ערזמ ץוביק - המילשמ האופר ןונקת
2001 רבמצד - ערזמ ץוביק
אשונב םיפסונ םינונקת לא
םינונקתה רגאמ לא
ץג המלש :םינונקת רגאמ להנמל ל"אוד
.תואירבה תדעו זכר וא/ו אפורה לא השעית יביטנרטלא לופיטל היינפ .1

.ץוביק ירבח ידי לע תיבב םישענש םילופיטל ןתנית תופידע .2

םידבועה עוצקמ ילעבל תופידע ןתנית - ץוביק (ת)רבח ידי לע ל"נכ (םי)לופיט ןיא םא .3
.םילוחה תפוק תרגסמב

.תואירבה תדעו זכר םע םכוסת םילופיטה תינכות .4

:(ץוביק רבח (ת)לפטמ י"ע אלש םייביטנרטלא םילופיט תולע .5
.(ה)רבחה ןובשח לע 50% ןושארה לופיטהמ תופורתה ךא ,ץוביקה ןובשח לע ןושאר לופיט -
.לופיט לכל (ה)רבחה ח"ע 50% :יששה דעו ינשה לופיטהמ -
.רבחה ןובשח לע 50% :(הלחתהמ) תועיסנה -

.(ףסונ ןוידל םייביטנרטלאה םילופיטה אשונ אבוי - דיתעב ךרוצ היהי םא)

:ץוביק (ת)רבח ידי לע םישענש ,םימילשמ םילופיט
.תואירבה זכר וא אפורה ךווית אלל (ת)לפטמה לא תורישי תונפל ןתינ
.רבחה ןובשח לע תואצוהה
.תיבב םילופיט תואצוהב תפתתשמ הניא תואירבה תדעו
.תואירב תדעו (ת)זכרל תונפל ןתינ - םיגירח םירקמב

:ץוביק ירבח ידי לע םינתינה םילופיטה
.רדנסכלא תטיש - רדנלג הנליא
.היגולוסקלפר - יול יתור
.יקייר - בהל הינוס ,ןמרב תרפא
.וצאיש - רהזי הצינ
.'זאסמ + רוקיד - קחצי ןינפ

(ץוביק ירבח) םילפוטמה בויח השענ ךכל םאתהבו םילופיט לע חוויד רסמנ שדוח ידמ
.ח"הנהב

ערזמ לש החוורהו תואירבה ינונקת לכ תא זכרמה ףדה לא
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא