ערזמ ץוביק - יללכ עדימ - תואירב ןונקת
2001 רבמצד - ערזמ ץוביק
אשונב םיפסונ םינונקת לא
םינונקתה רגאמ לא
ץג המלש :םינונקתה רגאמ להנמל ל"אוד
האפרמ

.הליהקה תואירב לע הרימשו םודיק אוה האפרמה דיקפת
ידי לע רעונלו םידליל ,םירבחל םינתינה םיתורישה ,האפרמה תדובע ירדס וטרופי ןלהל
םניא ולאו ח"פוק לש תואירבה לסב םילולכ האפרמה ידי לע םינתינה םיתוריש ולאו האפרמה
.םירבחה לש תיפסכ תופתתשהב םיכורכו וב םילולכ
.טרפה תוירחאב ולאו האפרמה תוירחאב םה תענומ האופרכ םינתינה םיתורישה ןמ ולא

.םהידלי תאו ץוביקה ירבח לכ תא תתרשמ האפרמה
.םירבח ומכ :םייאמצע םיטנדוטס
אצמנ םהלש ישיאה קיתהו תיללכ םילוח תפוק ירבח םה ךא ,ץוביק ירבח םניאש ,םוקמה יבשות
תופורתו םינוש םילופיט .האפרמה י"ע (םירבח ומכ) אלמ ןפואב םילפוטמ ,ץוביקה תאפרמב
.םולשתב םינתינ
.(םיבשות) ל"נה ומכ :שפוחב םינב
.םיחטובמ םיבדנתמב תלפטמ האפרמה :םיבדנתמ
.דבלב הנושאר הרזע םילבקמ :חרוא ירבוע

:האפרמה תווצ .1
.תיאופר הריכזמו אפור ,תויחא 3 ללוכ
.(האפרמב תיתרגשה הדובעל ץוחמ תויונרות םג תושוע תויחאה)
.האלמ תויטרקסידל ביוחמ האפרמה תווצ לכ

תיאופר הריכזמ

רושקה לכב םירבחל תבותכ תשמשמ איה .האפרמה ךותב םקוממ תיאופרה הריכזמה לש הדרשמ
הרדעיהבו תויחאה םע תומאותמ התדובע תועש .ול הצוחמו ץוביקה ךותב תואירבה תכרעמל
.תיאופרה הריכזמה לש הלופיטב םיאצמנה םיניינעל תבותכ תויחאה תושמשמ

:תיאופרה הריכזמה לש תוירחאה ימוחת
.ח"פוק דקומו םיקמעה תלהנמ ,תויעוצקמ תואפרמ ,םילוח יתב םע רשק .1
.17 ספוט תאצוה .2
םייעוצקמ םיאפורל םירות רודיס .3
.(6557401 :םירות ןומיז דקומ ךרד ,ומצע הנופה ידי לע השענ וניא רבדה םא )
.םינוש םיחותינו תיעוצקמ האופרל םירות םודיק .4
םהידליו ץוביקה ירבח לש (םיישיא םיקית) תבשחוממ הייקית ןוכדעו לוהינ .5
.('דכו ןגטנר ימוליצ ,תונוש תוקידב תואצות תסנכה ללוכ)
.םרודיסו םייאופרה םיקיתה לע תוירחא .6
.יומס םד תוקידבו דש תוקידב ירחא בקעמ .7
.םייפסכ םירזחהב לופיט .8
.סנלובמאה גהנ לש הדובעה רודיס לע תוירחא .9

:האפרמה תחיתפ תועש .2
.האפרמה תלד לע תומסרפתמ האפרמה לש החיתפה תועש
חול לע ,דעומ דועב ,רבדה םסרופי - החיתפה תועשב יוניש היהי יהשלכ הביסמ םא)
.(ינורטקלאה חולבו ץוביקה לש תועדומה

:אפורה לש הלבק תועש .3
תועשב יוניש היהי יהשלכ הביסמ םא) האפרמה תלד לע תומסרפתמ אפורה לש הלבקה תועש
.(ינורטקלאה חולבו ץוביקה לש תועדומה חול לע ,דעומ דועב ,רבדה םסרופי - הלבקה
.דבלב םיפוחד םירקמל 07:45ב םוי ידמ טעמכ עיגמ אפורה הלבקה תועש לע ףסונב

:הדבעמ תוקידב .4
.ךרוצה יפל ,העש לכב עצבל ןתינ תיבב תועצבתמה תוקידב .א
:'ו ימיב ;7.30-8.30-מ 'ה-'א םימיב תועצבתמ הצוחה תוחלשנה הדבעמ תוקידב .ב
.7.00-7.50
תשירד יפל וא תוניקת ןניא הקידבה תואצות םא רסמיי הקידב תואצות לע ח"וד .ג
.ת/לפוטמה
.13.00-15.00 תועשב התחיקל ירחא תועש 72 הקידב תואצות ררבל ץלמומ

:םילוח לצא תיב ירוקיב .5
.האפרמל עיגהל םילוכי םניאש ,םילוח לצאו םישישק לצא תוחא י"ע .א
.הלוחה תיינפ/תשקב םע בולישב ,אפור וא/ו תוחא לש תעד לוקיש יפל .ב

:הרוגס האפרמהש תועשב העובקה ץוביקה תייסולכואל הנושאר הרזעל תוינפ .6
.(6666 דוק) תינופלט האירקב תינרות תוחאל
.קמעה םילוח תיבב ןוימל היינפ - 'דכו חרוא ירבוע

:תופורת תקפסא .7
.עובשב םימעפ 3 תונמזומ תופורת .א
- תואירבה לסב ןניאו החפשמה אפור רושיאבו יעוצקמ אפור י"ע תומשרנה תופורת .ב
.םולשתב (ה)רבחה תופתתשה
.ח"פוק לסב הניאש ,הפורת תולע ןיבל ח"פוקב הפורת תולע ןיב שרפהה תא םלשי רבחה
לש תואירבה לסב ישפוח תקפוסמה תיפולח הפורת אצמנב ןיא םא ררבל ןתינ ,הרקמ לכב
.ח"פוק
.ץוביקה ח"ע לכה - ח"פוקב ףילחת ןיא םא
.תואירבה תדעו (ת)זכרל תונפל ןתינ גירח הרקמ לכב
האפרמה י"ע תוקפוסמ ןניא ,אפור י"ע תוצלמומה ,תויביטנרטלא תופורת .ג
.(הבוצק הפוקתל ןטרס לש הרקמב :הז ללכמ אצוי )

:תענומ האופר .8
תווצש ףא לע .דיתעב םיירשפא םייתואירב םיקזנ םדקומב רתאל איה תענומה האופרה תרטמ
רוטפ טרפו טרפ לכש ,רבדה תועמשמ ןיא בושח תוליעפ םוחת תענומ האופרב האור האפרמה
.ול םיברוקמלו ול הבושחה תענומ האופרל הגאדמ

:בקעמ תושרודה תופורתב תלפוטמה הייסולכואל האפרמה ידי לע תומוזי תויתפוקת תוקידב
:(האפרמה תמזויב) הייסולכואה ללכל .1
ידי לע הקידב ךרוצה יפלו םינש שמחב םעפ - .ג.ק.א-ו םד תוקידב - 40 ליג לעמ .א
.אפורה
. 50-75 יאליגל הנשב םעפ יומס םדו האוצ תקידב .ב
. 40 ליג לעמ םייתנשב םעפ םייניע תקידב .ג
.תופורתה גוסו הלחמה גוס יפל םד תוקידב :םיינורכ םילוחל .ד
:םינוסיח .ה
.עקר תולחמו ליג תוצובק יפל ןיינועמה לכל הנשב םעפ תעפש ינוסיח -
.םינש רשעל תחא סונטט דגנ ןוסיח -
.םינש שמחל תחא םיינורכ םילוחלו 65 ליגמ (תואר תקלד דגנ) סוקוקומיונפ ינוסיח -
ח"ע ח"פוק לסב םניאש םינוסיח .(ח"פוק לש לסב םיאצמנה) ל"וחל העיסנ תארקל םינוסיח -
.(ה)רבחה

:םישנל
.(תואירב תדעו ח"ע האפרמב השענ) 21 ליגמ םישנל הנשב םעפ :דש תקידב .ו
.קדובה אפורה תארוה י"פע 50 ליגל תחתמ ןוכיס תצובקב םישנל :היפרגוממ .ז
.ח"פוק ח"ע םייתנש לכ - 50 ליג לעמ

:(ה)רבחה תמזויב .2
.(האפרמה ידי לע בקעמ םג) םינש שמחל תחא - 20-40 יאליגל םד ץחלו םינמוש תקידב .א
.רוע יקזנ לש העינמו רותיאל הנשל תחא - רוע אפור לצא הקידב .ב
.םד ץחל רתיו תרכוס ילוחל הנשב םעפ - םייניע תקידב .ג
. 45 ליג לעמ הנשב םעפ - םייניע תקידב .ד
.הנשל תחא - בל ילוחל .ג.ק.א .ה
.םישדוח השולשל תחא - םיינורכ םילוחל םד ץחל .ו

:השיאה תמזויב - םישנל
.םישנ אפור לצא הקידב הנשב םעפ .ז
.םינש שולשב םעפ - (רימס-פפ תקידב) םחרה ראווצ ןטרס יוליגל הקידב .ח

:םידלי תאופר .9
9 ,םישדוח 3 יאליגל יתרגש ןפואב םוקמב תישענ :םידלי (ת)אפור ידי לע הקידב .1
.רפסה תיבל הסינכה ינפלו םינש שולש ,יצחו הנש ,םישדוח
,העימש תקידב ,םידלי ינוסיח ,תוחתפתהו הלידג בקעמ :(האפרמב עצבתמ) בלח תפיט .2
.תרושקת תקידב ,הייאר תקידב
,היפרתויזיפ ,קוסיעב יופיר ,םייעוצקמ םיאפור :(אפור ןוחבא יפל) לופיטל תוינפה .3
.העונתב לופיט ,יגולוכיספ לופיט ,תרושקת
.הנשב םעפ :רפסה תיבל הסינכ דע םייתנש ליגמ הבוגו לקשמ .4
ידי לע םייתנשב םעפו רפסה תיב תוחא ידי לע הנשל תחא :'ו התיכ דע 'א התיכמ .5
.האפרמה
.האפרמה י"ע ,םייתנשל תחא רפסה תיב תוחא תמזויב :ב"י דע 'ז התיכמ הבוגו לקשמ .6
.האפרמה י"ע 15 ליגב אפור תקידב .7
:םינוסיח .8
.תלעש ,סונטט ,הירתפיד ,תרזח ,תבהצ ,תמדא ,וילופ :רפסה תיבבו 1 דע 0 ליגמ
.רפסה תיב תוחא י"ע םינתינ :ב"י - 'א התיכמ
ןוסיח תמלשה דע האפרמה י"ע םינתינ (ח"פוק י"ע םינמוממ םניא) A תבהצ ינוסיח
.ךרה ליגב ונסוח אלש ,רעונה ינבו םידליה תייסולכוא

:הרהה השיאל םיתוריש .10
:האפרמה תמזויבו ידי לע תושענ הרגש תוקידב
תויטנג תוקידב ,ירבוע ןובלח ,םד תוקידב :תוחא ידי לע ללוכ ןוירה בקעמ .א
.ח"פוק ילהנ יפל החישו הליקש ,הימסלתלו סקז-ייטל
.16-18-ה עובשב ירבוע ןובלחל םד :ח"פוק ילהנ יפל
.ח"פוק ילהנ יפל דנואס-הרטלואל םישנ אפור בקעמ .ב
לע ןתינ ךא ,תואירבה לסב לולכ אל) ריפש ימ רוקיסו 15-ה עובשב תוכרעמ תריקס .ג
.(הנש ידמ עבקיי םוכסה .האפרמה ןובשח
:הדילל הנכה .ד
.תומישנל היפרתויזיפב הרצק הכרדה תנתינ
.סרוקה תולעמ 50% תימצע תופתתשהב ח"פוק לש הדילל הנכה סרוק -
- X ,סיזורביפ קיטסיס - CF : (אפור תצלמהו יתחפשמ עקר שיו הדימב) תויטנג תוקידב .ה
.ח"פוק ןובשח לע 'וכו השוג ,רובש
.(ה)רבחה ןובשח לע -ח"פוק לסב ןניאש ,תויטנג תוקידב
.יטנגה ןוכמה לש םינוירטירק יפל :35 ליגל תחתמ .35 ליגמ :ריפש ימ תקידב .ו
.50% לש תימצע תופתתשה :ל"נה תוצובקה יתשב הלולכ הניאש ,הרבח
:ץוביק (ת)רבח ונניא גוזה ינבמ דחאש ,תוחפשמב תואצוהב תופתתשה .ז
.(ח"פוק ידי לע יוסיכ ןיאשכ :רמולכ) ןהב אשונ ץוביקהש ,תואצוהב 50% תופתתשה

:('דכו יטרפ חותינ ,היינש העד) ינוציח יאופר לופיט .11
.ץוביקה ןובשח לע תנתינ - ותצלמהבו אפורה םע השיגפ רחאל - היינש העד .א
ןפואב ךכ לע ץילמה החפשמה אפורש ,יאנתב ץוביקה ידי לע ןמומי - יטרפ חותינ .ב
.תואירבה תדעו םע םואיתב ,יעמשמ-דח

:האפרמה ידי לע קפוסמה יאופר דויצ .12
היצלהניא רישכמ ,רכוס תדידמל דויצ ,תויטסלא תושובחת ,העינמ יעצמא ,השיבח ירמוח .א
.(דבלב םימי רפסמל)
ריחמ .דפוטרוא אפור תצלמהבו תיטסיפרתויזיפה תצלמה י"פע םינש שולשל תחא :םיסרדמ .ב
.הנש ידמ עבקיי ץוביקה ידי לע ןמוממה םיסרדמה
.ןורג-ןזוא-ףא אפור תצלמה רחאל ץוביקה ידי לע ןתניי - העימש רישכמ .ג
:תיטסיפרתויזיפה י"ע ץלמומה ('וכו םהינימל םיניגמ ,תויטסלא םייברג) ףסונ דויצ .ד
.20 ףיעס ףוסב האר

:תועסה תוריש .13

:םילוח תיבלו םילוח תפוקל תועסה תוריש
.8.00 העשב 'ו ימיב ,(9.45 העשבו 8.00 העשב) תועובק תועסה יתש ה-א םימיב
.האפרמה םע םואיתב ,םירבח יכרוצל םאתהב תועיסנה ראש
.16.00 דע 6.30 העשמ דבוע סנלובמאה גהנ

:(ץרמנ לופיט תדיינ) ן"טנו םודא דוד ןגמ - סנלובמא תוריש .א
החפשמה ידי לע תידיימ ןימזהל ןתינ םוריח הרקמב .תינרותה תוחאה ידי לע תישענ האירקה

:(ןדיס תחירב) סיזורופואיטסוא .14
.ח"פוק ןובשח לע הקידבה תישענ 65 ליג לעמ םישנל
.הרבחה ןובשח לע הקידבה תולעמ 64 - 50%-ל 55 ליג ןיב
ןובשח לע השעית הקידבה - אפור תשירד יפל - םימיוסמ םירקמב
.רתוי ריעצ ליגב םג ץוביקה
האפרמה ידי לע תנתינ אל - תואירבה לסב הלולכ הניאש הפורת)
.(ישפוח ןפואב

:(רדנס הרובד תוירחאב) םינוש םירזיבא .15
הינפה ירחא קרו ךא םיקפוסמ 'וכו םהיגוסל םיניגמ ,םייטסלא םייברג ומכ ,םינוש םירזיבא
ןותלתב התדובע םוקמב ןופלטב וא פ"עב :הרובדל היינפ .רדנס הרובדל תיטסיפרתויזיפה לש
.התיבב וא ריעצה
.הרובד לש הרושיאב ושכרל ןתינ - םיאתמה דויצה הרובד לש הידיב ןיא םאב
.הרובדל תינובשחה תא איצמהל שי (הרובד לש הרושיאב) טירפה תשיכר ירחא
ךא ,רבחל דוע שורד ונניאש ,דויצ .תולעה םוכסב הכוזי רבחה - עובק שומישל שורדה דויצ
ונניאש ,דויצ .רזיבאה ריחמב הכוזי רבחהו הרובדל רזחומ ,שומיש ךשמהל יואר בצמב אוה
.ותולעמ 50%-ב ביוחי רבחה - הרובדל רזחוי אלו דימתמ שומישל שורד

לכב וא םילוח תיבב םילוח רוקיב ,זופשא תעב הגאד ,זופשאל ,תוקידבל םילוח יוויל .16
: (תרבוחב 3 'מעב םג האר) רחא ילופיט דסומ


.האפרמה תווצ י"ע השענ םיפוחד םירקמב
תוולל םינכומה תו/םירבח 5-6 לש תווצ דמוע םישישק תדעוו האפרמ ,תואירבה זכר תרזעל
.םישישק תדעו (ת)זכרל וא תואירבה תדעו (ת)זכרל תונפל רשפא ךרוצה הרקמב .םילוח

ךכל וגאדי - זופשא תעב ,ןכ ומכו זופשאל וא תוקידבל הלוח יווילב ךרוצ שי םהב םירקמב
(ת)אצמנ הלוחה םא) תואירבה תיב (ת)זכר וא םישישק תדעו (ת)זכר וא/ו תואירבה זכר
.יווילל הנושאר תבותכ ושמשי החפשמ תב/החפשמ ןב - הרקמ לכב .(תואירבה תיבב

:יוויל תווצ
החפשמ ינב ןיאו הרקמב - יווילל תבותכ םיווהמה םהו יוול תווצ םיווהמ תו/םירבח השימח
תדעו (ת)זכר י"ע וא תואירבה זכר י"ע יווילה תווצ םע רשקה .הלוחה תא תוולל םילגוסמה
.(םי)שישקב רבודמו הרקמב ,םישישק

:תואירבה תיב ירייד יוויל .1
וגאדי תואירבה זכרו תואירבה תיב ידבוע - החפשמ ול ןיאו תואירבה תיבב אצמנש ימ
.ויווילל

:(הלופע םילוח תיבב אלש) זופשא תעב הוולמ תואצוה .2

:העיסנ תואצוה .א
.סנלובמאה עיגמ םהילא תומוקמל םויה ךשמב העיסנ תואצוה ורזחוי אל -
.תואירבה תדעו ןובשח לע - עיגמ אל סנלובמאה םהילא תומוקמל ץוביקה לש בכרב תועיסנ -
.שרפהב רבחה ביוחי - הגירח לש הרקמב
.תואירבה תדעו זכר י"ע - הלבק דגנכ היינח ימד םולשת רזחה -
תונפל שי - (םירחא החפשמ ינב וא/ו םירוה) ץוביק ירבח םניאש ,םילוח רוקיבל תועיסנ -
.םיבורק תרזעל

:(הלופע םילוח תיבל ץוחמ) הוולמל ל"שא תואצוה .ב
.רזחה ןיא :דחא םויל תועיסנ -
.ץוח ידבוע לש ל"שא תואצוה להונל דומצב דחא םויל לעמ -
.תואירבה תדעו זכר םע דרפנב ונודיי םידחוימ םירקמ -

:היפרתויזיפ .17
התא ןויאר עובקל רשפא .םירהצה ינפל תועשב עובשב םימי השולש תדבוע תיטסיפרתויזיפה
.התעד לוקיש יפ לע לופיט לבקלו ךווית אלל
האר) רדנס הרובד לצא לבקל ןתינ ,תיטסיפרתויזיפה הצילממ םהילע ,םינוש םירזיבא
.(11 'מע - םינוש םירזיבא

:רוקידפ .18
.ןודרוג הנליאל הרישי היינפב - קקזנה לכל
.(9755) ןוכמה לש תילוקה הביתה תועצמאב רות שקבל ןתינ
.םירבח ראודב רסמיי עבקנש רותה דעומ לע העדוה

ערזמ לש החוורהו תואירבה ינונקת לכ תא זכרמה ףדה לא
עדימה לכ - םימושייה לכ - תוקלחמה לכ - םיצוביקה רתא תפמ לא