יבכמ רפכ

1994 רבמטפס(םילוח ירדח) תואירב זכרמהעצה

העצה - 1994 רבמטפס ,יבכמה רפכב (םילוח ירדח) "תואירב זכרמ" ןונקת
.ל"ז ןתיב הקבר י"ע הנקותש ,לאפר ימימ ןונקתל העצה ךמס לע ןונקתלאובמ

.תואירבה זכרמב לופיטל םיקוקזה ,דבלב ץוביקה ירבחל דעוימ הז ןונקת

תלטומ הילע ,הרבחה ללכ תוירחא תא אטבמ רגובמה רבחב לופיטה
.וייח יבלש לכב רבחל הגאדה

רבחל עויסה ןתמב החפשמה תוברועמו תופתוש לש טביהה םייק ןונקתב

.וייח לש הז בלשב ,וב םילפטמלו

.רבח לש םירוה ןיגב תפסות ןונקתל *:ןונקתה יטרפרבעמה

רפסמל קוקז היהי רשא ,ה/רבח לכל חותפ היהי ,םוי ןועמכ ,תיבה .1
היתויוליעפו התדובעב קוסעל החפשמל רשפאל ידכ ,לופיט תועש
.תרחאה

תווצה ,יאופרה תווצה תטלחה יפ לע היהי "תואירבה זכרמ"ל רבעמ .2

.החפשמהו ,לפטמה

.הטלחהב החוורה יתוריש תא ףתשל שי ,המכסה יא לש הרקמב .3לופיטה

תועש המכל םא) "תואירבה זכרמ"ל סנכנה ה/רבחב לופיטהו תוירחאה .1
.החפשמלו יאופרה תווצל ,םוקמב תווצל ףתושמ היהי (רוגל וא םויב

,לויטל צ"החא ויתואיציל עגונה לכב ה/רבחב לופיטב ףתתשת החפשמה

.'דכו ח"פוקל תועיסנל ,"זכרמ"ב ולצא םירוקיבל ,םתיבל

.יאופרה תווצה ףותישב ,זכרמב תיארחאה י"ע ורדגוי םיכרצה

םואיתבו רשפאה תדימב ,ץוביקל ץוחמ םייחה םינב לע םג לח תאז לכ

.שארמ

.םוקישהו לופיטה ךילהתלו ינויח רשק תרימשל - םירוקיבה תובישח

תווצה םא אלא ,"תואירבה זכרמ"ב קרו ךא זכרתיי יאופרה לופיטה .2

.תרחא עבקיי םוקמב תווצהו יאופרה

גיצנ ,תואירבה תדעו גיצנ ,תיבה ת/זכרממ תבכרומ תיבה תלהנה .3
יתורישמ תילאיצוס תדבועו םישישקה תדעוומ רבח ,יאופרה תווצה
.החוורה

רזעייש ,ץוביקה לש יאופרה תווצה תוירחאב היהי יאופרה לופיטה .4
.החפשמ ינבו תולפטמ י"ע ידועיסה לופיטב

םיטירפו הלענה ,דוגיב ומע איבי "תואירבה זכרמ"ל סנכנה ה/רבח .5

.החפשמה תוירחאב תאז .ויכרצל םישורדה

תוירחאב היהי ושודיחו דויצה תמלשה - "זכרמ"ל רבחה תסינכ םוימ
.הדי לע ךמסויש ימ וא תיבה תלהנה

רבחה לש וביצקת ןובשח לע ,ל"נה תוירחאב ,סיטרכב םושיר ךרעיי

.לפוטמהביצקתה

היהי יונישה .הנתשיי "תואירבה זכרמ"ל רבועה ה/רבחה ביצקת .1

.ישפנהו יזיפה ,יתואירבה ובצמל םאתהבו םוקמב ותוהש ןמזל םאתהב

,השבלה ,ישיא ביצקת :םיאבה םיפיעסהמ בכרומ היהי ביצקתה .2
.םידכנ ביצקתו רבחל רפס ,ןועש ,לוכרמה ביצקתמ 1/2 ,הלענה

הלאל ההז םביצקת היהי ,תודסומב םיאצמנ םניאש ,םיידועיס םילוח .3

."תואירבה זכרמ"בש

גוזה ןב יאכז היהי ,"זכרמ"ב ררוגתמו ידועיס גוזה ינבמ דחא רשאכ .4

.קשמב לבוקמש יפכ ,החפשמ יצח ביצקתל אירבה

ינב י"ע עצובי ,םמצעב ולהנל םילוכי םניאש ולאל ,ביצקתה לע בקעמ .5

.תיבה תלהנה וא יבכמה רפכב החפשמהעבקה תריד

"תואירבה זכרמ"ב ה/רבחה תוהשל םישדוח העברא-השולש רובעכ .1
עבקייו לקשיי אשונה .(דיחי לש הרקמב קר) קשמה תושרל ותריד רבעות
תדעו גיצנ ,יאופרה תווצה גיצנ ,תיבה תלהנהמ בכרויש תווצ ידי לע
.ריכזמהו םירבחה

םיעובקה ןילטלטימ איצוהל ,החפשמה ינב תוירחאל רובעי דויצה .2
וא ה/ריכזמה י"ע שוכרה קלוחי החפשמ ינב וראשנ אל םא .(ןגזמ) תיבב

.תוריכזמה םעטמ הנומש ימ י"ע

.דיחי לש הריטפ לש הרקמב םג ךכ .3תונוש

,םיתעל ,םרוג הדובעה יפואו יאופרה תווצב ריידה לש הברה תולתה .1

,ףוג עובקל שי ךכיפל .ינש דצמ תרוקיב עיבהל ששחו דחא דצמ חתמל

,ס"וע :ויהי הז תווצב .ךרוצה תעשב םירודהה תא רשייל ודיקפתש

.תואירב תדעו ת/זכרמ ,ה/ריכזמ

,תויחא ,אפור) לפטמה תווצה תטלחהב היהי קשמל ץוחמ זופשא לכ .2

.החפשמה תמכסהבו (ילאיצוס ת/דבועו ירטאיכיספ אפוררבח לש םירוה

ןונקתו תוטלחהה יפל ,יבכמה רפכב אצמנה רבח לש הרוה לש זופשא

.אלמ םולשתב קרו ךא רשפאתיי ,ץוביקה

,ץוביקה לש םיייסנניפה תודסומה י"ע תעל תעמ עבקייש יפכ ,םולשתה

.תיבה תלהנמ םע תחא הצעב


Last updated: February 9, 2000