יבכמה רפכ ץוביק

1995 לירפאתונותח ירדסה תעצה

1993 יאממ העצהה סיסב לע:יללכ

.ץוביק ירבח לש םינב לש תחא הנותחב קר ףתתשיי ץוביקה:הריחב תויורשפא עברא

.תוברתה תדעו תוירחאב הנותח .ץוביק רבחל - ץוביקה לש הנותח .א
ןטילקת ,יתוברת עפומ תללוכה תבלושמ תינכותב רוחבל לוכי רבחה
.'דכו

גוסו היחנהה ,רושיקה ירבד ,תרומזתה םוקימ תא תעבוק תוברתה תדעו
.(גוזה ינב ח"ע ןטילקתה) תרומזתל םיוולנה

150 דע ןימזהל יאשר וז הנותחב רחובה גוז - תיתחפשמ הנותח .ב
וא תיבה דיל םייקתת .החורא תללוכ הנותחה .ץוביק ירבח ללוכ ,םיחרוא
.(הכירבב אל) ןודעומב

החוראה רחאל םינמזומ ץוביקה ירבח .םידבועו םינרותל גאוד ץוביקה
.הטקש הקיזומהו תיתונמא תינכות ןיא .דבלב הגועו הפקל ,תיתחפשמה

לכ וא תוברת תדעו לש תוברועמ הב ןיאש הנותח - תינוציח הנותח .ג
.ץוביקל ץוחמ תכרענה הנותח .רחא םרוג

םושיר וא תונברב הנותחה תואצוה יוסיכ - הביסמ אלל הנותח .ד
.(ץוביק ירבחל קר) ץוביקה ח"ע ןיאושינ:םילהנ

םע םואיתב) שארמ עודי ביצקת יפל ,החפשמה י"ע עבקיי - טירפת
,ןוגראו הנכה ימי 2 ,לושיב ימי 2) הדובע ימי לולכל שי ריחמב .(םונוקאה
.(יאלמשח תדובע םוי1

.טירפתה ןידכ וניד ("הנותח יטירפ" ףיעס האר) םוכסה - םיחרפ

.תימצע השגה - לכואה תשגה

םוכס ךותב) תינוניב המרב םיימעפ-דח םילכ קפסמ ץוביקה - לכוא ילכ
,הרכשה) התוירחאבו דבלב החפשמה ח"ע םילכ תרכשה .(טירפתה
ח"ע שרפהה - רתוי ההובג המרב םיימעפ-דח םילכ .('דכו בכר ,םולשת
.החפשמה

.תוברתה תדעו םע םאתל שי - םידעומ

.דבלב םירבחל ,גוהנכ ,ישיאה ביצקתל - הנותחה יטירפ

$ 90 - תונמזה

$ 20 - תעבט

(ץוביק רבח) $ 80 - ןתחל דוגיב

(ץוביק תרבח) $ 150 - הלכל

(50%) הלבק לע רזחה - ןיאושינ םושיר

$ 20 - ברל םולשת

(םילהנ ףיעסב "םיחרפ" ףיעס האר) $ 90 - 50 - םיחרפ

ח"ע - 'דכו םילכ ,תופמ תרכשה :ןוגכ הז רדסה יפל אלש ,שרדנש המ לכ
.גוזה ינב

.םיחרוא 350 דע םיינוציחה םיחרואה רפסמ - םיחרוא

לכ ופתתשיי "ץוביק לש הנותח" הנותחב - ץוביקה ירבח תופתתשה
.םיחרואל ףסונב ,ץוביקה ירבח

.םירבחל אליממ תיגיגח החורא ןיא תיתחפשמ הנותחב :הרעה:םולשת

ריחמ עבקיי) םיללכל םאתהב ץוביקה ח"ע - ץוביק ירבח תנותח .1
יטירפ" ףיעס יפ לע ישיאה םביצקתב םירזחה ולבקי םירבחהו טירפתל
.("הנותח

ח"ע 50% םולשת - 'דכו דמעומ/טלקנ םע רבח לש הנותח .2
.ץוביקה

הנותחה רחאל .דמעומ/טלקנה י"ע (רלוד) $ 2,000.- ס"ע קיש ןתניי

.תואצוהל םאתהב םירזחהו םיזוזיקו ןובשח ךרעיי

יכ ה/ריכזמה לש (בתכב) ךמסומ רושיא אלל הנותחל תונכה ולחי אל
.לבקתה םוכסה

- םינש 3 דע ץוביקב םירבחו םיטלקנ גוזה ינב ינש רשאכ .3
.רתונה 1/3-ה תא םלשיי ץוביקהו תואצוההמ 2/3-ב םהינש ואשיי

ץוביקה לש וקלח םדי לע רזחוי - הנש ךות ץוביקה תא גוזה בוזעי םא
.(הנותחה םוימ דדמל דומצ).ץוביקב אשניהל םינופה - :םיבזוע םינב

.תיתחפשמ הנותח חסונב העונצ הנותחב עייסי ץוביקה

תלחתה ינפל םולשתה .םינושה םולשתה יאנת ועבקיי ובש ,םכסה ךרעיי
.הנותחל תונכהה

.םינרות ,הנכהה ,החוראה לושיבב וקלח תא םורתי ץוביקה

תופתתשה יבגל לבוקמל םאתהב - ץוביקה לש תיפסכ תופתתשה
.םירוהל:םינב תנותחל ,ץוביק ירבח ,םירוהל ץוביקה תופתתשה

:ןלהלדכ תיפסכה תולעב ץוביקה ףתתשמ םינב תנותחב גוהנכ

$ 90 - םאל הלמש

$ 45 - באל הצלוח

$ 100 - הנתמ

$ 1000 - (םירוהה ןיגב) עוריאב ץוביקה תופתתשה.רבחה ח"ע - :שבד חרי


Last updated: February 9, 2000