יבכמ רפכ

20.8.1992-ב הפיסאב לבקתהםידמול םיריעצ - ע"לצ ןונקת
םידבוע.28 ליג דע אבצ ירגוב םיריעצל דעוימ הז רדסה

תורמל ,םידומילל תאצל םיריעצ םירבחלו םינבל רשפאל - רדסהה תרטמ
.הנתמהב ךרוצ אלל ,תושק תויביצקת תולבגמ

אשונב ,ץוביקהו דמולה ריעצה ןיב םיסחי תכרעמ רידסהל האב וז העצה
ריעצה תוירחאו םידומילל האיציב ךורכה ילכלכה ץמאמב תופתתשהה
.וידומיל תרגסמל

ונודיי ךרוצה תדימבו חוויד רסמיי הנש רחאלש ,טלחוה זאד הפיסאב
.םאתהב םיפיעס ונקותיו

היתוצלמה תא האיבמו 29.7.1994-ב הצממו יניצר ןויד הכרע תוריכזמה
.הפיסאב הז ןונקת רושיאלתא םלשמ ץוביקה .ליגרכ םיביצקתו רדח לבקמ טנדוטסה .1
.םילוח תפוקו ימואלה חוטיבה

דגנכ בייח טנדוטסה - אלמה דומילה רכש תא םלשי ץוביקה .2
- יאטיסרבינוא ל"כש) הדובע ימי 30 - יאטיסרבינואה דומילה רכש הבוג
.(הרומתב הדובעה ימי בושיחל סיסב

.תותבשבו תויעובשה תויונרותה לכב טנדוטסה ץבושי ,ןכ ומכ

תא ןממי ץוביקה - וידומיל ךלהמב ץוביקב ררוגתמה טנדוטס .3
.('וכו םירפס ,תועיסנ ,ל"שא) םידומילה תואצוה

ןומימל הדובע ימי 120 כ"הס - הנשב םיפסונ םוי 90 דובעי טנדוטסה
.ל"כשו םויקה תואצוה

לכ - ץוביקב ררוגתמ וניאו קחורמ רוזאב דמולה טנדוטסה .4
דובעי טנדוטסהו ונובשח לע ויהי (תונוש ,תועיסנ ,ל"שא ,רויד) ויתואצוה
ןממי טנדוטסהו תואצוהה לכ תא םלשי ץוביקה וא ותייחמל יאמצע ןפואב
.וידומיל תפוקת ךשמב ,ץוח דבועכ ןתוא

ךרעמ תושירד יפל ויהי הז ןונקת ךרוצל הדובעה ימי - הדובע ימי .5
י"ע םעפ ידמ ורדגויו תומלתשהה .ו םע אלמ םואיתבו ץוביקב הדובעה
.הדובע תדעו

.טנדוטס לכ םע הנשה ךשמב הרקב ךרעמ עצבת תומלתשה תדעו
ךרטציי התוא אלמי אלש טנדוטסו תישיא איה טנדוטסה לש תוביוחמה
עבקיתש ,תיפסכ הרומתב וא /ו הדובע ימיב וידומיל םותב המילשהל
.קשמה תא בוזעיו הדימב ,םכסהב

הנש לכו םינש 4 דע םה ןושאר ראותל םידומיל - דומילה תונש .6
.רושיאל אבות תפסונ

לש דחוימ רושיא לבקל בייח - אבצה ןמזב דומלל הצורה לייח .7
.תוריכזמהו תומלתשהה תדעו

ישדוח 6-כ לש הפוקת השורד - שפוח תנש רחאל םידומיל .8
הדימב ,םידומילה תליחת ןיבל שפוחה תנש ןיב ץוביקב הדובעו הייהש
.ןכ ינפל תאזכ הפוקת התיה אלו

.הדובע תנשכ תבשחנ - תוריש תנש וא עבק אבצב תוריש .9

דרשמ ןומימב םידומילו תוניכמ - םיררחושמ םילייח תויוכז .10
.םוי 90-ל הדובעה ימי תבוח תא וניטקי ,ןוחטיבה

םצמצל ךכ י"עו "ימואל חוטיב" קנעמ תא ריבעהל רוחבל לכוי טנדוטסה
.תחא םידומיל תנש ךשמב ,םימי 100-ל הדובעה ימי תבוח תאןונקתל תופסות

ידכ ,הנש ידמ הגלמל תושקב 2 תוחפל שיגהל בייח טנדוטס לכ .11
.(ה/ריכזמה םע םואיתב) תילכלכה הכימתב קשמל רוזעל

רוגס ןוראב ורמשיי םיטנדוטסה י"ע םינקנה םירפס - 2 ףיעסל .12
.ונלש םיטנדוטסה תא ושמשיו ,תויומלתשה תדעו תוירחאב

לופיטב - וידומיל רחאל דיימ טנדוטס תביזע - 5 ףיעסל .13
.תויומלתשה תדעו/ריכזמה


Last updated: February 9, 2000