- םירחא הייאר ינוקיתו םייפקשמ ןונקת
ערזמ ץוביק
2001 רבמצד - ערזמ ץוביק
אשונב םיפסונ םינונקת לא
םינונקתה רגאמ לא
ץג המלש :םינונקתה רגאמ להנמל ל"אוד
אפורל האפרמה ידי לע הנפוי םייפקשמב שמתשמ ונניא ןיידעו הייאר תקידבל קקזנש ימ
השעית (עגמ תושדע :ןיפוליחל וא) הנושאר םייפקשמ תשיכר ,הרקמ לכב .הקידבל םייניע
(ת)יארחאה ידי לע טסירטמוטפואל ןכמ רחאל היינפהו אפור ידי לע םייניע תקידב ירחא
.םוחתל

:םייפקשמ להונ .א
ץוביקה רושק וילא יאקיטפוא לצא השעית ,אפור תצלמהב ,הנושאר םייפקשמ תשיכר .1
.םוחתה לע (ת)יארחאה תיינפהבו
השעית 'וכו תושדע תפלחה ,םייפקשמ תמאתה ,םייניע תקידבל יאקיטפואל היינפ לכ .2
.םוחתה לע (ת)יארחאה רושיאב
.(ח"ש 300-ל ביצקתה עבקנ 2001 תנשב) הנש ידמ ןכדועי םייפקשמל תרגסמ ביצקת .3
.(םינש שולשל תחא רשואת תרגסמ תפלחה
.הלידגהמ םיעבונה םייונישבו הלידגב בשחתהב תדחוימ תוסחייתה היהת :םידלי יבגל -
האירק יפקשמ גוזו לאקופיב-יירגוטופ םייפקשמ לש דחא גוז תשיכר רשפואת (ה)רבח לכל .4
- תושדע תפלחהב ךרוצו הייארב יוניש לש הרקמב .(האירקל תושדע ונכדועי הנשי תרגסמבשכ)
.ףטוש שומישל ויהי םישדחה םייפקשמהו ,ךרוצה תעב ,ףסונ גוזל ןשיה םייפקשמה גוז שמשי
רחא בכרה רוחבל (ה)רבחל תורשפאה ןתנית (ביצקת - 4 ףיעס) ל"נה לש תולעה תרגסמב .5
.(ה)רבחה ןובשח לע היהי - עבקנה ביצקתל רבעמש המ לכ .הייאר ירזיבא לש
לא רוזחל (ת)בייח םימיאתמ םניא יאקיטפואה ידי לע ונקתוהש םייפקשמהש ,(ה)רבח .6
(ת)יארחאה תא עדייל שי .יאקיטפואה ידי לע ונקותיש ידכ ,עובש ךות יאקיטפואה
.הרקמה לע םייפקשמל
.(ה)רבחה ןובשח לע ושעיי םייפקשמ תושדעל םייופיצ .7
.(ה)רבחה ביוחת/י - םוחתה לע יארחאה רושיא אלל םייפקשמ תנקתה לש הרקמב .8
ביוחי - םיפסונה םינדבואב .ץוביקה ןובשח לע הצופי הנושאר םעפב םייפקשמ ןדבוא .9
.50%-ב רבחה
ידי לע תואצוה רזחהל גואדל שי - הדובע ןמזב םימרגנה םייפקשמב םיקזנ לש הרקמב .10
.(ימואלה חוטיבה לע (ת)יארחאה תרזעבו (ה)רבחה תוירחאב) ימואלה חוטיבה

:עגמ תושדע .ב
הלופכ איה האצוהה השעמלש ףא לע .םייפקשמל ,ןהל ףסונב ,קוקז עגמ תושדעב (ת)שמתשמה לכ
תונוש תוביס בקע ,עגמ תושדעב תו/םירבח לש ךרוצב ץוביקה לש תואירבה תודסומ םיריכמ
.(תויתואירב וא תוישיא)
.םייתנשל תחא - 18 ליג לעמ םהש ,םינופל הנתנית עגמ תושדע .1
.םינש שולשל תחא םייפקשמ ונתניי עגמ תושדע יביכרמל .2
לוחת קזנ וא ןדבוא לש הרקמ לכב .דבלב (ת)שמתשמה לע איה עגמה תושדעל תוירחאה .3
.(ה)רבחה לע תוירחאה
ךיראת תא רוסמל (ת)שמתשמה לע .יתנש חוטיבו עגמ תושדעל יוקינ ירמוח ןממי ץוביקה .4
.ץוביקב םייפקשמל (ת)יארחאל חוטיבה רמג

:רזייל חותינ ידי לע הייאר ןוקית .ג
חותינה תוליעיל רשאב םינש לש בושמ לש ןויסינ ןיא ןיידעו דואמ םירקי םיחותינהש ינפמ
:אבה םוכיסה לבקתה -
.(הנשל םיחותינ השולש-םיינש) יתנשה ביצקתה יפ לע ,הנש ידמ ,עבקנ םיחותינה רפסמ .1
.תעל תעמ ,הנתשמ וריחמש ,חותינה תולעמ 25%-ב ףתתשי ץוביקה .2

ערזמ לש החוורהו תואירבה ינונקת לכ תא זכרמה ףדה לא
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא