ערזמ ץוביק - םישישק תדעו
2001 רבמצד - ערזמ ץוביק
אשונב םיפסונ םינונקת לא
םינונקתה רגאמ לא
ץג המלש :םינונקתה רגאמ להנמל ל"אוד
רותיאל תוכמס הווהמ איה .תללוכ תיתכרעמ הייארב םישישקה תייסולכואב תלפטמ הדעווה
תעבקנש ,תיביצקת תרגסמב תלעופ הדעווה .םילוחהו םיאירבה ,םישישקה םירבחה ללכ יכרוצ
.ץוביקה ירבח לש םויקה תואצוהב הנש ידמ
םישישקל םיתורישה לע ףסונבו םישישקה םירבחה לש םיכרצה לולכמ לע תדקפומ הדעווה
תויוליעפ תרגסמב לולכ המ הדעווה םסרפת הנש ידמ .ץוביקה ירבח ללכל םג םיקפוסמה
.תיתוברת תוליעפ ללוכ ,םישישקה םירבחל תודחוימ
לש תילאיצוסה תדבועה ,ץוביקה תודסומ ,האפרמה םע ףוצר הלועפ ףותישב תדבוע הדעווה
.ץוביקל ץוחמ עוצקמ ילעבו תודסומ ,ןכ ומכו ץוביקה

:הדעווה בכרה .1
,תיתוברת תוליעפ לע יארחא (ה)רבח ,תואירב תדעו (ת)זכרמ ,חטש (ת)דבוע , (ת)זכרמ
.םישישקה ןיבמ (ה)רבח

:םישישקה תדעו לש תוירחאהו תוליעפה ימוחת טוריפ .2
:הקוסעת .א
.םישישק תדובע יוויל -
.ץוביקב ףנעב בלושמ וניאש ימל ןגומ םוקמ תלעפה -
.האפרמה תיינפ וא תישיא היינפ יפל ץוביקה ךותב םייאופר םירוקיבו דועיס .ב
החפשמ-ןב י"ע יווילל תורשפא ןיא םא ,ץוביקל ץוחמ םייאופר םירוקיב .ג
.(םילוח יוויל ףיעסב ערזמ ץוביק לש תואירב ןונקתב האר)
.(תונגומ תוריד ללוכ) םישישקה תוריד ןויקינל הגאד .ד
לע עדימ ,תדלוה ימי) םינוש םישגפמ ,ןודעומ תלעפה ,םילויט :תוברת תולועפ ןוגרא .ה
.('דכו ץוביקה יפנע
.םוי-בסל רשק .ו
.םיקוקזל הקוצמ ינצחל רודיס .ז
:(תואירבה תדעו זכר םע םואיתב) תודיינו רשק .ח
.(תואירבה תדעו (ת)זכר םע םואיתב) םיעונלק רודיס -
.חטשה (ת)לפטמל םיאתמ בכר -
.(ה)שישקה תשקב יפל תילאיצוסה תדבועל רושיק .ט

:חטש לופיט .3
םייחה תביבסב (ה)שישקה לש תוראשיהב תכמותה תיכרע השיג לע תססובמ לופיטה תוינידמ
דודיע ךות ,תיברמ תוכיאב ,רשפאה לככ ,ןתניי חטשה לופיט .(ה)רבחה תיב :רמולכ ,הליגרה
.תדחוימ תרגסמב אלש ,יתרבח בולישב הכימתו הליגרה הביבסב םייחה ךשמה
רשקב דומעי חטשה (ת)לפטמ .םייחה תרגש תא םייקל (ה)רבחל עייסל יושע "חטשה לופיט"
.תילאיצוסה תדבועה םע ךרוצה יפלו ,םוי-בסה ,האפרמה םע דימתמ

:חטשה (ת)דבוע ידי לע םינתינה חטשה יתוריש

.תודיינל הגאד -
.(םיישיא םיכרצו הקיטמסוק ,היפרתויזיפ ,הרפסמ) רזע יתורישל הגאד -
.ךרוצה יפל - םירהצ תחורא -
.תיבב םיידועיס םירזעל הגאד -
.החיש ךרוצל תיב ירוקיב -
:ל הגאד
.(ה)שישקה לש תיבה ןויקינ *
.תיבה תביבס ןויקינ *
.תילוכרמב םיכרצמ *
.הסיבכ יתוריש *
.םינוש רזע יפנע ללוכ ,ץוביקה תודסומ םע רשק *

ץוחמ החפשמה םע םואיתו רשקל חטשה דבוע גאדי ץוביקב החפשמ ןיא (ה)שישקלו הרקמב
.ץוביקל

ערזמב החוורהו תואירבה ינונקת לכ תא זכרמה ףדה לא
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא