ערזמ ץוביק - לוחכה תיבה - ןגומ תיב ןונקת
2001 רבמצד - ערזמ ץוביק
אשונב םיפסונ םינונקת לא
םינונקתה רגאמ לא
ץג המלש :םינונקתה רגאמ להנמל ל"אוד
"םיידועיס םירקימ" םניא ךא ,תדמתמ הרזעל םיקוקז וירייד .ןגומ תיב אוה לוחכה תיבה
לש חוקיפבו תואירבה תדעו לש איה לוחכה תיבה לע תללוכה תוירחאה .הלמה ןבומ אולמב
.(ץוביקב הטלחהלו ןוידל םיאשונ :ןלהל האר) תואירבה תיב לע תדקפומה תירוביצה הדעווה

.ןטיבא הלוש :תיבה לע תיארחא.1

.תואירבה תיב תוחא :הוולמ תוחא .2

.החפשמה תמכסהבו םייעוצקמה םימרוגה לכ םע תוצעייתה ירחא עצבתמ לוחכה תיבל רבעמה .3

לא רבעמב ומכ) תיטרפה הרידה לע רותיווב ךורכ (ה)רבחה לש לוחכה תיבה לא רבעמה .4
.(ץוביקה ןונקתל םאתהב ,תואירבה תיב

.הליל תרימש ןיא לוחכה תיבב .5

:םיביצקת .6
.(ףסומ האר) ןונקתל םאתהב (ה)רבחה ביצקת
.תואירבה תיב ביצקת םע דחי תירוביצה הדעוה י"ע הנש ידמ ןכוי :תיבה ביצקת

ערזמ לש החוורהו תואירבה ינונקת לכ תא זכרמה ףדה לא
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא