :ןה (רפסה תיב תווצ) הדעווה תורבח

:דסומה יכינחל ץועיי .ב
רשקב תדמוע ץועייה תדעו .םירוענה ליגב םיכינחל דחוימ תווצ לעופ ץועייה תדעו תרגסמב
.ונלש רוזאב םידבועה םיילאיצוס םידבועו םיגולוכיספ ,םייעוצקמו םיסונמ םילפטמ םע
הצלמה רואלו ,ל"נה ידי לע םינתינה ,םיילנויצנבנוק םילופיט קרו ךא תרשאמ ץועייה תדעו
."רובת-םיקמע" רפסה תיבב ץועייה תווצו ךוניחה ימרוג לש

לע רשואת היינפה .(הטמל האר) תווצה ירבחמ דחא ךרד תושעיהל הלוכי לופיטל היינפ לכ -
רשק שיא היהי לופיטב ה/ךינח לכל .ץועייה תדעו תזכר ללוכ ,תווצ ירבח השולש ידי
.החפשמהו תיכוניחה תכרעמה ,ת/לפטמה ןיב רשקל ודיקפתש ,תווצהמ
הכרעה השעית וז הפוקת םותב .(שדוחב תושיגפ 4) םישדוח השולשל רשואי לופיט לכ -
.ןדעומב ומיוק אלש ,תושיגפ תמלשה ןיא .תשדוחמ
."םיקמע"ו "םינרוא" תונחתהו לאערזי .א.מ יריחמ יפ לע םילופיט ןמממ ץוביקה -
בכרב העיסנ רשואת אל .סובוטוא יסיטרכ רזחה - ץוביקה תוטלחה יפל היהי תועיסנה רזחה -
.יטרפ
.תולעב החפשמה ביוחת ,ת/לפוטמה לש תמדקומ העדוה אלל ,הלטוב השיגפו הדימב -
.ץועייה תדעו ידי לע שארמ ורשוא אלש ,תואצוה רובע יפסכ רזחה ןיא -
םע רושק ונניאש ,עוצקמ שיא ידי לע ןתינה ץועייב רחבת - יהשלכ הביסמ - החפשמה םא -
.לופיטה לש תולעה שרפהב החפשמה אשית ,ץוביקה

,ףזיש ןור ,ירפ תידיע ,רצנימ הילד ,רטסמא הינתמ :םה םירוענה ליגל ץועייה תווצ ירבח
(תזכרמ) לקסד הלחר

ערזמ לש החוורהו תואירבה ינונקת לכ תא זכרמה ףדה לא
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא