יבכמ רפכ

ץוח ידבוע ןונקת
(ץוביקה תודסומ רבע אל ןיידע ,העצה)


תורדגה .1
ןתונ וא קיסעמה וב הדובע םוקמב ץוביקה רבח תדובע - ץוח תדובע
ןיבו יאמצעכ ןיב ,ריכשכ ןיב ,ץוביקה לעפמ וא ץוביקה וניא הדובעה
.תרחא
.ץוח תדובע דבועה ,ץוביקב דמעומ וא ץוביק רבח - ץוח דבוע
,הבצק ,םולשת ,הסנכה ,הרומת ,חוור ,רכשהמ קלחו קלח לכ - הרומת
(ץוביק רבח) ץוחה דבועל ועיגיש וא םיעיגמה ,תוכז וא האנה ,הבטה
,תואבצק ,תרוכשמל הנווכה .ץוחה תדובע ןיגב ,ןיפיקעב וא ןירשימב
ימד ,הלחמ ימד ,השפוח ימד ,ןירוטיפ ייוציפ ,תומלתשה ןרק ,תואלמג
הדובעל םירושקה םינוש םייוציפ ,תומלתשה ,ל"וחל תועיסנ ,בכר ,הארבה
.הדובעה םוקמלו
תורפס ,ןופלט ,בכר תקזחה :ןוגכ תואצוהל םינתינש םימולשת ןכ ומכ
ונתינש ןיב ,ףסכ הוושב םינתינש ןיבו ףסכב םינתינ םא ,דוגיבו תיעוצקמ
.ותבוטל רחא והשימל ונתינש ןיבו ץוח דבוע אוהש ,ץוביקה רבחל

תיטפשמ תרגסמ .2
השגדה ,הרהבה ,טוריפ םשל "ץוביקה ןונקת" יפ לע ךרענ הז ןונקת
ינונקתו יקוחב ןגועמ - רמולכ .ןיינעל םיעגונה םילהנה לולכמ תרדסהו
.םייסיסבה ץוביקה

הדובעה םוקמ תעיבק .3
.ץוביקל ץוחמ הדובע םוקמ תאיצמ םוזיל יאשר ץוביק רבח .1
ותלוכי יפל ,רבחה לש ותדובע םוקמ תא עבוק ,ויתודסומ י"ע ,ץוביקה .2
.ויתויורשפאו
ויתויטנו ותלוכי ,ונוצרב תובשחתה ךות עבקנ רבחה לש ותדובע םוקמ .3
.ץוביקה יכרוצו ותוחמתה ,ותרשכה םודיקב תובשחתה ןכ ומכו רבחה לש
ץוביקב הדובע תדעו י"ע השעית ץוביקה רבח תדובע םוקמ לע הטלחה .4
.ץוביקה תודסומ י"ע ךמסוהש ,רחא םרוג לכ וא
הרקמ לכ ןחביי ,בחר תעד לוקיש ץוביקה ליעפי הדובעה םוקמ תעיבקב .5
,הדובעה תויכרע :םיאבה תודוסיה תא ,םילוקישה ראש ןיב ,לוקשיו ופוגל
ץוחה ידבוע רפסמ ,ץוביקב הדובעה םוקמב ותוציחנו רבחה תובלתשה
הדובעה םוקמ קחרמ ,רכשה יאנת ,הדובעה יאנת ,ןודנה ןמזה קרפב
ץוביקב רבחה תוליעפ תורשפא ,תוישיא תוביס ,ךכמ עמתשמהו ץוביקהמ
.תע לכב הדובעה תקספה תורשפא םגו ולש ץוחה תדובעל ףסונב
הרחתמ קסע וא/ו הדובע םוקמב ץוח תדובעב ץוביק רבח דובעי אל .6
יפלכ ץוביק רבח לש תוידוסה תבוח ךותמ וא תונמאנ תרפהל הגאד ךותמ)
.(ויקסעו ץוביקה
ידי לע ,ץוח תדובע רבחל רשפאל בוריס וא הדובעה םוקמ תעיבק לע .7
םילהנה יפ לע ,הפיסאבו תוריכזמב רערעל רבחה יאשר ,הדובעה תדעו
.ץוביקב םילבוקמה

הדובעה יאנת תעיבק .4
יאנת תעיבקל מ"ומב .ץוביקה תמכסהב השעית הדובעה יאנת תעיבק .1
:ץוביקה לש םיכמסומ םיגיצנ ,ץוחה דבוע רבחל ףסונב ,ופתתשיי הדובעה
.ךכל ךמסוהש ימו ריכזמ/קשמ זכרמ ,רבזג
,םומינימ תרומת תוחפל תגשהל וגאדיי ץוביקה י/גיצנו ץוחה דבוע .2
ןיפוליחל וא ץוחה תדובעל ותאיצי ןמזב ,ץוביקה תודסומ י"ע העבקנש
.ץוחה תדובע רובע ,רשפאה לככ ,ההובג הרומתל
,לשמל .ץוביקל םיבושחה םיאנת ועיפוי ובש ,הדובע םכסה ךורעל שי .3
ןתמ םשל םולשת אלל השפוח תלבק וא הדובעהמ האיצי תורשפא
היהתש ,ןכ ומכ .ץוביקב גוהנכ ,ץוביקב הדובע וא דיקפת יולימ ,תויונרות
.הריבס הארתה ךות םכסהה םויס תרשפאמה הקספ
:תואבה תודוקנה ונודיי מ"ומה בלשב .4
,תרוכשמה ,היטביהו הרומתה ,הדובע תועש ,םכסהה תפוקת ךשמ
.'דכו היסנפ ,תומלתשה ןרק ,תוילאיצוס תויוכז ,ל"שאה ,תינוכמה
.סמ ימולשת ,ימואל חוטיב ,חוטיב
ץוביקל םיפסכה תרבעה ךרד תא רידסהלו ריהבהל שי מ"ומה ןמזב .5
ךרד תא רידסהל שי ,ןכ ומכ .הדובעה םוקמב ,רבחה לש הדובעה ןמז ךשמב
תפוקת ךשמל ץוביקהמ אצוי ץוחה דבועש הרקמב ,םיפסכה תרבעה
םע םימיאתמ םיכמסמ וכרעיי הז ןיינעל .(הביזע ,תדחוימ השפוח) םכסהה
.ףסונ םרוגו ץוחה דבוע ,דיבעמה
לע ץוביקל ליבקמבו ץוחה דבועל תורישי עידוהל בייח הדובעה םוקמ .6
תאלעה ,תועש תפסוה/תדרוה ,ןירוטיפ) הדובעה יאנתב לוחיש ,יוניש לכ
.('דכו הדובעה םוקמב לחש יצוביק םכסה ןוקית ,רכש
םיכורכה סמה יטביה תא ןובשחב תחקל שי רדסה תעיבק לכב .7
.םימכסהב

ץוביקב תונרותו דיקפת יולימ ,הדובע רודיס .5
.לעופב הדובעה יפל הדובעה רודיסב םשרית ץוח תדובע .1
.ץוביקב גוהנכ 'וכו םיסויג ,תויונרות ןתיי ,םידיקפת אלמי ץוח דבוע .2
.הדובעה תדעו םע תאז רידסהל שי תאז תרשפאמ הניא ותדובעו הרקמב
הדובעב וא םיתורישב ינמז ןפואב דובעל רבחה תא רדסל יאשר ץוביקה .3
וב מ"ומ ךות ,קיסעמה םע ןמזב תאז רידסהל שי .שרדייש יפכ ,תיתנוע
.ץוחה דבועל ףסונב ,ץוביקה ימרוג םג םיברועמ
ץוחה דבוע םילשי ,דבלב תיקלח הרשמ הווהמ ץוחה תדובעש הרקמב .4
.תיבב ,האלמ הרשמ דע ,הרשמה תא
גוהנה לע הלועה השפוחל ץוחה תדובע בקע יאכז ץוחה דבועו הרקמב .5
דובעיש ,ץוחה דבועמ שורדל ץוביקה יאשר ,(םירומ לשמל ומכ) ץוביקב
.םהמ קלחב וא ותשפוח ימי ךלהמב ץוביקב

ץוחה דבוע תובוח .6
.הרומתה לכ תא ץוביקל רוסמיי ץוחה דבוע .1
רשקב רחא טרפ וא ךמסמ לכו ץוחה דבוע לש תרוכשמה ישולת .2
וא םתקפה םע דיימ ץוביקה לש תונובשחה תלהנהל ורבעוי הרומתל
.םתלבק
.הדובעה יאנתב לוחיש ,יוניש לכ לע ץוביקל רוסמיי ץוח דבוע .3
אלמ הלועפ ףותישב השעית ,הדובעה בקע ץוחה דבוע לש העיבת לכ .4
.ץוביקב טלחויש יפכ ,ץוביקהו דבועה ןיב
הרומת תקזחה לכ וא ץוביקה ידיל ורבעוי אלש ,הנממ קלח וא הרומתה .5
בוחכ בשחיי ,ןונקתה תא דגונה רחא עוציב לכ וא ץוביקה לע ץחל יעצמאכ
תודסומ לע תלבוקמה איהש ךרד לכב ותובגל היהי ןתינ הז בוח .ץוביקל
.יטפשמ ץועייבו ץוביקה
תרבעהל תשרדנ הלועפ לכ השעיו ךמסמ לכ לע םותחי ץוחה דבוע .6
.ץוביקל הרומתה
ליעל רומאכ לועפל בייחתי וב תובייחתה בתכ לע םותחי ץוחה דבוע .7
.ץוח תדובעב םויה רבכ םיאצמנה םירבחה ללוכ ,הזה ףיעסה לכב

בכרו ל"שא .7
יאנת תעיבק) 4 ףיעסב רמאנש יפכ םידדצה ןיב םכוסי ל"שאה הבוג .1
.(הדובע
יארחאה לש הקידב ךרעית ,קיסעמה י"ע םלושמ וניא ל"שאהו הרקמב .2
תדובע לש םייתימאה םיכרצה יבגל תונובשחה תלהנהב ץוחה תדובע לע
.ץוביקב גוהנש יפכ ,ץוביקה י"ע םלושי ל"שאה .ץוחה
אל ,ךרוצה תדימב קיסעמה י"ע ץוחה דבוע תושרל דמעוי הדובעח בכר .3
.רכשה יאנתמ קלחכ
לש הקידב ךרעית ,דבועה תושרל בכר דימעמ וניא קיסעמהו הרקמב .4
,הדובעה תועש ,הדובעה םוקמ קחרמב תובשחתה ךות ,ץוחה דבוע יכרוצ
דיבעמה ,ץוחה דבוע ןיב .'דכו בכר תואצוה ירזחה םוכס ,תרוכשמה הבוג
תדמעה תוברל ,הרזחבו הדובעל העיסנה ירדסה לע םכסה ךרעיי ץוביקהו
.ץוחה דבוע תושרל בכרה
תא שמשי ,ץוביקה י"ע ןתינש ןיבו קיסעמה י"ע ןתינש ןיב ,הדובעל בכר .5
.םכוסש יפכ ,הדובעה יכרוצל קרו ךא ץוחה דבוע
תועיסנל אלש ,בכרב שומישה לעו תויטרפ תועיסנ ,הדובעל תועיסנ לע
.ץוביקה ינונקתב םינגועמה םילהנה ולוחי ,הדובע

הדובעה תקספה .8
,ץוחה תדובעב רבחה תדובע תא קיספהל ,בלש לכב ,יאשר ץוביקה .1
.דיבעמה םע םואיתב

לארשי תנידמב קוחה .9
דבוע תוירחא לע םה ץוחה תדובע בקע דבועה לע םילטומה תוסנק .1
.('דכו דיזמב קזנ תמירג ,הרובעת תוסנק לשמל ומכ) ץוחה
םימייק הבש ,הדובעב רבודמ רשאכ ומצע תאו דבועה תא חטבי ץוביקה .2
.םינוש םינוכיס

Last updated: February 9, 2000