ןורשה רמשמ ץוביק


ץוח תדובע רדסהל העצה


:אובמ
.ץוביקל ץוחמ םירבח תדובע להונ רידסהל רדסהה תרטמ .א
לע רבחל תוירחאה תרבעהל הייפיצה ,הנוש תילכלכ תוכרעיהל ךרוצה
םיאיבמ - ותדובעמ רבחה ןוצר תועיבש תא תולעהל ןוצרהו ותסנרפ
ירבח תקוסעת תרגסמב בושח לולסמ ץוחה תדובעב תוארל ונתוא
ומצעל רבחה תמורת תא ,רשפאה לככ ,לידגהל ידכ ,תאז ;ץוביקה
.הליהקלו
חיטביו הבוט חורב עצבתיי ץוח תדובע לולסמש ,ךכ לע דוקשל שי
.ץוביקהו רבחה יסחיב תוידדהו תונימא
ןונקתמ קלח הווהמו ןורשה רמשמ תדוגא ןונקתמ רזגנ הז רדסה
ללכ לע תולחש ,תויוכזהו תושירדה,רמולכ .ץוביקה לש ליגרה הדובעה
.ץוחה ידבוע לע םג תולח ,םירבחה
לכ וא תרוכשמ לבקמש ,דמעומ וא רבח לכ לע ולוחי רדסהה תוארוה
לכ ללוכ) ץוביקל ץוחמ והשלכ םרוג לצא הדובע ןיגב תרחא הרומת
.(םיפתוש ונא םהב םינוגראה
קלח םניה ,םיפרוצמה םיחפסנהו תובייחתהה תרהצה ,תונקתה ,אובמה
.רדסההמ
יבאשמ תדיחי תוירחאב םה רדסהה תלעפהו ץוח תדובעב לופיטה
דומעי א"שמ .הליהקהו קשמה תלהנה םע םואיתב ,השארב דמועהו שונא
.הדובעה םוקמו דבועה םע יבקעו ףוצר רשקב
הווש ןפואב תוסחייתמ ךא רכז ןושלב תובתכנ רדסהה תוארוה
.תורבחו םירבחל
לככ ,תיתליהקה תוליעפל םורתלו ךישמהל ץוחה ידבועמ םיפצמ ונא
.םירבחה ללכמ הפוצמש יפכ ,םתדובע דצל ,םתלוכי

:תונקתה

:יללכ
דצמ וא ץוביקב רבח לכ דצמ אובל הלוכי ץוח תדובעל המזויה .1
.דחיב םהינש וא ץוביקה לש הדובעה תודסומ
.שונא יבאשמ זכרל הנפי י,ץוח תדובעל תאצל ןיינועמה רבח .2
יבאשמ לש ץוח ידבוע תווצ ןיבו וניב השעיי הרושיאו ותיינפב ןוידה .3
.הליהקהו קשמה םע םואיתב ,שונא
.רדסהל ףופכב ,ץוח תדובעל האיציל יאכז רבח לכ .4
:םיאבה םימרוגה תא וללכיי ץוחה תדובע רושיאל םילוקישה .5
.ץוביקב הדובעה םוקמב ותוציחנו רבחה לש ותובלתשה 5.1
.ץוביקב הדובעה לומ ,ץוחב הדובעה לש יביטנרטלאה ךרעה 5.2
.(העיסנ ירדס ,העיסנ קחרמ ,רכשה הבוג) ץוחב הדובעה יאנת 5.3
.תיעוצקמ תוחתפתהל תויורשפא 5.4
.הרושיא תוביסנב יוניש םע הדובעה תקספהל תורשפא 5.5
.ץוביקה תודסומ םע עגמל דיבעמה תונוכנ 5.6
.תוישיא תוביס 5.7
םע ויעגמב אלמ ןפואב ץוחה דבוע ידי לע ופתושי שונא יבאשמ יגיצנ .6
.לבוקמו םכסומ ,בותכ הדובע םכסה תלבק שארמ חיטבהל ידכ ,דיבעמה
לש תובייחתה תרהצה לע המיתח - ץוחב הדובעה תלחתהל יאנת .7
.ויחפסנו רדסהה יאנת לכ םויקל רבחה
,עוצקמ ,קתוול םאתהב ילמיסקמ היהי הדובעה רכשש ,ףואשל שי .8
לש ילאירה ךרעהמ רזגיי רבחהמ שרדנה םומינימה רכש .ןויסינו הלכשה
.ץוביקב תשרדנה ותדובעל הביטנרטלאה

:תונושו בכר ,ל"שא
הדובעה עוציבב תוכורכה תואצוה ןה תועיסנו הלכלכ תואצוה :ל"שא .9
.דבלב וז הרטמלו
:ל"שא ןתמל תויורשפא יתש תורדגומ
.ונובשח לעו דיבעמה ידי לע
תלבגמב ,שארמ עובק םוכס ואו חוויד ואו תולבק יפל ץוביקה ידי לע
.תעל תעמ עבקייש םוכס
גוסבו דבועה לש תורשקתהה גוסב תינתומ תויורשפאה יתש ןיב הריחבה
.דיבעמה
םוכסה תא ץוביקל םלשי דיבעמה ,ץוביקה ידי לע םלושי ל"שאהו הדימב
.םאתהב תינובשח יפל אלמה
תולחה בכרה תונקתל ףופכב היהי ץוח תדובעב בכרב שומישה :בכר .10
.הדובעה לש תושירדה תלבגמב ,םירבחה ללכ לע
הרקמב .קיסעמה ידי לע ץוחה דבוע תושרל דמעוי הדובעל בכר יכ עצומ
.קיסעמה םע שארמ םכוסי רבדה ךכב ךרוצ שיש
לש הקידב ךרעית בכר ץוחה דבוע תושרל דימעמ וניא קיסעמהש הרקמב
תועש,ץוביקהמ הדובעה םוקמ קחרמב תובשחתה ךות ,ץוחה דבוע יכרוצ
ןיבל וניב םכוסיו וכו בכר תואצוה רזחה םוכס, תרוכשמה הבוג ,הדובעה
וא אלמ בכר תדמעה תורשפא תוברל ,הדובעל העיסנ ירדסה לע ץוביקה
.ץוביקל הרזחו הדובעל העיסנה תושרל יקלח
שמשי ,ץוביקה ידי לע ןתינש ןיבו קיסעמה ידי לע ןתינש ןיב ,הדובעל בכר
ןתינו הדימב ,הז בכר .םכוסש יפכ הדובעה יכרוצל קרו ךא ץוחה דבוע תא
.דיבעמה דצמ ךכל העינמ ןיא םא ץוביקה ירבח תושרל דומעי ,דיבעמה י"ע
םוקמ תשירדל םאתהב - ל"וחל תויקסע תועיסנו תורצק תויומלתשה .11
.ונומימבו הדובעה
,הדובע ימי רפסמ ךכ םשל לבקל לכוי ץוחב הדובע שפחמה רבח .12
בלתשהל רבחה בייח ,הדובע תאיצמל דע .שונא יבאשמ םע םואיתב
.ץוביקב הדובעב
תעדל ,תורחתהל לולע וא הרחתמה הדובע םוקמב רבח דובעי אל .13
םורגל הלולע וב הדובעה רשא ,הדובע םוקמב וא ץוביקה קסעב ,ץוביקה
.ץוביקה יפלכ רבחה לש תונמאנה וא תוידוסה תבוח תרפהל

:ץוביקה לש הדובעה תכרעמל רשק
לש הדובע רודיסל לעופב ותדובע לע ישדוח חוויד שיגי ץוחה דבוע .14
.ץוביקה ירבח לכ יבגל גוהנש יפכ ,ץוביקה
תא ץוחה דבוע םילשי תיקלח הרשמ הווהמ ץוחה תדובעש הדימב .15
ץוביקה לש הדובעה תודסומ םע םואיתב ,ץוביקב הדובע י"ע הרשמה
היעב שיו הדימב .ץוביקב לבוקמכ םיסויגו תויונרות ןתיי ץוחה דבוע .16
.הדובעה תודסומ םע התוא רידסהל דבועה לע

:ץוח דבוע תובוח
ושוכר היהת ץוחה תדובעמ הרומתה לכש ,ךכל גאדי ץוחה דבוע .17
:ללוכ "הרומת" חנומה .היבגל תועיבת לכ ול ויהי אלו ץוביקה לש ידעלבה
ימד ,ןירוטפ ייוציפ ,גוס לכמ היסנפ תויוכז ,תומלתשה ןרק , הדובע רכש
לש רחא גוס לכו העיגפ ןיגב םייוציפ ,השפוח ימד ,הלחמ ימד ,הארבה
.הדובע רובע הרומת
ץוחב ותדובע קספות ,הרומתה לכ תא ריבעה אלש ,ץוח דבוע .18
.ץוביקל בוחכ ובשחי ורבע אלש םימוכסהו
דיימ הדובעה יאנתב לוחיש יוניש לכ לע ץוביקל רוסמי ץוחה דבוע .19
.רבדה ול עדוויה םע
תלהנהל ורבעוי ץוחה תדובעל םירושקה םיכמסמה וא םיטרפה לכ .20
םיכמסמו הדימב .םתלבק וא םתקפה םע דיימ ץוביקה לש תונובשחה
תמכסהב ,ץוביקה לש תונובשחה תלהנהל תורישי ורבעוי ראדב ועיגי ולאכ
.ץוחה דבוע
לעו הז רדסה יפל לועפל תובייחתה בתכ לע םותחי ץוחה דבוע .21
רבחכ ץוחב ותדובעל יאנתכ ,ץוביקל הרומתה תא רוסמל דיבעמל הארוה
.ץוביק

:ץוחה תדובע םויס
םויס לע ,ותעד לוקיש יפל ,תע לכב טילחהל לכוי ץוח ידבוע תווצ .22
תוארוה יפ לע גהונ וניא ץוחה דבועו הדימב ,ריבס ןמז ךותב ץוחה תדובע
.רדסהה
אללו דבלב ומצע תעד לע ץוחה תדובע תא קיספי אל ץוחה דבוע .23
לכ ץוביקה תודסומ םע דחי ונחבנש רחאל אלא ,ץוביקה רושיא תלבק
רשק קותינו דיבעמה םע ול שיש הדובעה םכסהל םיעגונה םיטביהה
.ךכל ותמכסה תא ןתנ ץוביקהש רחאלו הדובעה

:רדסהה בייחמ ימ תא
רדסהה רושיא םויבש ימ לכ תא בייחמ ונממ עבונה לכו הז רדסה .24
.דיתעב ץוח תודובעב דובעיש ימ לכ תאו ץוח דבוע וניה