םייח זועמ

1996 רבמצדתובשותתורדגה .א

תלבגומו הזוחב תרדגומ ץוביקב ותוהששו דמעומ/רבח וניאש ימ לכ .1
."תושר-רב" - םדמעמ .(םיחא ,םירוה טעמל) ןמזב

רתוי תובחר תורדגה חוסינל דעו ןתלבק זאמ - "תוחנמה תודוקנה" ףקות .2
."הדוגאה ןונקת"לתורטמ .ב

םינוגרא וא םילעפמב םידבועל ןכו םהיתוחפשמ ינבלו וניריכשל רשפאל .1
.וניניב תויחלו ררוגתהל ,םירושק ונא םמע ,רוזאב

עגפת אל רשא ,תרקובמ הרוצב םיבשות תטילקב תניינועמ םייח זועמ .2
.םירבח תטילקו לודיג ךשמהל וניתורטמבו ונייח חרואב

תרבח תלדגה ,םימייק םיתורישו םינבמ לוצינ ,הייסולכואה תלדגה םשל .3
.םידליה

.זועמ תייסולכואל המאתהו ןוימ םיבייחמה ,הטילקו לודיגל היצפואכ .4םיעצמאו םילכ .ג

שדוחי רשא ,(ןטפשמ תרזעב חסונמ) בשות לכ םע ינטרפ םכסה ךרעיי .1
דגנכ ,וניניב םייחמ בייחתמה םייח חרוא ,םולשת יאנת וללכיי וב ,הנש ידמ
.םוקמה יתורישב שומישל האשרה

םג םיבשות תטילקב ףתוש היהי רשא ,"םיבשות" אשונל הלהנמ/ףנע םקוי .2
םיבשותל םינוש םיתוריש ןתמ לע יארחא היהי ,םייתרבח םינוירטירק יפ לע
.םינושה חוטיבה יניינעו) םידחוימהו םיפטושה םימולשתה ירדסה לעו

תמייק) ןטפשמ תרזעב לפוטי םיגחו תותבשב םיבשות תונרות אשונ .3
.(חוטיב תייעבםיבשותכ ץוביקה ינב .ד

,זועמב "תוהש תנש" ואלימש ,תונבו םינבל קר (ןלהל) תוגייתסהב רשפואי
.יאבצה תורישה רחאל

.םימייק םירדסה י"פע ,םידומילל ,תילכלכ תואמצעב םינבלתונבשחתה .ה

תוחנה תתל טלחויו הדימב .(םיילאיר) תמא תונובשח וכרעיי בשות לכל
תולעה יהמ דצ לכ עדייש תנמ לע) הזוחב רבדה ןיוצי ,רחא וא הז ףיעסב
.(תוחנהה ןהמותולבגמ .ו

תפסונ הנשל היצפוא םע ,םייתנש - בשותל ילמיסקמה ןמזה ךשמ .1
.ינטרפ םכסה יפל ןמזה ךשמ - םירוה יבגל .(םיגירח םירקמב)

לע הלעי אל םידמעומהו םירבחה תייסולכואל סחיב םיבשותה רפסמ .2
םידמעומכ םיבשחנ םינושה םילולסמב ץוביקה ינב ,הז בושיח ךרוצל .25%
.הטילקל

הטילק תורטמל הקיר הריד ראשות ,תורידב רוסחמ לש הרקמ לכב .3
.תורבחל המגמב

.דמעומ וא רבח היהש ימל בשות דמעמ רשפואי אל .4

.רבח תחפשמ יצחל תושר-רב בשות דמעמל תדגנתמ םייח זועמ .5

ץוביקה שמשי אל ,שפנ יפל םימולשת הבוגה םרוג שי וב אשונ לכב .6
.(ךוניח ,תואירב ,יוסימ) ןירשימב ול םלשי בשותהו ךוותמ םרוגכ


Last updated: February 13, 2000