משמר הנגב - מסלול בנים - 2002
הסדר לימודים - 2002
1. הקדמה
א. קיבוץ משמר הנגב מהווה עבור בניו המשתחררים מהצבא בית ודרך חיים. מטרתנו היא לראות את בנינו שבים הביתה, מהר ככל האפשר, כשהם מצוידים בהשכלה וברצון לבנות את עתידם במשמר הנגב.
לשם כך עלינו לאפשר להם לבנות לעצמם מסלול של התלבטויות והתנסויות שונות.
עבור הבן, הקיבוץ יישמר כאופציה ע"י מתן אפשרויות שונות למימוש תוכניותיו.
ב. מסלול בנים מיועד לבני קיבוץ בגין הוריהם החיים במשמר הנגב ובגין עבודתם בקיבוץ.
ג. בן חייב לסיים את לימודיו עד גיל ,30 למעט מקרים מיוחדים כמו צבא קבע או לימודים ארוכים.
ד. המסלול כולל בנים ובנות. הניסוח בלשון זכר נובע מטעמי נוחות בלבד.
2. לפני שירות הצבאי
עד סוף חודש יולי - עם תום תקופת המבחנים, חג מחזור וטיול י"ב ימשיך הנער לקבל את תקציבו כמקובל.
א. החל מחודש אוגוסט ייעשו מירב המאמצים לשלב את בוגרי י"ב בעבודה בקיבוץ.
ב. הבנים יקבלו תמורה על עבודתם, לפי שעת עבודה בפועל (כמפורט בסעיף 5).
ג. הקיבוץ יספק חדר אישי לכל בן המסיים בי"ס, לפי המצאי באותה השנה. עבור החדר ישולמו דמי
אחזקה על פי הנהוג במסלול בנים (כמפורט בסעיף 5).
ד. בן המעוניין להיעדר לתקופה ארוכה לפני גיוסו לצה"ל מתבקש לידע את הוועדה.
ה. בנים המשובצים לשנת שירות, לפני הצבא, יקבלו תקציב ויועמד לרשותם חדר עד לגיוסם לצבא.
3. צבא
חיילים יקבלו תקציב אחיד בנוסף למשכורת הצבאית שלהם והקיבוץ יעמיד לרשותם חדר למשך שירותם הצבאי.
הצבא דואג לכל הצרכים של החיילים.
חיילים המתקרבים למועד חתימת קבע ו/או לתום השירות הצבאי מתבקשים ליידע את מרכזת הוועדה.
חייל קבע משנה סטטוס: מקבל משכורת, מפסיק לקבל תקציב, משלם דמי אחזקה על החדר.
הסדר זה במסגרת מסלול בנים יכול להיות תקף עד שנתיים. מעבר לזה הבן יצטרך לשנות את הסטטוס
למועמדות או לתושבות, בתיאום עם המזכיר .
אם מתעוררת בעיה כל שהיא במסגרת המסלול הצבאי, יש לפנות לוועדת בנים.
4. מי רשאי להצטרף להסדר לימודים?
א. בנים לחברים החיים בקיבוץ לפחות 10 שנים. בנים של חברים, שהם פחות מתקופה זו בקיבוץ יקבלו
את החלק היחסי של דמי לימודים.
ב. בנים לחברים שנפטרו.
ג. בן שאחד מהוריו עזב או בן שאחד מהוריו לא היה חבר משמר הנגב מעולם - יקבל מהקיבוץ מחצית
סכום שכר הלימוד.
ד. בן אשר מילא שנת עבודה או 12 חודשי עבודה מצטברים אחרי שחרורו מצה"ל או ב,ן אשר עשה שנת שירות ו/או שירת בצבא קבע ומילא 6 חודשי עבודה.
5. הסדר עבודה לפני הלימודים
א. על הבן לתאם שיחה עם נציג ועדת בנים חודשיים לפני השחרור מצה"ל. לאחר מכן, תתואם פגישה עם
רכז משאבי אנוש ותותווה תוכנית עתידית.
ב. אחרי סיכום יתחיל הבן לעבוד ויקבל שכר עבור כל שעת עבודה (לפי שכר מינימום הנהוג במשק ישראלי).
ג. 125% לשעת עבודה מגיעים עבור:
- עבודת שבת: מיום ו' וערב חג בשעה 1600 ועד יום א' בשעה 600.
- עבודת לילה: משעה 2200 עד שעה 600.
- עבור כל שעה נוספת ל-8 שעות יומיות.
ד. תורנויות הן חובה.ההסדר לגביהן כמו לחברים בקיבוץ.
הזכות לעבודת לילה או תורנויות נוספות אינה אוטומטית ותלויה בצורכי מערכת העבודה.
ה. תתקבל תמורה עבור 6 ימי מחלה, מאושרים ע"י המרפאה, במשך השנה. מקרים של מחלות ארוכות
ופציעות יטופלו, כל מקרה לגופו, בוועדה.
כמו כן, תתקבל תמורה עבור 12 ימי חופש בשנת עבודה.
ו. שעות העבודה יירשמו והתמורה בגין עבודה זו תועבר לתקציב הבן, מדי חודש.
ז. תשלום עבור אחזקה: מתקציב הבן ינוכו 300 ש"ח לחודש (בערך וצמוד למדד) עבור חדר. בני זוג ישלמו כל
אחד את דמי האחזקה גם אם הם חיים בחדר זוגי.
עבור ארוחותיו ישלם הבן עפ"י התעריף המקובל בחדר האוכל.
ח. מענק עבודה מועדפת - ביטוח לאומי: עבור חצי שנת עבודה במסגרת השנה הראשונה ובהתאם לתנאי
ביטוח לאומי לחוק החיילים המשוחררים - יקבל הבן מענק עבודה מועדפת מהביטוח הלאומי אותו יקבל ישירות אליו (יש לגשת ליוסי בירן לסידור העניין).
ט. ניתן להאריך את שנת העבודה עד למקסימום של שנתיים עבודה נטו לפני הלימודים, בתיאום עם
הקיבוץ ובהסכמתו.
מעבר לשנתיים עומדות לפני הבנים 2 אופציות:
1. לימודים (לפחות יומיים בשבוע), כדי להישאר באותם התנאים.
2. תושבות בשילוב עם עבודה שכירה (טיפול משותף של ועדת בנים ומזכיר).
י. בנים ששירתו בשנת שירות מלאה ו/או בנים ששירתו שנה בצבא קבע חייבים בחצי שנת עבודה, על מנת להיכלל בהסדר לימודים. מקרים חריגים ידונו בוועדה בנפרד.
יא. שירות לאומי המוכר ע"י הרשויות, ואורכו שנתיים לפחות, ייחשב כמו צבא רגיל.
יב. בנים לאחר שנת שירות לאומי אחת, בנים הפטורים מסיבות שונות משירות צבאי או שקיבלו שחרור
מוקדם - יוכלו להיכנס להסדר בנים לאחר שנת עבודה בקיבוץ, בתנאים המקובלים למועמדים.
יג. ימי מילואים ייחשבו כימי עבודה ותמורתם, המשולמת ע"י ביטוח לאומי, תועבר לחשבונו של הבן כתשלום על ימי עבודה אלו.
6. נוהל הכנה לקראת לימודים גבוהים
ניתן לקבל ייעוץ מקצועי של הקרן לעידוד החינוך למען החייל המשוחרר. יש לפנות לבניין עין גדי בבאר שבע.
זכות זו היא למשך 5 שנים לאחר השחרור.
בן המתכנן לימודים מתבקש ליידע את מרכזת הוועדה.
א.לאחר השלמת התחייבויותיו יהיה זכאי הבן לסכום של 36,000 ש"ח (נכון לשנת תשס"א) למסגרת לימודיו, ללא תלות במספר שנים לסיום התואר, מקום הלימודים והעלות השנתית.
הסכום יעודכן בהתאם לעדכון שכ"ל האוניברסיטאי.
ב. הסכום ינוצל למטרות לימודים בלבד, במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, ויכלול השלמת בגרויות, פסיכומטרי, מכינה, שכר אוניברסיטאי, שכר מכללות וקורסים מקצועיים.
ג. התשלומים למוסד הלימודי ישולמו ע"י הבן ועל סמך קבלות יזוכה הסכום בתקציבו האישי (בממוצע כ-1/3 מהסכום בשנה בתשלומים חודשיים). הסכום ינוכה מהסכום העומד לרשות לימודיו.
ד. כספי פיקדון הלימודים מהצבא, מלגות שונות ותוכנית פר"ח, אשר יושגו במשך הלימודים יישארו ברשות הבן.
ה. במקרה שלא ינוצל מלוא הסכום ללימודים עד גיל 30 יהיה זכאי הבן לקבל את מחצית היתרה.
ו. ניתן לבחור את התקופה הנוחה להשלמת בגרות ו/או הכנה למבחן פסיכומטרי: בשנת עבודה, בזמן
השירות הצבאי או בשנת שירות.
* במקרים של לימודים בבתי ספר, שאינם מוכרים לניצול הפיקדון מהצבא, ניתן לממש אותו כ-5 שנים לאחר השחרור.
7. במהלך שנות הלימודים
א. במידה ותימצא עבורו עבודה רשאי הבן לעבוד בקיבוץ באותם התנאים של שנת העבודה לפני הלימודים.
ב. סטודנטים המתגוררים בקיבוץ חייבים בתורנויות כמו חברים (העבודה תהיה בתמורה).
ג. בנים הלומדים באזור יהיו זכאים לחדר לבד תמורת 300 ש"ח (צמוד למדד).
ד. בנים הלומדים מחוץ לאזור יוכלו לשכור חדר בקיבוץ במידה ונמצאים חדרים פנויים.
ה. במקרה של קבלה למועמדות או לחברות, תוך כדי תקופת הלימודים, ימשיך הבן את לימודיו ככל חבר קיבוץ במסגרת יחידת מש"א, תוך שמירה על רצף הלימודים.
8. מענק עזיבה בגין הורים
א. בנים שלא למדו במסגרת הסדר לימודים זכאים למענק הורים.
ב. בן שקיבל מענק הורים לא זכאי להיכלל בהסדר לימודים.
ג. בנים שנכללו בהסדר בנים לא זכאים למענק הורים.
9 . יציאה מהקיבוץ
א. יש ליידע את מרכז ועדת בנים ואת מרכז הענף בו עובד הבן, במקרה של תוכניות לצאת מהקיבוץ לתקופה ארוכה (מעל חודשיים). הבן יפנה את החדר ויפסיק לשלם עבורו.
ב. בהיעדרות של פחות מחודשיים ניתן לשמור על החדר תמורת המשך התשלום החודשי, בהסכם עם ועדת בנים ובמידה ויש חדרים פנויים.
ועדת בנים תוכל להשתמש בחדר במהלך היעדרותו של הבן, בתיאום מוקדם אתו. הבן לא ישלם עבור הימים בהם התגורר בחדרו אדם אחר.
ג. עם יציאתו מהקיבוץ חלה על הבן האחריות לדאוג לרצף התשלומים לביטוח לאומי ולביטוח נסיעה לחו"ל.
10. חזרה של הבן לקיבוץ
יש ליידע את רכז ועדת בנים על חזרה לקיבוץ לפחות חודש מראש.
עם הגיעו של הבן לקיבוץ, עליו להיפגש עם רכז ועדת בנים ולמסור לו על תוכניותיו העתידיות. לאחר מכן הוא יופנה לרכז משאבי אנוש לתכנון מקום עבודה.
בהתאם לתוכניותיו ייעשה מאמץ להכין לו חדר.
11. חובות בתקציב
אין אפשרות שבנים יהיו בחוב בתקציב האישי. במקרה של חובות יינקטו אמצעים לביטול החוב:
א. על גירעון בקופה תוטל ריבית של 1% לחודש.
ב. יבוטלו הטלפון הנייד וכרטיס האשראי של הבן, אלא אם ההורים יפנו ויבקשו מפורשות
להעביר את התשלומים החודשיים על חשבונם (כרטיס אשראי וטלפון נייד).
ג. במידה וחובות הבן לא יצומצמו, חרף אמצעים אלו, יימצא פתרון לכיסוי החוב מהסכום המיועד ללימודים או למענק הורים.
12. נישואים וילודה
א. אין הבדל בין בן משק רווק לבן משק נשוי.
ב. עבור ילד שייוולד, במזל טוב, לבן במהלך תקופת ההסדר, יידרש תשלום מלא לפי התעריף המקובל בקיבוץ (עבור בית ילדים, מזון וכדומה).
הקיבוץ לא מתחייב לספק חדר אחר, אלא אם בני הזוג הגישו בקשה למועמדות.
13. בני זוג
עבור בני זוג של בנים במסלול בנים יש הסכם נפרד.
עדכון סכום הזכאות ללימודים
בהסדר לימודים סוכם על גובה סכום הזכאות המיועד ללימודים של כל בן ובת.
סוכם שסכום זה יעודכן כל שנה, בהתאם לשכ"ל אוניברסיטאי.

נכון לשנת הלימודים תשס"א - הסכום הכולל נקבע לסך 36,000 ש"ח.
החל משנת הלימודים תשס"ב מופחת שכר הלימוד האוניברסיטאי, על פי החלטת הממשלה.

יתרת הסכום הבסיסי יעודכן מדי שנה גם למי שלא לומד בפועל.

בשנת הלימודים תשס"ב (2001-2002) הופחת שכ"ל ב- 14%:
כלומר, משכ"ל של 10,500 ש"ח הופחתו 1,470 ש"ח = 9,030 ש"ח.

הממשלה החליטה להפחית את שכ"ל לשנת תשס"ג ב-3% נוספים, כלומר ב-315 ש"ח.

לפיכך, בן המסיים את לימודיו בשנת תשס"ב יהיה זכאי לסכום כולל של:
36,000-1,470 = 34,530 למסלול לימודיו.
בן שיסיים את לימודיו בתשס"ג יהיה זכאי ל 34,530-1470-315= 33,029 ש"ח למסלול לימודיו.
הסכום הזה יהווה בסיס משנה זו להמשך עדכון כל שנה.

חישובים אלו מהווים המחשה בלבד ומתבססים על ההורדה בשכ"ל, בהנחה שההורדה תהיה תקפה לשנים הקרובות. במקרה של הורדה נוספת בשכ"ל או לחלופין עלייה בשכ"ל האוניברסיטאי - יעודכן כמובן הסכום הכולל ללימודים בהתאם.
אנו מבקשים מהבנים לקחת זאת בחשבון בתכנון הכללי של לימודיהם.

שיהיה לכם ולנו מסלול מעניין ומהנה ותחזרו מהר הביתה
טיפול בריאות לחיילים ולבנים במסלול בנים
הבנים במסלול זכאים לטיפולי בריאות בקיבוץ, על פי הכללים הבאים:
1. אין החזר כספי לבנים, אשר טופלו מחוץ לקיבוץ ללא תיאום עם המרפאה וועדת בנים.
2. ועדת בנים אחראית לעדכן פעם בחודש את המרפאה ואת מרפאת השיניים על שינויים באוכלוסיית הבנים במסלול, היינו - יציאה זמנית לעיר או לחו"ל, חזרה או עזיבה סופית של הבנים.
1. חיילים:
המערכת הצבאית דואגת לצרכיו הבריאותיים של החייל.
במסגרת הצבא מקבל החייל טיפול רפואי, טיפולי שיניים, מדרסים ועדשות למשקפיים.
ועדת בנים וועדת בריאות יאשרו מימון של מדרסים למתגייסים לחייל קרבי.
במקרים של נסיעות לחר"פ, שבהם מתקשה החייל לנסוע בתחבורה ציבורית או "בביקור חולים" במקרה
של אשפוז - ימומנו הנסיעות על ידי ועדת בנים (על פי כללי ועדת בריאות), תוך יידוע מראש של מרכז ועדת בנים
על כך.
2. בנים במסלול:
הבנים במסלול, הגרים כאן ולומדים או עובדים באזור, זכאים לקבל טיפול במרפאה שלנו ככל חברי קופ"ח,
(רפואה כללית ומשקפיים) כל עוד התיק הרפואי שלהם נמצא במרפאה של משמר הנגב.
כיום, קופת חולים דורשת השתתפות משמעותית בתשלום עבור כל התרופות, שהיא מספקת. נוסף לכך, נדרש על כל ביקור (רופא מומחה, פיזיותרפיה, צילומים וכו') תשלום על טופס 17 בסכום של 11 ש"ח או 22 ש"ח, לתקופה של רבעון לאותו סוג של שירות. על כן, הבנים יחויבו ככל חבר בקופ"ח על עלות השירות, שהבן צורך במסגרת קופ"ח. כנ"ל לגבי אביזרים אורטופדיים - מדרסים, מגני ברכיים וכו'.

הבנים אינם זכאים לתרופות פרטיות, לטיפול רפואי פרטי, רפואה משלימה או ייעוץ פסיכולוגי פרטי (למי שמעוניין - יש אפשרות להיכנס לעובדת סוציאלית מטעם המועצה המקבלת חברים פעם בשבוע בהנהלת בית הספר. לתיאום יש להתקשר לחנהלה גרינוולד).

המלצה חמה: מומלץ לכל בן אחרי שחרור מהצבא להצטרף ולהירשם לביטוח משלים - הכדאיות משתלמת.
שורש
שירותי שורש החלים על כל תושבי משמר הנגב חלים גם על הבנים במסלול הגרים כאן ועל בני זוגם הגרים כאן.
טיפולי שיניים לחיילים ולבנים
1. בנים לפני צבא:
מרפאת השיניים וועדת בריאות מתחייבות להשלים את טיפולי השיניים של הבנים עד לגיוסם, למעט מקרים בודדים של טיפולים ממושכים, בהמלצת רופא השיניים ובידיעת הבן.
2. חיילים:
המערכת הצבאית דואגת לצרכיו הבריאותיים של החייל. במסגרת הצבא מקבל החייל טיפול רפואי כולל טיפולי שיניים.
במשך השירות הצבאי טיפולי השיניים ייעשו לפי הצורך אך ורק על ידי רופא השיניים במסגרת הצבא. מרפאת השיניים של משמר הנגב אינה אחראית על טיפולי עזרה ראשונה, שהוזנחו בזמן הצבא.
3. מסלול בנים:
א. עם סיום השירות הצבאי ו/או כניסת הבן להסדר בנים באחריותו לקבוע תור לבדיקת שיניים כללית במרפאת השיניים.
ב. ועדת בנים תיידע את הבן לגבי הנוהל וכן תמסור הודעה למרפאת השיניים על כך, שהבן סיים את שירותו הצבאי .
ג. מרפאת השיניים תבצע את הבדיקה לבן תוך חודש מהזמנת התור.
ד. מרפאת השיניים תיידע את הבן על מצב שיניו וכן תכין עבורו תוכנית טיפול הכוללת קביעת לוח זמנים לביצוע התוכנית.
אם לא יימצא צורך בטיפולי שניים בזמן הבדיקה שנעשתה במרפאת השיניים יהיה הבן זכאי לבדיקה נוספת לאחר 6 חודשים. במידה ויתעוררו בעיות חדשות בפרק זמן זה הבן זכאי לפנות למרפאת שיניים לבדיקה וטיפול .
במסגרת תוכנית הטיפול - המחויבות של הקיבוץ היא על טיפולי סתימות, טיפולי שורש עד כתר זמני
(הטיפולים אינם כוללים טיפולי חניכים, השתלות, פרוטטיקה).
ה. לתוכנית הטיפול יצורף נספח עליו יחתמו המרפאה, הבן וועדת בנים האומר:
- המרפאה מתחייבת להזמין את הבן לטיפולים בהתאם לתוכנית.
- הבן מתחייב להגיע לכל הטיפולים על פי הזמנת מרפאת השיניים.
ו. במידה והבן יפסיק באמצע התוכנית מכל סיבה שהיא (עזיבת הקיבוץ, נסיעה לחו"ל) - ייחשב הדבר כהפרת ההסכם והמשך טיפולי השיניים של הבן יהיו באחריותו ועל חשבונ, והוא לא יהיה זכאי יותר לטיפולים ע"ח הקיבוץ.

אחריות הקיבוץ לטיפול שיניים לבנים תהיה רק עד סיום ביצוע התוכנית, שהוכנה ע"י מרפאת השיניים ולאחר מכן, האחריות מועברת לבן, כולל כל העלויות, אלא אם כן יתקבל הבן למועמדות על ידי האספה.
בסיום ביצוע התוכנית הבנים המתגוררים במשמר הנגב יוכלו לקבל שירות בתשלום במרפאת משמר הנגב, במידת האפשר.
הבנים שאינם מתגוררים במשמר הנגב לא יוכלו להיות מטופלים בקיבוץ.

* בנים שאינם נכנסים למסלול לאחר הצבא עליהם להיכנס לבדיקה, בכל מקרה.
כך יוכלו לטפל בהם במידה ויחליטו מאוחר יותר להיכנס למסלול.
ביטוח לאומי
הקיבוץ מכסה את התשלומים לביטוח לאומי עבור הבנים העובדים בקיבוץ. תשלום זה מכסה גם את הטיפולים הניתנים במרפאת הקיבוץ, במסגרת סל הבריאות של קופת חולים כללית.
באחריות הבנים הבוחרים לא לגור בקיבוץ לדאוג לתשלומי ביטוח לאומי על פי חוק. ללא תשלום לביטוח לאומי, לא יוכלו לקבל שירותים רפואיים.

אלו העובדים ומקבלים תלוש שכר מנוכה משכרם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות.
בן הגר כאן ועובד בחוץ ומקבל תלוש שכר - חייב למסור צילום התלוש לחיה אלון בכדי שהקיבוץ יוכל להסדיר את התשלום לביטוח לאומי.

לסטודנטים יש תעריף מיוחד לתשלום ביטוח לאומי.
סטודנטים הלומדים באזור וגרים בקיבוץ - הקיבוץ יכסה עבורם את תשלומי ביטוח לאומי. סטודנטים שאינם גרים כאן ואינם עובדים ידאגו בעצמם לתשלום ביטוח לאומי, בתעריף סטודנט.

בן הנוסע לחו"ל לתקופה העולה על חודש ועד 3 חודשים - יחויב בדמי ביטוח לאומי בתקציבו.
בן הנוסע לחו"ל לתקופה העולה על 3 חודשים - ימלא טופסי הפניה לביטוח לאומי (להשיג אצל יוסי בירן).

מי שלא יסדיר תשלום זה - יצבור קנסות והצמדות, בנוסף לתשלום.

אנו מבקשים מהבנים וההורים לדאוג לטובתם ולהסדיר תשלומי ביטוח לאומי.
הסכם בני זוג של בת\בן במסלול בנים
1. הגעה לקיבוץ
א. בת משק ובן זוגה, שיגיעו לקיבוץ ויחליטו לגור כאן ביחד - יתאמו פגישה עם נציג ועדת בנים בה יובהרו לבן הזוג האפשרויות הקיימות.
ב. לבן הזוג לא יהיה תקציב בנפרד מבת המשק.
ג. התשלומים עבור ארוחות בחדר האוכל וקניות בכלבו ובמרכולית ינוכו מתקציב בת המשק.
מחירי הארוחות והמוצרים זהים למחירים אותם משלמים בני המשק.
ד. בשום מקרה בן הזוג לא יקבל חדר בנפרד מבת המשק.
ה. לא יתאפשרו מגורים של בן זוג ללא הסדר.
2. תשלום דמי אחזקה לקיבוץ
א. בן הזוג ישלם דמי אחזקה חודשיים לקיבוץ עבור הדירה בה הוא גר ועבור השירותים אותם הוא מקבל.
יש הפרדה בין תשלום הבנים ובני הזוג.
התשלום של בני הזוג:
1. בחדר קטן: 250 ש"ח לחודש.
2. בחדר זוגי (פולני) 350 ש"ח לחודש.
3. בקראוון או חדר בשכונת החברים: 500 ש"ח לחודש.
ב. התשלום לקיבוץ יהיה בכל חודש מתקציב בן המשק.
ג. ועדת בנים תמשיך במדיניותה של הענקת חדרים זוגיים, במידת האפשר.
3. שילוב תשלום דמי אחזקה ועבודה בקיבוץ בשכירות
א. בן זוג שירצה לעבוד כשכיר בקיבוץ יוכל לעשות זאת, בהתאם לצורכי הקיבוץ. בן הזוג יעבוד כשכיר, במקום שיקבע ע"י מש"א וללא התחייבות העסקה מצד הקיבוץ.
ב. הסדר זה תקף עבור עבודה מלאה או עבודה חלקית.
ג. זכות המעסיק (מרכז ענף) לפטר בן זוג, כפי שזכותו לפטר שכיר.
ד. בן זוג שיעבוד בקיבוץ כשכיר יחתום על חוזה עבודה עם מרכז הענף בו הוא יעבוד, ככל שכיר אחר. תנאי העבודה, השכר וכדומה ייכללו בחוזה העבודה.
ה. במקרה של פרדה בין בני הזוג - בן הזוג יוצא מאחריות ועדת בנים.

* אנחנו ממליצים לבני זוג הגרים כאן באופן קבוע לדאוג להעברת התיק הרפואי שלהם למרפאה שלנו (בתנאי שהם חברי קופת חולים כללית), כדי שיוכלו לקבל טיפול רפואי במקום ע"י הרופא. התשלומים הנוספים, שאינם מכוסים ע"י קופת חולים יהיו על חשבונו הפרטי של בן הזוג, לפי אותם התנאים של הבנים. בני זוג הגרים כאן זכאים לשירותי שורש, ככל תושב במשמר הנגב.
חדרים לבני משק
בן המסיים י"ב יקבל חדר בשכונת הצעירים, לפי תאריך גיוסו ולפי המצאי של הדירות באותו הזמן (שינוי התור בהסכמה של כל מסיימי י"ב).
החדר יימסר במצב תקין: צבוע, עם רשתות ותריסים,דלתות וארון בגדים תקינים, מקרר, דוד חשמל ומערכת חשמל תקנית.
תיבדק אפשרות להתקין מזגנים לחדרים, בהתאם ליכולת של הקיבוץ או ע"י הורדה מתקציב הריהוט של סוף י"ב.

מעבר מחדר לחדר:
אין העברה אוטומטית לחדר חדש בסיום השירות הצבאי.
בן יעבור לחדר חדש אך ורק לתקופה העולה על שנה.
ועדת בנים תשלם את צביעת חדר של בן רק פעמיים במשך מסלול הבנים ( מסוף י"ב עד סוף המסלול).
מעבר לזה יחויב הבן על עלות הצביעה.
כל התיקונים ייעשו ע"י מרכז בנייה ובתיאום עמו, כדי לבצע את התיקונים במקצועיות המרבית.

אחריות הבן:
הבן אחראי על הציוד אותו הוא מקבל: חדר, ארון, מקרר, חלונות ותריסים, דלתות וכו'.
כאשר הבן עוזב את החדר הוא מחזירו, כשהחדר נקי ומפונה מכל תכולתו - בגדים, כלי מטבח, מזון ורהיטים שונים, בתיאום עם האחראי על החדרים.
חדר ש"קושט" בצבעים ומדבקות שונות ינוקה ע"י הבן.
במידה והוחלפו בתי מנורות יוחזרו בתי מנורה, כפי שהחדר ניתן לבן.
שינוי במערכת חשמל רק באישור וע"י חשמלאי מטעם המשק.
מפתחות החדר יוחזרו לאחראי על החדרים לא יאוחר משבועיים לאחר עזיבת החדר ובתיאום מראש.

שמירת החדר:
ניתן לשמור חדר לתקופה של עד חודשיים, כדי למנוע מעברים מיותרים תמורת המשך התשלום החודשי, בהסכם עם ועדת בנים ובמידה ונמצאים חדרים פנויים.
בזמן שהבן אינו נמצא בקיבוץ ניתן להשתמש בחדרו לפי צורכי ו.בנים ובתיאום מראש.
בן שחוזר משהייה מחוץ לקיבוץ יתאם מראש את מועד חזרתו וייעשה, ככל הניתן, להכין לו חדר לפי מצאי החדרים באותו הזמן.

אישור בנושא החדרים:

חתימת הבן: __________________________

חתימת נציג ועדת בנים: __________________________

תאריך: __________________
אל מפת אתר הקיבוצים - כל המחלקות - כל היישומים - כל המידע
ל ה ד פ ס ה
חזרה למסך קודם