תהליך חידוש עקרונות וכללי הפעולה
של מועצת מענית
 


רקע

 

א. מדוע דנים בנושא

חברי מועצת הקיבוץ הנוכחית הכניסו לתכנית העבודה של המועצה דיון ובחינה נוספת של תקנון מועצת הקיבוץ. גישה זו מבטאת עירנות של המועצה לתפקידה המרכזי בהנהגת הקיבוץ, כמו- גם רצון לביקורת עצמית וציבורית.

 

ב. מטרות

1.                   לבחון מחדש את מועצת הקיבוץ, ולשאול כיצד ניתן לשפר ולייצב אותה. זאת תוך איזון ושמירה על המבנה הדמוקרטי הקיים היום.

2.                   ליצור התאמה מלאה של כללי מועצת הקיבוץ להוראות תקנון הקיבוץ שחודש לאחרונה במענית.

3.                   לנסח את כללי ונהלי מועצת הקיבוץ במתכונת ברורה יותר

4.                   להוסיף חלקים חסרים בתקנון, בעקרונות ובנהלי המועצה.

 

ג. נתונים

לפני 5 שנים (סוף 94') חיפשו מזכירי הקיבוץ דרכים לשחרר את הקיבוץ מן המשבר המתמשך.  הקיבוץ תמך ביוזמתם להקים מועצה שתחליף את שיחת הקיבוץ ברוב  תפקידיה וסמכויותיה לניהול הקיבוץ. יש להדגיש כי מספר סמכויות מהותיות נשמרו בסמכות שיחת הקיבוץ בלבד.

הרעיון המרכזי בהקמת המועצה היה להעביר את מירב ההכרעות של ניהול הקיבוץ לקבוצת חברים שתיבחר בקלפי תוך מחויבות ואחריות מוגדרים וברורים.

המועצה הראשונה נבחרה לשנה אחת כאשר כל חבריה שירתו בה מתוקף תפקידם כמייצגי ועדות וענפים. מאז, נבחרו 3 מועצות נוספות. בשנים אלו התקיימו כ- 130 ישיבות מועצה בתדירות של 2.5 ישיבות לחודש בממוצע. במקביל התקיימו גם כ- 5 שיחות קיבוץ לשנה. עד היום השתתפו במועצה 45 מחברי קיבוץ מענית. נוכחות חברי המועצה בישיבות עומדת באופן קבוע מעל 80% . אחוז הביצוע והיישום של החלטות המועצה קרוב ל- 90%. החל מ- 9/98 מכהנת במענית מועצה רביעית הכוללת 25 חברים במועצה הנוכחית משרתים 44% מייצגי מוסדות וועדות ועוד 56%  'אזרחים'.

 

ד. מעמד ותוקף

סמכויות מועצת הקיבוץ הוגדרו ע"י חברי הקיבוץ בהצבעה בקלפי בעת הקמתה ב- 94', אח"כ ב- 95', ושוב ב- 96' לקראת בחירת המועצה השלישית. השנה הושלם וחוזק מעמד המועצה ע"י שינוי והתאמה של תקנון הקיבוץ.

תוקף ציבורי רב קיבלה המועצה משיחת החברים שנערכה לפני יום הכיפורים האחרון. אורית ועמליה, בסיוע אבישי גרוסמן, יזמו דיון ציבורי אליו הגיעו כ- 60 חברים לדיון בנושא: "המועצה כמחליפה את שיחת הקיבוץ". החברים פוצלו לשלוש קבוצות דיון נפרדות, אך שלושתן הגיעו בסוף לסיכום שכלל תמיכה ברעיון המועצה במתכונת דומה לזו של מועצת מענית. 

עוד שואבת המועצה תוקף ציבורי ממבחן התוצאה: קיבוץ מענית השיג מאז 94' הצלחות ושיפורים במרבית שטחי הארגון החברה והמשק. המועצה היא נדבך מרכזי בכך, אם לא המנוף העיקרי.

 

 

 

עקרונות וכללי הפעולה
של מועצת מענית
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


אושר בקלפי מס' 78 מיום 27/8/99

 

 

נציגי ועדת קלפי לספירת הקולות:

 

 

יוסף מנחם (ראש הועדה): ___________

איילת פאר: ___________

יעקב בכר (מזכיר): _________ 


עקרונות מועצת הקיבוץ

(בהתאם וכהרחבה להוראות בתקנון הקיבוץ)

 

א. מהות וסמכות

1.                   קיבוץ מענית ימשיך להיות מנוהל ע"י מועצת חברים. המסגרת הקובעת והמסמיכה לכללי הפעולה של המועצה תהיה תקנון הקיבוץ (המחודש מאז 3/99 ) המגדיר זאת בסעיף 99 א', וכן, כללים נוספים ומשלימים לפי המסמך להלן.

2.                   מטרת המועצה לנהל את הקיבוץ באופן אחראי ושקול כדי להשיג ולהבטיח יציבות, רווחה, צמיחה, והתחדשות לקיבוץ ולחבריו. זאת, באמות מידה המקובלות בארגונים מתקדמים ועם רגישות חברתית המאזנת בין צרכי הפרט והכלל.

3.                   שיחת הקיבוץ (אסיפת החברים) תמשיך להיות הרשות העליונה של הקיבוץ. סמכות ההכרעה תישאר ותישמר רק לשיחת הקיבוץ ב- 10 נושאים מהותיים המוגדרים בתקנון הקיבוץ:


q                    בחירת מועצה ומזכירות

q                   תיקון תקנון הקיבוץ

q                   נהלי עבודה למועצה

q                   קבלה לחברות

q                   יציאה מחברות באגודה אחרת

q                   פירוק

q                   אישור תכנית המשק השנתית

q                   שינוי תיאגוד

q                   פעולה חריגה בנכסים

q                   נושאים נוספים שיוחלט עליהם


4.                   נושאים נוספים בסמכות שיחת הקיבוץ- שינוי במבנה התקציב האישי, הפרטת תקציבים, שינויים באמנת עבודה, בחירת מזכירים, ועדת ביקורת, ועדת קלפי.

5.                   המועצה תקיים דיון מקדים בכל נושא המועבר לשיחת הקיבוץ. פניה להבאת נושא חדש לשיחת הקיבוץ, תובא תחילה למועצה והיא תגבש את עמדתה ביחס אליו. מטבע הדברים, בד"כ המועצה או צוותים מטעמה יכינו הצעות שצריכות לעברו לשיחת הקיבוץ. ואולם, גם חבר קיבוץ רשאי ליזום העלאת הצעה חדשה בכפוף לסעיף הבא.

6.                   כל חבר רשאי ליזום הצעה חדשה, או להציע הצעה מנוגדת או שונה, מזו שהמועצה החליטה להעביר להכרעת השיחה בתנאי שיצרף חתימתם של 10% מחברי הקיבוץ על טופס סטנדרטי שתפיק המזכירות.

7.                   מגישי ההצעה לשיחה (המועצה או החבר) יחליטו באיזה פירוט להגיש את ההצעה להכרעה: לפי פרקים, לפי סעיפים, בפירוט אחר. מגישי ההצעה יוכלו להגיש את הצעתם להכרעה בנפרד מהצעות אלטרנטיביות (שתוכלנה לבוא להכרעה בהצבעה אחרת)

8.                   לשינוי סעיף בעקרונות ובנהלי מועצת הקיבוץ (המוצגים במסמך הזה) יידרש רוב של לפחות 50% מכלל חברי הקיבוץ, בתנאי שהיא תאושר ברוב כזה לפחות.

 

 

ב. אורך הקדנציה ותדירות מפגשים

1.                   המועצה תיבחר לשנתיים

2.                   המועצה במענית תפעל במתכונת פעילה ומעורבת. לכן, היא תקיים 2 ישיבות בחודש.

 

ג. הרכב המועצה

המועצה תורכב מ- 27 חברי קיבוץ כאשר 40% נבחרים ממלאי תפקידים ו 60% נבחרים "אזרחים". ממלאי תפקידים או אחרים שאינם חברי קיבוץ יוכלו להיבחר ע"י המועצה כמשקיפים קבועים. 

 

אחד עשר נציגים לממלאי תפקידים מן התחומים והמגזרים השונים


q                   מזכיר קיבוץ

q                   מזכיר קיבוץ

q                   נציג יח' משאבי אנוש

q                   נציג תחום הבריאות והרווחה

q                   נציג תחום הבינוי הדיור

q                   נציג תחום החינוך

q                   נציג תחום התרבות

q                   נציג תחום השירותים

q                   נציג תחום בנים וצעירים

q                   נציג מגזר המשק

q                   נציג מגזר התעשייה


 

שישה עשר אזרחים מייצגי 3 שכבות גיל ביחס מתאים למספרם באוכלוסייה.

q                  חברים עד גיל   45

q                  חברים בגיל  46 65

q                  חברים בגיל 66  ומעלה

ד. תהליך בחירת המועצה

1.                   תהליך הבחירה ינוהל באחריות ועדת מינויים, ויסתיים בהכרעה בקלפי.

2.                   התהליך יהיה פתוח בפני כל חברי הקיבוץ. כל חבר קיבוץ רשאי לבחור ולהיבחר.

3.                   חודש לפני הבחירה יפורסם לחברים הסבר מפורט על תהליך הבחירה והזמנה להשתתפות.

4.                   הבחירה של ממלאי התפקידים נציגי המגזרים תהיה בעד נגד נמנע. המזכירים לא יועמדו שוב לבחירה בקלפי.

5.                   הבחירה של חברים מן השורה תהיה ע"י סימון מועמדים מועדפים מתוך מתמודדים בכל שכבת גיל. במקרה של יציאת חבר מן המועצה במהלך קדנציה יחליפו הבא בתור. במקרה של שכבת גיל בה יש חוסר במתמודדים, ימלא אותה חבר הבא בתור מקבוצת גיל אחרת  (לפי שיקלול שכבות וקולות).

6.                   כדי למנוע פער מלאכותי בין מועמדים, יפסל טופס קלפי שלא יסומן בו המספר הנדרש של מועמדים מאותה קבוצת גיל.

 

 

ה. יו"ר המועצה

1.                   ישיבת המועצה הראשונה תנוהל ע"י מזכיר הקיבוץ.

2.                   במהלך הישיבה הראשונה יבחרו חברי המועצה יו"ר מועצה זמני ל- 3 חודשים, וימנו צוות למינוי יו"ר קבוע.

3.                   כתום 3 חודשים תבחר המועצה יו"ר קבוע לכל הקדנציה.

4.                   ישיבות המועצה עצמן הן שעות התנדבות של חברי המועצה.

 

 

ו. בחירת מזכירות הקיבוץ

1.                   מזכירות הקיבוץ תיבחר בסמוך לאחר בחירת מועצת הקיבוץ (תוך 60 יום). התהליך יהיה באחריות המזכירים.

2.                   עם בחירת מועצת הקיבוץ והיו"ר, ייבחרו 3 חברים מן המועצה כצוות אד- הוק. הצוות  יכין המלצה לבחירת 3 חברים מקרב חברי המועצה למזכירות הקיבוץ. בצרוף המזכירים והיו"ר (סה"כ 6 חברים)  תוכן המלצה להרכבת מזכירות. 

3.                   הצוות המטפל יכין המלצה לגבי בחירת מזכירות מקרב חברי המועצה, ואולם תהיה זכות לכל חבר קיבוץ להציע עצמו, או להיות מוצע לבחירה.

4.                   בחירת המזכירות תובא לבחירה בקלפי. המזכירות תיבחר לשנתיים בקדנציה המקבילה לקדנציה של המועצה.

5.                   תפקידי המזכירות יהיו בין היתר להכין את מפגשי המועצה, להכין את שיחות הקיבוץ. המזכירות תהיה אחראית ליישום החלטות המועצה. המזכירות תמלא משימות נוספות ככל שהמועצה תטיל עליה, ופעולות נוספות המתחייבות מתקנון הקיבוץ.

6.                   בראש המזכירות יעמדו המזכירים. המזכירים יכהנו מתוקף בחירתם האישית לתפקיד ולא יועמדו לבחירה למזכירות. 

 

 

ז. ערעורים

1.                   כל חבר יכול להגיש ערעור על החלטת מועצה, או על החלטת שיחת קיבוץ (הכרעות שיחה  מוכרעות בקלפי) תוך 15 יום מאז הפרסום של ההחלטה. הפניה תועבר בכתב ליו"ר המועצה  ולמזכיר הקיבוץ. אם לא הוגש ערעור- ניתן להביא דיון חדש על אותו הנושא לאחר 6 חודשים.

2.                   המזכיר יביא את הערעור בפני המזכירות תוך שבועיים. המזכירות תגבש את הערעור ותביאו בפני המועצה תוך חודש מאז הפניה. החבר המערער יוזמן לבוא להציג את עמדתו.

3.                   לאחר דיון המועצה בערעור והחלטתה בנושא, רשאי החבר הפונה לבקש לערער גם בפני שיחת הקיבוץ בתנאי שצירף לפנייתו בחתימתם 10% מכלל חברי הקיבוץ. המזכיר אחראי להביא את העניין בפני שיחת הקיבוץ תוך חודש ימים.

4.                   לאחר קיום שיחת קיבוץ תועבר ההכרעה לקלפי. הערעור יתקבל אם עבר ברוב (יחס מצביעים) גדול יותר מאשר הרוב של ההחלטה המקורית של הקלפי בנושא זה. נוהל רוב גובר כמו בסעיף זה מתחייב רק במקרה של ערעור צמוד להחלטה.

5.                   ניתן לערער שוב על ערעור שנדחה, בוטל, או הוכרע, לאחר 9 חודשים.


 

נהלי דיון ושיטת פעולה למועצה

(בהתאם וכהרחבה להוראות תקנון הקיבוץ)

 

 

א.  סדר היום ותכנית עבודה

1.                   סדר היום לקראת כל ישיבת מועצה יגובש וייערך באחריות יו"ר המועצה והמזכירים, ובשיתוף המזכירות/ צוות יו"ר.

2.                   תכנית העבודה של המועצה תהיה כפופה לסדר קדימויות שעליו יחליטו חברי מועצת הקיבוץ בתחילת הקדנציה לפי נוהל מסודר וקבוע. על סדר היום יבואו גם עניינים שוטפים שיביאו המזכירים והיו"ר, המזכירות, וחברי המועצה.

3.                   כל חבר מועצה רשאי להעלות נושא לסדר היום ע"י פנייה ליו"ר המועצה שבוע מראש. במקרה של מחלוקת רשאי חבר להביא להכרעת המועצה נושא חדש לסדר היום. במידה שהוחלט לקבל את פנייתו, נושאו יובא בישיבה הבאה, לאחר ליבון במזכירות.

4.                   חברי הקיבוץ יכולים לבקש דיון בנושאים באמצעות פנייה ליו"ר או אל כל אחד מחברי המועצה. חבר המועצה יביא את הנושא בפני המזכירות.

5.                   כל ישיבה תפתח בהצגת שאילתות שיושב עליהן בישיבה הבאה. חברי הקיבוץ יכולים להעלות שאילתות באמצעות חברי המועצה או לבוא ולהציגן בפני המועצה.

6.                   יו"ר המועצה ימסור לחברי המועצה את סדר היום 48 שעות לפני ישיבת המועצה. המועצה תאשר את סדר היום בתחילת כל ישיבה. כן יימסר חומר רקע כתוב לנושאים העומדים לדיון.

7.                   המועצה תקיים לקראת סיום כל שנה תהליך מסודר על פי 'נוהל תקציב המשק' (שהתקבל בקלפי 8/98).  נוהל זה מבטיח תכנון קפדני של כל תקציבי הקיבוץ בלו"ז מחייב. הנוהל כולל, בין היתר, דיווח ודיון שנתי של כל התחומים במגזר הקהילה.

8.                   המועצה תקים צוותי אד-הוק לטיפול וקידום נושאים שונים.

 

 

 

ב. נוכחות

1.                   הקיבוץ רואה חשיבות מכרעת  בנוכחות חברי המועצה בישיבות ובכל פעילויות המועצה.

2.                   היעדרויות יובאו לידיעת היו"ר לפחות 24 שעות קודם לישיבה. חבר שייעדר יותר מ- 3 ישיבות רצופות ללא סיבה מוצדקת, יוזמן לבירור עם יו"ר המועצה. בסמכות היו"ר להרחיק מן המועצה חבר נעדר באישור המועצה. במקום חבר מורחק יצטרף הבא בתור.

3.                   ישיבת המועצה לא תתחיל, ולא תקבל החלטות בהיעדר קוורום של 16 חברים.

 

 

ג. דיווחים ואישורים

1.                   יירשם וייערך פרוטוקול לכל ישיבה. הוא ייחתם ע"י היו"ר ויימסר לחברי המועצה תוך 48 שעות מן הישיבה. הפרוטוקול יופץ לחברי הקיבוץ תוך שבוע.

2.                   בתחילת כל ישיבת מועצה, יאושר פרוטוקול הישיבה הקודמת וירשמו תיקונים אם יידרש.

3.                   דו"ח מזכירים יימסר למועצה אחת לרבעון לכל היותר. הוא יכלול דיווח על ענייני הקיבוץ והמשק השוטפים. בנוסף ימסרו המזכירים דו"ח חצי שנתי של תקציב הקהילה.

4.                   אחת ל- 10 ישיבות, או 4 חודשים, יימסר באחריות יו"ר המועצה דיווח על יישום החלטות המועצה. בכלל זה יוגש דו"ח ובו ריכוז החלטות, מי אחראי, והאם בוצע. המועצה תחליט כיצד לטפל בהחלטות שלא יושמו.

5.                   רכז המשק ומנכ"ל/ יו"ר גלעם ימסרו למועצה דיווח כלכלי כל חצי שנה.

6.                   ישיבות המועצה יצולמו בוידאו וישודרו אח"כ לקיבוץ. נושאים אישיים לא ישודרו.

 

     

ד. ניהול הישיבה ושונות

1.                   באחריות היו"ר לקיים תהליך הכנה לקראת כל ישיבה יחד עם המזכירות/ צוות יו"ר.

2.                   הישיבה תחל בדיוק בזמן. הישיבה תנוהל תוך תשומת לב לזמנים ולנושאים המתוכננים.

3.                   באחריות היו"ר להיצמד לתקנון, לעקרונות המועצה, ולנהלי הדיון של המועצה.

4.                   החלטות יתקבלו בהצבעה גלויה. אם יבקשו זאת 9 חברי מועצה- תיערך הצבעה  חשאית.

 


מועצה במענית – נתונים סטטיסטיים 1994-1999

 

מועצה חמישית

מועצה רביעית

מועצה שלישית

מועצה שניה

מועצה ראשונה

 

הצעה לחידוש

נתוני ביניים

 

 

 

 

9/2000 - 8/2002

9/98 - 8/2000

9/96 - 8/98

9/95 - 8/96

9/94 - 8/95

 

24

24

24

12

12

אורך קדנציה בחודשים

27

27

26

20

19

מס' חברים

 

2

3

 

 

מס' מושבים ללא מימוש

11

12

13

16

19

מס' מושבים לממלאי תפקידים

40%

44%

50%

80%

100%

אחוז ממלאי תפקידים במועצה

16

15

13

4

0

מס' מושבים ל'אזרחים'

60%

56%

50%

20%

0%

אחוז ה'אזרחים' במועצה

3

4

4

4

4

מס' שכבות גיל בייצוג

2.0

2.0

2.5

2.1

3.0

ממוצע ישיבות לחודש

 

80%

85%

80%

89%

נוכחות

 

83%

92%

92%

94%

מעקב ביצוע החלטות

 

0

1

1

0

ביטול ישיבות בהיעדר קוורום

 

100%

91%

84%

92%

רישום והפצת פרוטוקול

רשם האגודות

קלפי מענית

קלפי מענית

קלפי מענית

קלפי מענית

תוקף

 

 

 

 

 

 

היציאה מן המשבר ב 94' חייבה מעורבות עמוקה של ממלאי תפקידים בלבד. עם ההבראה הארגונית והיציבות, גדל חלקם של החברים מן השורה בתהליך קבלת ההחלטות ונטילת האחריות, עד לאיזון האופטימלי  המוצע למועצה החמישית.